fbpx

WOLNOŚĆ JEST W NAS

wolność

Wolność. To słowo w ostatnim czasie zyskało na popularności szczególnie wśród nas kobiet. Jednak wolność nie powinna być incydentalna, nie powinniśmy walczyć o wolność tylko od czasu do czasu. Wolność to nasze prawo. To podstawa do samorozwoju i spełnienia.

Wielu osobom wolność kojarzy się z niepodległością i słusznie, ale wolność to przede wszystkim możliwość autonomicznego działania. Działania, które jest zgodne z naszym sumieniem, nie szkodzi innym i przede wszystkim jest drogą do samorozwoju. Chciałam Wam dziś uświadomić jak ważne jest to, aby wsłuchać się w siebie, podążać za głosem serca, które najlepiej wie czego potrzebujemy, aby osiąnąć szczęście.

Nikt nie wie lepiej od nas samych co nas uszczęśliwia!

Nikt nie wie lepiej od nas samych, jaką drogą powinniśmy pójść, aby poczuć się spełnionymi!

Nikt nie powinien dyktować nam jak żyć, wtłaczać w ramy, w których się dusimy!

Wolność jest kobietą, dlatego pielęgnujmy ją w sobie i bądźmy szczęśliwe.

Zdarza się, że ktoś chce nam narzucić swój model postępowania, swój własny model życia. Zgadza się. Żyjemy w większej grupie, jaką jest społeczeństwo i powinniśmy żyć zgodnie z jego zasadami. Jednak nie wolno zapominać o myśleniu. O podążaniu za własnym głosem sumienia. Każdy z nas ma mózg i potrafimy ocenić, co jest dobre, a co złe, przede wszystkim dla nas samych. Dlatego, jeśli uznamy, że narzucane nam zasady nie są dla nas dobre, po prostu mówmy o tym. Nie musimy iść za tłumem jak stado pingwinów.

Pamiętajcie, że tylko wielcy wyłamywali się z systemu. Czy tego żałowali? Nie sądzę! Dlaczego? Ponieważ potrafili odnaleźć spełnienie i szczęście. Żyli w zgodzie z sobą i swoim sumieniem, a to jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w każdej dziedzinie życia.

Dlatego nie daj się stłamsić. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak, idź pod prąd. Bądź sobą! To jest najcenniejsza cecha. Słuchaj serca – ono zna prawdę. Kieruj się zawsze w stronę światła i nawet jeśli się zawahasz nie martw się. Krocz dalej ku świetlanej przyszłości!

Love Ewa 🙂


Freedom. This word has recently gained popularity especially among us women. However, freedom should not be incidental, we should not fight for freedom only from time to time. Freedom is our right. It is the basis for self-development and fulfillment.

Many people associate freedom with independence, and rightly so, but freedom is, above all, the possibility of acting autonomously. Action that is in line with our conscience does not harm others and, above all, is a path to self-development. Today I wanted to make you realize how important it is to listen to yourself, follow the voice of your heart, which knows best what we need to achieve happiness.

Nobody knows better than ourselves what makes us happy!

Nobody knows better than ourselves what path we should take to feel fulfilled!

Nobody should dictate to us how to live, forcing us into frames in which we are suffocating!

Freedom is a woman, so let us cherish it in ourselves and be happy.

It happens that someone wants to impose on us his model of behavior, his own model of life. It is correct. We live in a larger group, which is society and we should live according to its principles. However, thinking must not be forgotten. About following your own conscience. Each of us has a brain and we can judge what is good and what is bad, first and foremost for ourselves. Therefore, if we decide that the rules imposed on us are not good for us, let’s just talk about it. We don’t have to follow the crowd like a pack of penguins.

Remember that only the great ones broke out of the system. Did they regret it? I do not think so! Why? Because they could find fulfillment and happiness. They lived in harmony with themselves and their conscience, which is the key to success in every area of ​​life.

Therefore, don’t get stifled. If you feel something is wrong, go against the flow. Be yourself! This is the most valuable feature. Listen to your heart – it knows the truth. Always head towards the light and even if you hesitate, don’t worry. Walk on towards a bright future!

Love Ewa 🙂