fbpx

SEKSAPIL – PRAWDA CZY ŚCIEMA?

seksapil

Zastanawialiście się kiedyś czym właściwie jest seksapil? Czy on w ogóle istnieje? Czy dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn? O co w nim do cholery chodzi? Otóż seksapil to błysk w oku, magnetyzm, wygląd, ale też zapach. Seksapil to to „coś” co przyciąga nas do innych i sprawia, że czujemy się świetnie. Czas odnaleźć go w sobie, by dumnie kroczyć do przodu i realizować wszystkie swoje cele. Gotowi?

Żyjemy w czasach, w których wygląd liczy się chyba bardziej niż wykształcenie czy doświadczenie. Przynajmniej w niektórych przypadkach. Niezależnie od płci gonimy za zdrową, wysportowaną sylwetką, pięknymi ciuchami, zadbanymi włosami czy paznokciami. Stawiamy na wygląd, gdyż z każdej strony jesteśmy obserwowani i ocenianiami, a nikt z nas nie chce dostać dwói na dzień dobry. Jednak w tej całej gonitwie za zewnętrznym pięknem zapominamy o tym co w środku. Seksapil bo o nim mowa to jednak tajna broń każdego z nas, która odpowiednio użyta może przynieść nam wiele dobrego. Czas, więc odkryć go w sobie. To nie jest trudne! Serio!

Jak odkryć w sobie seksapil?

Seksapil każdy ma w sobie. To on determinuje nasze zachowanie, ale też to jak widzą nas inni. Seksapil to ukryta wewnętrzna moc, która sprawia, że z podniesioną głową idziemy do przodu realizując swoje cele i marzenia.

Bezinteresowność jest sexy. Czy wiecie, że pomaganie innym jest super sexy? No właśnie. Pomaganie może wzbudzić dobry nastrój, złagodzić wszystkie smutki, ale przede wszystkim sprawia, że ludziom żyje się lepiej. Bycie dobrym leży w ludzkiej naturze, a obserwowanie jak czynione jest dobro sprawia, że inni też chcą się nim dzielić. Jest udowodnione naukowo, że jeśli raz uda się nam pomóc bezinteresownie, tak po prostu będziemy to robić częściej. Osoby, które czynią dobro są z kolei postrzegane jako osoby wartościowe, pociągające, wokół których gromadzą się ludzie. Z kolei bycie dobrym wpływa na lepsze samopoczucie, uskrzydla, a nawet najtrudniejsze sytuacje stają się super proste.

seksapil

Bądź kreatywny bo nic tak nie pociąga jak pomysłowość. Myślenie, umiejętność znajdywania nowych rozwiązań jest naprawdę sexy. To cecha dobrych genów, ale też przejaw wewnętrznej wartości człowieka. Bycie kreatywnym przyciąga kobiety do mężczyzn i odwrotnie. Jest to przejaw życiowej mądrości, chęci poszukiwania niestandardowych rozwiązań i rozwoju. Ten z kolei sprawia, że w życiu nie ma nudy, a życie z takim partnerem może być naprawdę inspirujące. Dlatego, jeśli potrafisz zaskakiwać partnera, współpracowników czy przyjaciół to na pewno zatrzymasz ich przy sobie na dłużej. Zrealizujecie wspólnie mnóstwo projektów i nigdy nie będzie wam nudno!

Zadbaj o to co na zewnątrz. Wygląd jest jednak ważny. Nie oszukujmy się. Ale też dobry wygląd, świetne ubrania, piękny zapach mogą być świetnym uzupełnieniem bogatego wnętrza i seksapilu właśnie. Zadbany mężczyzna czy piękna kobieta, mądra, kreatywna. Czy można się jej oprzeć? NIE!

seksapil

Seksapil dla każdego kojarzy się inaczej. To coś co pociąga nas w drugiej osobie. Nie da się tego jednoznacznie określić przez co życie staje się ciekawsze. Jednak warto pomóc własnemu szczęściu. Zadbać o swoje wewnętrzne piękno i wyeksponowanie go na zewnątrz. Pomóc eksplodować tej wewnętrznej energii, która u jednych ukryta jest gdzieś głęboko, a u innych tryska niczym gejzer. Jednak warto pielęgnować sobie tą energię, aby w dobrym momencie eksplodowała dając nam szczęście. Bo seksapil to nie ściema!

Love Ewa 🙂


Have you ever wondered what exactly is sex appeal? Does it exist at all? Does it affect both women and men? What the hell is it all about? Well, sex appeal is a gleam in the eye, magnetism, appearance, but also smell. Sexiness is „something” that draws us to others and makes us feel great. Time to go inside you, stride forward proudly and achieve all your goals. Ready?

We live in times when appearance is probably more important than education or experience. At least in some cases. Regardless of gender, we chase a healthy, athletic figure, beautiful clothes, well-groomed hair or nails. We focus on appearance, because we are watched and judged from all sides, and none of us wants to get two for good morning. However, in all this pursuit of external beauty, we forget about what is inside. Sex appeal, because we are talking about it, is a secret weapon of each of us, which, when properly used, can bring us a lot of good. Time to discover it within yourself. It is not difficult! Seriously!

How to discover sex appeal in yourself?

Everyone has sex appeal. He determines our behavior, but also how others see us. Sex appeal is a hidden inner power that makes us move forward with our heads held high, realizing our goals and dreams.

Selflessness is sexy. Do you know that helping others is super sexy? Exactly. Helping can raise a good mood, ease all sorrows, but most of all it makes people live better. Being good in human nature, and watching good being done makes others want to share it too. It is scientifically proven that once we manage to help selflessly, we will simply do it more often. People who do good are, in turn, perceived as valuable, attractive people around whom people gather. In turn, being a good meal helps you feel better, gives you wings, and even the most difficult situations in comparison are super easy.

Be creative because nothing is more attractive than creativity. Thinking, knowing how to find new solutions is really sexy. It is a feature of good genes, but also a manifestation of the inner value of a human being. Being creative attracts women to men and vice versa. It is a manifestation of life wisdom, willingness to look for non-standard solutions and development. This, in turn, means that there is no boredom in life, and life with such a partner can be really inspiring. Therefore, if you can surprise your partner, colleagues or friends, you will definitely keep them with you for longer. You will complete a lot of projects together and you will never be bored!

Take care of the outside. However, the appearance is important. Do not kid yourself. But also a good look, great clothes, a beautiful fragrance can be a great complement to a rich interior and sex appeal. A well-groomed man or a beautiful woman, smart, creative. Can you resist it? NO!

Sex appeal has a different connotation for everyone. It’s something that attracts us in the other person. It cannot be clearly defined what makes life more interesting. However, it is worth helping your own happiness. Take care of your inner beauty and expose it outside. It really pays off because sex appeal is no fake!

Love Ewa 🙂