fbpx

NAMIĘTNOŚĆ TRZEBA PODSYCAĆ

namiętność

Namiętność, miłość i pożądanie to trzy moim zdaniem kluczowe uczucia, którymi szczęśliwe pary powinny się wzajemnie obdarowywać. Niestety bywa często tak, że po krótki czasie zauroczenia, a nawet fascynacji partnerem coś w nas wygasa. Wspólne życie staje się rutyną, a to jest najgorsza rzecz jaka może się nam przytrafić.

Spotykam wokół siebie wiele osób, które żyją ze swoimi partnerami, a między nimi już dawno wygasła namiętność. Często w rozmowach dziwią się, że ja w swoim związku wciąż jestem tak szczęśliwa jak na początku, że cieszymy się z wzajemnej bliskości, a czas jaki spędzamy razem nigdy nie jest taki sam. I to prawda. Moje małżeństwo mogę powiedzieć jest idealne. Jesteśmy szczęśliwi, ale aby osiągnąć ten poziom pracowaliśmy i cały czas pracujemy nad naszą relacją. Nie jest to łatwe, wręcz jest to ciężka praca, ale efekty są naprawdę zadowalające 😉

namiętność

Związek dwojga ludzi opiera się na emocjach, wzajemnym zaufaniu, ale też namiętności. Bez niej pojawia się pustka. Żadna ze stron nie jest do końca szczęśliwa. Pojawia się frustracja, kłótnie, a w konsekwencji w wielu przypadkach związek po prostu się rozpada. Aby tak się nie stało trzeba walczyć z rutyną. Cały czas pracować na relacją, zaskakiwać się w łóżku, ale też w codziennych, zwykłych sprawach. Takie postępowanie prowadzi do wzajemnego zaangażowania partnerów i umocnienia więzi między nimi. Ja z moim mężem nigdy się nie nudzę. Staramy się żyć aktywnie, aktywnie spędzać ze sobą czas i przede wszystkim rozmawiać. O czym? O naszych potrzebach szczególnie tych fizycznych bo nie oszukujmy się to życie erotyczne jest istotną częścią związku. Tylko otwarta rozmowa może sprawić, że poznamy swoje potrzeby i je zaspokoimy.

Staramy się wychodzić poza schematy, bo nie ma nic gorszego niż popaść w rutynę. Działać odruchowo i według ogólnie przyjętego scenariusza. Podsycamy namiętność na każdym kroku. Dbamy o siebie samych poprzez zdrową dietę, ćwiczenia, również wspólne, które dają mnóstwo satysfakcji i są naprawdę sexy. Bo nie ma nić bardziej pociągającego jak podglądanie partnera na siłowni czy podczas ćwiczeń. Wyobraźnia działa wtedy na najwyższych obrotach. Co ważne, nie wstydzimy się siebie, swoich ciał. Nie ma ludzi idealnych. Każdy z nas ma jakieś niedoskonałości. My je akceptujemy i przekuwamy w zalety. To wpływa na pewność siebie, pozwala pozbyć się uczucia wstydu i naprawdę otwiera na partnera.

Jak więc postępować?

  • Nie zamykajcie się na nowości. Eksperymentowanie w łóżku, nowe pozycje mogą naprawdę podsycić ogień w Waszej relacji. Bądźcie więc otwarci i niech Wasze umysły będą otwarte na nowe doznania.
  • Nie lekceważcie libido. Jeśli nie macie ochoty na seks to oznacza, że coś dzieje się złego w organizmie. Mogą to być zaburzenia hormonalne, skutek źle dobranej antykoncepcji czy zła dieta. Koniecznie trzeba to sprawdzić.
  • Nie skupiajcie się tylko na zbliżeniu. Gra wstępna ma ogromne znaczenie i może naprawdę rozpalić. Szukajcie, bawcie się i uruchomcie przede wszystkim wyobraźnię.

Praca nad związkiem jest trudna. To fakt. Jednak jeśli chcemy czuć się spełnieni i szczęśliwi powinniśmy podjąć to wyzwanie wspólnie. Wyzbycie się rutyny podsyca namiętność, a jeśli w łóżku będzie dobrze to związek na pewno się umocni. Nic nie będzie w stanie zburzyć harmonii i relacji, jaka między Wami powstanie. Walczcie, nie poddawajcie się i bądźcie szczęśliwi!

Love Ewa 🙂


Passion, love and desire are in my opinion the three key feelings that happy couples should give to each other. Unfortunately, it often happens that after a short time of infatuation, and even fascination with a partner, something in us expires. Living together becomes a routine, and this is the worst thing that can happen to us.

I meet many people around me who live with their partners, and between them the passion has long gone. Often in conversations they are surprised that in my relationship I am still as happy as at the beginning, that we are happy with each other and that the time we spend together is never the same. And it’s true. My marriage can say it’s perfect. We are happy, but to achieve this level we have worked and are constantly working on our relationship. It is not easy, it is even hard work, but the results are really satisfactory 😉

The relationship of two people is based on emotions, mutual trust, but also passion. Without it, emptiness appears. Neither party is entirely happy. There is frustration, quarrels and, as a consequence, in many cases the relationship just falls apart. To prevent this from happening, you need to fight routine. Work on relationships all the time, surprise ourselves in bed, but also in everyday, ordinary matters. Such conduct leads to mutual involvement of partners and strengthening of bonds between them. I never get bored with my husband. We try to live actively, actively spend time together and above all talk. About what? About our needs especially those physical because we do not fool ourselves this sex life is an important part of the relationship. Only an open conversation can make us know our needs and satisfy them.

How to proceed?

  • Don’t stop at the news. Experimenting in bed, new items can really fuel the fire in your relationship. So be open and let your minds be open to new experiences.
  • Don’t underestimate libido. If you don’t feel like sex, it means something is going wrong in your body. These may be hormonal disorders, the result of poorly chosen contraception or a poor diet. Be sure to check it out.
  • Don’t focus only on rapprochement. Foreplay is of great importance and can really ignite. Seek, have fun and, above all, activate your imagination.

Working on a relationship is difficult. It’s a fact. However, if we want to feel fulfilled and happy we should take this challenge together. Getting rid of the routine fuels passion, and if the bed is good, the relationship will definitely strengthen. Nothing will be able to destroy the harmony and relationship that will arise between you. Fight, don’t give up and be happy!

Love Ewa 🙂