fbpx

ŚMIECH TO ZDROWIE!

śmiech

Wśród nas jest coraz więcej smutasów. Bo z czego się tutaj cieszyć? Z siedzenia zamkniętym w domu, pracy zdalnej i mnóstwa obowiązków? Prawda. Jednak trzeba w życiu szukać tych radosnych momentów, a o złych starać się zapomnieć. A najlepszą receptą na wszelkie smutki jest śmiech!

Śmiech to zdrowie! Pewnie nie raz o tym słyszeliście. To święta prawda! Od lat znane są zdrowotne właściwości śmiechu, które bardzo pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Nie wiem czy wiecie, ale powstała nawet specjalna dziedzina badań nad uśmiechem – gelotologia. Zapoczątkował ją Norman Cousins – amerykański dziennikarz polityczny, profesor i działacz na rzecz pokoju na świecie. Jako pierwszy zastosował na sobie eksperymentalne leczenie śmiechem, które po pewnym czasie pozwoliło pokonać wszystkie dolegliwości spowodowane chorobą.

śmiech

Jaki wpływ ma śmiech na nasze zdrowie?

Śmiech ma mnóstwo pozytywnego wpływu na nasz organizm. Przede wszystkim stymuluje układ odpornościowy do produkcji limfocytów. Kiedy się śmiejemy znacznie lepiej się nam oddycha. Krew zaczyna krążyć szybciej, a organizm jest lepiej dotleniony. Co ciekawe już kilka minut śmiechu podkręca metabolizm komórek.  Rzadziej występują wrzody i ból żołądka, a ryzyko pojawienia się stanów zapalnych jest znacznie mniejsze.

Terapia śmiechem stymuluje organizm do wydzielania endorfin. Działają one przeciwbólowo i rozluźniająco. Co ciekawe naukowcy zauważyli, że śmiech zwiększa stężenie immunoglobuliny A, czyli przeciwciał, które zapobiegają chorobom górnych dróg oddechowych. Geloterapia może być stosowana uzupełniająco w leczeniu chirurgicznym i farmakologicznym szczególnie u dzieci. Terapia śmiechem jest idealnym dopełnieniem leczenia depresji, ale może też wspomagać chorych na nowotwory, cukrzycę oraz AIDS. Śmiech bardzo korzystnie wpływa też na przebieg porodu ograniczając ból. Jednocześnie wzmaga pracę mięśni brzucha i działanie przepony, a dzięki redukcji poziomu białek reaktywnych C ogranicza podatność na infekcje.

śmiech

Wystarczy już minuta śmiechu, aby poczuć się lepiej! Taka minuta jest równoważna z 45 minutami relaksu!

Dlatego, jeśli macie tylko taką możliwość śmiejcie się jak najwięcej! Ja najczęściej oglądam ulubione komedie – chyba klasyką jest seria o Bridget Jones czy Jasiu Fasoli, czytam książki, z zabawną puentą, ale też napisane z humorem – polecam szczególnie Chmielewską lub Czubaszek.

śmiech

Wychodźcie też do ludzi. Uśmiechajcie się do nich, a oni odwdzięczą się tym samym. Nie bądźcie smutasami. Otaczajcie się kolorami, pięknymi rzeczami i pozytywnymi wspomnieniami, które za każdym razem sprawią, że na waszej twarzy pojawi się uśmiech!

Love Ewa 🙂


There are more and more sorrows among us. Because what to be happy about here? With locked up at home, remote work and loads of responsibilities? Truth. However, you have to look for those joyful moments in life and try to forget about the bad ones. And the best recipe for all sorrows is laughter!

Laughter is good for health! You probably heard about it more than once. It’s true! The health properties of laughter have been known for years and have a very positive effect on our health. I don’t know if you know, but there is even a special field of research on smile – gelotology. It was started by Norman Cousins ​​- an American political journalist, professor and activist for peace in the world. He was the first to use an experimental treatment with laughter, which after some time allowed him to overcome all ailments caused by the disease.

How does laughter affect our health?

Laughter has a lot of positive effects on our body. First of all, it stimulates the immune system to produce lymphocytes. When we laugh, we breathe much better. The blood begins to circulate faster and the body is better oxygenated. Interestingly, just a few minutes of laughter turns up the metabolism of cells.

Laughter therapy stimulates the body to release endorphins. They have an analgesic and relaxing effect. Interestingly, scientists have noticed that laughing increases the concentration of immunoglobulin A, the antibodies that prevent diseases of the upper respiratory tract. Gelotherapy can be used complementarily in surgical and pharmacological treatment, especially in children. Laughter therapy is the perfect complement to the treatment of depression, but it can also help patients with cancer, diabetes and AIDS. Laughter is also very beneficial for the course of labor, reducing pain. At the same time, it increases the activity of the abdominal muscles and the diaphragm, and by reducing the level of C-reactive proteins, it reduces the susceptibility to infections.

One minute of laughter is enough to feel better! Such a minute is equivalent to 45 minutes of relaxation!

Therefore, if you only have the opportunity, laugh as much as possible! I most often watch my favorite comedies – the series about Bridget Jones is probably a classic, I read books with a funny punch line, but also written with humor – I especially recommend Chmielewska or Czubaszek.

Also go out to people. Smile at them and they will pay you back. Don’t be sad. Surround yourself with colors, beautiful things and positive memories that will make you smile every time!

Love Ewa 🙂