fbpx

HIGIENA UMYSŁU

Umysł to narzędzie, które pozwala nam nazywać się człowiekiem, istotą myślącą. Nieustannie przetwarza dane, które docierają do naszego mózgu z zewnątrz przy pomocy zmysłów wzroku, słuchu czy węchu. To przekaźnik, który układa wszystkie bodźce w jeden film i pozwala nam poznać świat. Dlatego, tak ważna jest higiena umysłu, która pozwoli nam świadomie iść przez życie.

Umysł miksuje wszystkie informacje docierające do nas ze świata zewnętrznego. Tych niestety w ostatnim czasie jest tak dużo i co więcej są one nie koniecznie pozytywne. To z kolei wpływa na nasze samopoczucie, często negatywnie wywołując zwątpienie, a w skrajnych przypadkach depresję. Na szczęście to my mamy wpływ na to jak działa nasz umysł, jak interpretuje rzeczywistość. Dlatego przystańmy na moment, zastanówmy się i zadbajmy o własną higienę umysłu. Bądźmy po prostu szczęśliwe! Nie dajmy się depresji!

Higiena umysłu – jest coś takiego?

TAK i nie jest to związane z codzienną higieną rąk czy ciała. Higiena umysłu przez wiele z nas jest zaniedbywana, a jest równie ważna, jeśli nie najważniejsza! Umysł czerpie z tego, co świadomie i podświadomie przyswajamy każdego dnia. Przyswaja bodźce z otoczenia, radia, telewizji, Internet, z których atakowani jesteśmy różnorodnymi treściami. Te wywołują u nas sieczkę, bo nie wiemy czy to co widzimy ma prawdziwą wartość. Czy wpływa dobrze na naszą koncentrację? Na pewno nie! Jeśli czujecie, że coś dzieje się nie tak, że nie rozumiecie rzeczywistości, nie możecie się skupić to zły znak. Znak, że trzeba coś zrobić. A co? Zadbać o higienę umysłu!

Jak to zrobić? Choć na moment wyłączyć się z rzeczywistości. Pomaga w tym chwila uspokojenia, chwila medytacji. To czas, który można wykorzystać na oczyszczenie umysłu, wykasowanie wątpliwości. Pomocna w tym jest mantra. Mantry oczyszczają i wznoszą umysł jednocześnie, bez większego wysiłku z twojej strony. Mantry można puścić w tle, podczas pracy, nauki czy jazdy samochodem i tak będą przyswajane przez nasz umysł i pomogą się wyciszyć. Już nawet kilka minut słuchania mantr pozwala oczyścić umysł, poszerzyć własne możliwości poznawcze i wznieść umysł ponad to wszystko, czego doświadczyłaś do tej pory.

Umysł to potężne narzędzie, które pozwala interpretować oraz odczuwać rzeczywistość. Pozwala budować nasze życie tu i teraz również poprzez podróż w przeszłość, z której możemy wyciągać wnioski. Dlatego zadbaj o higienę umysłu, staraj się oczyścić swoją głowę, aby móc uwolnić się od złych doświadczeń i emocji na rzecz tych pozytywnych. Pamiętajcie, to my same kształtujemy swój los. Chcecie żyć szczęśliwie? Działajcie!

Love Ewa 🙂


The mind is a tool that allows us to call ourselves human, a thinking being. It constantly processes the data that reaches our brain from the outside using the senses of sight, hearing and smell. It is a relay that arranges all stimuli into one film and allows us to get to know the world. That is why mental hygiene is so important, as it will allow us to consciously go through life.

The mind mixes all the information that comes to us from the outside world. Unfortunately, there are so many of them recently, and what’s more, they are not necessarily positive. This, in turn, affects our well-being, often negatively causing doubt and, in extreme cases, depression. Fortunately, we have the influence on how our mind works, how it interprets reality. Therefore, let’s stop for a moment, think and take care of our own mental hygiene. Let’s just be happy! Let’s not get depressed!

Hygiene of the mind – is there such a thing?

YES and it is not related to daily hand or body hygiene. Mental hygiene is neglected by many of us, and it is just as important, if not the most important! The mind draws from what we consciously and subconsciously absorb each day. It absorbs stimuli from the environment, radio, television, the Internet, from which we are attacked with various contents. These make us chaff, because we do not know if what we see has real value. Does it affect our concentration well? Certainly not! If you feel that something is wrong, that you do not understand reality, being unable to focus is a bad sign. A sign that something must be done. What? Take care of mental hygiene!

How to do it? At least for a moment disconnect from reality. A moment of relaxation, a moment of meditation helps in this. This is a time that can be used to clear the mind, clear out doubts. A mantra is helpful in this. The mantras purify and raise the mind simultaneously without much effort on your part. Mantras can be played in the background, while working, studying or driving a car and so they will be absorbed by our mind and help to calm down. Even just a few minutes of listening to mantras allows you to clear your mind, expand your own cognitive abilities and raise your mind above everything you have experienced so far.

The mind is a powerful tool that allows you to interpret and feel reality. It allows us to build our life here and now also through a journey into the past from which we can draw conclusions. Therefore, take care of mental hygiene, try to clean your head so that you can free yourself from bad experiences and emotions in favor of the positive ones. Remember, we shape our own destiny. Do you want to live happily? Act!

Love Ewa 🙂