fbpx

JAK DBAĆ O CIAŁO PODCZAS AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ?

Wielu z nas ćwiczy i to coraz więcej. Dbamy przy tym o dietę, ale czy dbamy o nasze ciało? Odpowiedź na to pytanie często brzmi nie. Czas to zmienić i zadbać o nasze ciało, aby było zdrowe i służyło nam przez długie lata.

Jesteśmy coraz bardzie aktywni. Wielu z nas po pracy idzie na siłownię, gdzie ćwiczy. Inni biegają w parku, jeszcze inni jeżdżą na rowerze czy tańczą. Podczas aktywności warto pomyśleć o profilaktyce, która pozwoli nam uniknąć kontuzji. Wierzcie mi, wiem co mówię 🙂
Jak wiecie od zawsze byłam aktywna. Dużo ćwiczyłam, ponad 25 lat tańczyłam wiele przy tym trenując. Choć zdobywałam nagrody, byłam na prawdę szczęśliwa i spełniona to niestety długie lata forsowania organizmu po latach dały o sobie znać. W tańcu niestety narażeni jesteśmy
na ogromne obciążenia stawów (kolana, kostki, biodra, kręgosłup). Wielokrotnie lądowałam u fizjoterapeuty
by postawił mnie na nogi… Już wtedy zalecany był kolagen i odpowiednie nawodnienie organizmu. Te dwa elementy postawiły mnie na nogi i do dziś cieszę się zdrowiem!

Wspomniałam o kolagenie, czyli białku który jest podstawowym budulcem naszej tkanki łącznej. W naszym kolagen ciele
stanowi 1/3 masy wszystkich białek i aż 70% białek, z których zbudowana jest nasza skóra. Wchodzi w skład ścięgien, włosów, kości,
paznokci i stawów. Jest substancją elastyczną i zarazem wytrzymałą, dlatego skutecznie trzyma skórę,
kości i stawy w ryzach. Niestety kolagen nie jest nam dany na zawsze. Wraz z wiekiem ilość kolagenu w naszym ciele spada dlatego tak ważne jest jego uzupełnianie. Ja zaufałam kolagenowi marki Noble Medica. Ten suplement diety zawiera naturalny kolagen z ryb morskich (dorszowate i flądrowate), który jest najbardziej zbliżony swoją formułą do ludzkiego kolagenu. Pure Collagen marki Noble Medica stosuję od kilku miesięcy i zauważyłam, że:
gospodarka wodna skóry jest uregulowana
rany i blizny goją się szybciej
cellulit jest mniej widoczny
paznokcie są mocniejsze i nie rozdwajają się
włosy stały się mniej łamliwe i przestały wypadać
bóle stawów i kości się zmniejszyły.
W dbaniu o ciało u osób aktywnych, takich jak ja bardzo ważne jest też nawodnienie organizmu. Jednak sięgając po wodę warto zwrócić uwagę na jej wartości. Alkaliczna woda jonizowana zawiera duże ilości antyoksydantów,
niweluje niekorzystne efekty nazbyt kwasowej diety, utrzymuje odpowiednie pH organizmu oraz
zapobiega wielu chorobom. Co jest super, taką wodę możemy uzyskać we własnym domu! Testuję właśnie jonizator wody – bardzo prosty w użyciu, a dzięki niemu otrzymuję wartościową wodę i mogę lepiej dbać o ciało. Do jonizatora wlewa się wodę i przepuszcza się przez nią prąd elektryczny, co powoduje,
że woda dzieli się na dwie części – alkaliczną oraz kwaśną. Zalecana dzienna dawka jonizowanej wody to minimum 2–2,5 litra. Organizm wchłania ją już w ciągu
minuty od chwili spożycia, co jest znacznie skuteczniejsze niż jedzenie owoców i warzyw, które mają w sobie tak potrzebne nam jony. Proste prawda?
Kochani! Dbajcie o swoje ciało i organizm. Ma on nam służyć przez długie lata, a w im lepszej będzie kondycji tym lepiej dla nas. Warto zmienić swoje nawyki żywieniowe, dostarczać niezbędnych składników, które polepszą funkcjonowanie organizmu, a my będziemy cieszyć się zdrowiem przez długie lata!
Love Ewa 🙂
_____________________________________

Many of us practice and more and more. We care about the diet, but do we care for our body? The answer to this question is often no. Time to change it and take care of our body so that it is healthy and it has served us for many years.

We are more and more active. Many of us after work go to the gym, where we exercise. Others are running in the park, others are cycling or dancing. During the activity, it is worth thinking about prevention, which will allow us to avoid injuries. Believe me, I know what I say 🙂
As you know, I have always been active. I have been practicing a lot, I have been dancing a lot for over 25 years while training. Although I was winning prizes, I was really happy and fulfilled, unfortunately, the long years of pushing the body over the years gave me to know. In dance, unfortunately, we are exposed to huge loads on the joints (knees, ankles, hips, spine). Many times I landed at the physiotherapist to put me on my feet … Even then, collagen and adequate hydration of the body were recommended. These two elements have put me on my feet and I am still enjoying health!
I mentioned collagen, or protein, which is the basic building block of our connective tissue. In our collagen, the body is 1/3 of the mass of all proteins and as much as 70% of proteins from which our skin is made. It is part of the tendons, hair, bones, nails and joints. It is a flexible substance and also durable, therefore it effectively holds the skin, bones and joints in check. Unfortunately, collagen is not given to us forever. With age, the amount of collagen in our body drops so it is so important to supplement it. I trusted the collagen brand Noble Medica. This dietary supplement contains natural collagen from marine fish (cod fish and flatfish), which is the closest to its formula to human collagen. I used Pure Collagen by Noble Medica for several months and noticed that:
water management of the skin is regulated
wounds and scars heal faster
cellulite is less visible
nails are stronger and do not split
the hair became less brittle and they stopped falling out
joint and bone pain have decreased.
In body care for active people such as myself, hydration is very important. However, reaching for water is worth paying attention to its values. Alkaline ionized water contains large amounts of antioxidants, eliminates the adverse effects of an overly acidic diet, maintains the proper pH of the body and prevents many diseases. What is great, we can get such water in our own home! I am testing a water ionizer – very simple to use, and thanks to it I get valuable water and I can take better care of my body. Water is poured into the ionizer and electric current is passed through it, which causes the water to be divided into two parts – alkaline and acidic. The recommended daily dose of ionized water is a minimum of 2-2.5 liters. The body absorbs it within a minute from the moment of ingestion, which is much more effective than eating fruits and vegetables that have the ions we need in us. Simple true?
Lovely! Take care of your body and body. It is to serve us for many years, and the better the condition will be, the better for us. It is worth changing your eating habits, providing the necessary ingredients that will improve the functioning of the body, and we will enjoy health for many years!
Love Ewa 🙂