fbpx

WODA – ŹRÓDŁO PIĘKNA I ŻYCIA

Woda jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. To ona jest źródłem naszego życia i zdrowia. Dlatego naszym obowiązkiem jest dbanie o prawidłowy poziom wody, ale wody zdrowej i wartościowej.

Ponad 60% naszego ciała to woda. To ona pozwala nam na prawidłowe funkcjonowanie. Odpowiada za zachowanie równowagi wszystkich naszych komórek. Nie wiem czy wiecie, ale ilość wody w organizmie zależy od wielu czynników w tym od płci, wieku, budowy ciała, a nawet klimatu, w którym żyjemy.
Wraz z wiekiem obniża się ilość wody w organizmie i dlatego powinniśmy samodzielnie ją uzupełniać. Ja nie rozstaję się z butelką wody. Codziennie mam ją w torebce idąc na siłownię, do telewizji czy na szkolenia. Jak tylko mam moment sięgam po nią i biorę jeden, dwa łyki wody i wracam do swoich zajęć.

Rodzajów wody do picia jest wiele. Jednak nie wszystkie są dobre dla naszego organizmu. Co z tego, że wypijemy 2 – 3 litry wody dziennie jeśli nie będzie ona pełna składników mineralnych. Dobra woda musi być bogata w aniony i kationy rozpuszczalne w wodzie, wapń i magnez. W wodzie powinny znajdować się też siarczany, które pozytywnie wpływają na przemianę materii. Zawarty w wodzie sód zapobiega odwodnieniu organizmu i utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową.
Jego brak powoduje osłabienie organizmu i zaburzenia w trawieniu. Jednak sód dostarczamy również w codziennej diecie, a jego nadmiar może szkodzić naszemu zdrowiu!
Ja do swojej codziennej diety wprowadziłam gruzińską wodę źródlaną Borjomi. Znana jest ona od wielu lat. Choć jej popularność zmalała po rozpadzie Związku Radzieckiego (Borjomi była ulubioną wodą między innymi Stalina), teraz odzyskuje swoje znaczenie. Borjomi to woda pochodzenia wulkanicznego wydobywana jest z głębokich źródeł doliny Borjomi. Jest bogata w wiele cennych i unikalnych minerałów, a jej skład jest ściśle kontrolowany od ponad 100 lat! Woda jest sprzedawana w szklanych butelkach, dzięki czemu nie traci swoich właściwości. Dla mnie to bardzo ważne!

 

Inną bardzo cenną wodą mineralną jest Evian. Jej właściwości zdrowotne zostały docenione już w XIX wieku przez Francuską Akademię Medyczną. Do dziś jest rekomendowana jako woda, którą można podawać osobom z poparzeniami ciała i bardzo małym dzieciom. Evian słuzy też urodzie. Powstało nawet Evian Thermal Spa, gdzie wykorzystywane są jej właściwości lecznicze i zdrowotne. Evian uwielbiam za jej krystaliczną czystość i neutralny smak. Co więcej na koniec każdego roku Evian wypuszcza limitowaną serię butelek wody przygotowanych przez wybitnych kreatorów mody. Między innymi butelki zaprojektowali Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier, Issey Miyake. Ciekawe prawda?

 

Nadchodzi zima. To czas, w którym przebywamy w ciepłych pomieszczeniach. Nasza skóra szybciej będzie się wysuszać, a nam bardziej będzie chciało się pić. Nie zapominajmy więc o uzupełnianiu poziomu wody w organizmie. To ona zapewnia nam zdrowie, jest źródłem życia i piękna!
Love Ewa 🙂
___________________________________

Water is very important for the proper functioning of our body. It’s the source of our life and health. Therefore, it’s our duty to look after the correct water level, but healthy and valuable water.

Over 60% of our body is water. It allows us to function properly. It is responsible for maintaining the balance of all our cells. I don’t know if you know, but the amount of water in the body depends on many factors including sex, age, body build and even the climate in which we live.
With age, the amount of water in the body decreases and therefore we should supplement it ourselves. Every day I have a bottle of water in my purse. So when I’m going to the gym, to television or training I take my favourite bottle of mineral water. As soon as I have a moment, I reach for it and take one, two sips and return to my classes.
There are many types of drinking water. However, not all are good for our body. We should drink 2 to 3 liters of water a day. Good water must be rich in anions and cations soluble in water, calcium and magnesium. There should also be sulphates in the water, which have a positive effect on the metabolism. The sodium contained in water prevents the dehydration of the body and maintains the acid-base balance. Its lack causes weakening of the body and digestion disorders. However, sodium is also provided in the daily diet, and its excess can harm our health!
I introduced Georgian spring water Borjomi to my daily diet. It has been known for many years. Although its popularity decreased after the collapse of the Soviet Union (Borjomi was the favorite water among others Stalin), now regains its meaning. Borjomi is a volcanic water extracted from the deep springs of the Borjomi valley. It is rich in many valuable and unique minerals, and its composition is strictly controlled for over 100 years! Water is sold in glass bottles, thanks to which it does not lose its properties. It’s very important to me!
Another very valuable mineral water is Evian. Its health properties were appreciated already in the 19th century by the French Medical Academy. To this day, it is recommended as water, which can be administered to people with body burns and very young children. Evian also serves beauty. Even Evian Thermal Spa was established, where its healing and health properties are used. Evian, I love its crystal purity and neutral taste. What’s more, at the end of each year Evian releases a limited series of bottles of water prepared by outstanding fashion designers. Among other things, the bottles were designed by Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier, Issey Miyake. Interesting truth?
Winter is coming. This is the time  when we spend most of the day in warm rooms. That’s why our skin will dry faster and we will be more thirsty. So let’s not forget about supplementing the water level in the body. It provides our health, it is the source of life and beauty!
Love Ewa 🙂