fbpx

6 RZECZY, KTÓRYCH NIKT NIE POWIEDZIAŁ WAM O JODZE

Joga to dyscyplina samodoskonalenia, medytacji i ascezy, której celem jest doprowadzenie do rozwoju duchowego. Ma ona bardzo dobry wpływ na funkcjonowanie organizmu, ale jest aż 6 rzeczy, których zapewne nikt o jodze wam nie powiedział. Sprawdźcie czy wiecie, że…

Joga to nauka, która w holistyczny sposób zajmuje się człowiekiem. Ma za zadanie uświadomienie, że wszystkie aspekty życia mają na siebie wpływ i są ze sobą nierozerwalne. Podstawą tego systemu jest ośmiostopniowa ścieżka jogi tworząca kompletny system uwzględniający każdą sferę życia człowieka. Należą do nich:
Yama, czyli zasady życia społecznego,
Niyama, czyli zasady życia indywidualnego,
Asana, czyli opanowanie ciała,
Pranayama, czyli opanowanie oddechu,
Prtyahara, czyli powściąganie zmysłów,
Dharana, czyli koncentracja,
Dhana, czyli medytacja,
Samadhi, czyli jedność.

 

Poznajcie 10 rzeczy, o których na pewno nikt Wam nie powiedział, a możecie się ich obawiać zaczynając przygodę z jogą 🙂
1. Będziesz mieć coraz więcej energii i paradoksalnie więcej czasu. Jak to możliwe? Grunt to dobra organizacja. Dojazd na zajęcia, godzinne zajęcia jogi, prysznic – wszystko wymaga zaplanowania i dobrej organizacji. Jeśli tylko uprawianie jogi się Wam spodoba to gwarantuję, że nawet w najbardziej wypełniony obowiązkami dzień znajdziecie dwie, trzy godziny na to, aby poćwiczyć! Co więcej będziecie bardziej kreatywni, skupieni na swojej pracy i obowiązkach domowych.
2. Twoje ciało się zmieni. Joga wymaga pracy wszystkich partii naszego ciała. Angażowane są wszystkie mięśnie i bardzo szybko okaże się, że Wasze ręce nie są słabe, a nogi staną się mocne. Z każdym tygodniem ćwiczeń jogi ciało zaczyna się uelastyczniać i wzmacniać.
3. Stracicie zbędne kilogramy. Systematyczne praktykowanie jogi przyspiesza przemianę materii i spalanie tkanki tłuszczowej. Joga to świetny sposób nie tylko na wzmocnienie całego ciała, ale przede wszystkim sposób na zrzucenie kilku zbędnych kilogramów. Pamiętajcie, wysiłek podczas jogi opłaci się Wam podwójnie 🙂
5. W szafie pojawi się więcej strojów sportowych. Wygodny strój podczas wykonywania ćwiczeń to podstawa. Koniecznie zaopatrzcie się w wygodne spodnie dresowe lub leginsy. Jeśli wybierzecie te ostatnie koniecznie wybierzcie model z długimi nogawkami. Podczas wykonywania ćwiczeń mogą się podwijać, a jeśli nogawki będą zbyt krótkie możecie czuć się niekomfortowo. Ja do ćwiczeń wybieram zawsze obcisłe leginsy z długimi nogawkami i top przystosowany do ćwiczeń jogi. Dzięki nim podczas wykonywania asan wszystko zostaje na miejscu 🙂
6. Uspokoicie się i będziecie przyjaźniej spoglądać na świat. Joga to przede wszystkim ćwiczenia nad swoim wewnętrznym ja, nad umysłem, przepływem energii, a na końcu nad ciałem. Opanowanie i równowaga to klucz do prawidłowego praktykowania jogi. Uzyskanie wewnętrznej harmonii prowadzi do zgłębienia samych siebie. Jeśli poczujecie się dobrze w swoim ciele to na pewno inaczej spojrzycie na otaczający Was świat. Ja codziennie wstaję pełna energii, pozytywnego nastawienia do nadchodzącego dnia. To sprawia, że lepiej wykonuje swoje obowiązki, lepiej dogaduję się z ludźmi. Po prostu żyję w harmonii, bez konfliktów.
Love Ewa 🙂
_______________________________

Yoga is a discipline of self-improvement, meditation and asceticism, the aim of which is to bring about spiritual development. It has a very good effect on the functioning of the body, but there are as many as 6 things that probably no one has told you about yoga. Check if you know that …

Yoga is a science that deals with man in a holistic way. Its task is to make people aware that all aspects of life have an influence and are inseparable from each other. The basis of this system is an eight-step yoga path that creates a complete system that takes into account every sphere of human life. Belong to them:
Yama, or principles of social life,
Niyama, or principles of individual life,
Asana, or body mastery,
Pranayama, or breathing,
Prtyahara, or restraining the senses,
Dharana, or concentration,
Dhana, or meditation,
Samadhi, or unity.
Get to know 10 things that no one has ever told you about, and you may be afraid of them starting the adventure with yoga 🙂
1. You will have more and more energy and, paradoxically, more time. How is this possible? The land is a good organization. Getting to classes, one-hour yoga classes, a shower – everything needs planning and good organization. If you just enjoy practicing yoga, I guarantee that even in the most fulfilled duties you will find two or three hours to practice! What’s more, you’ll be more creative, focused on your work and household chores.
2. Your body will change. Yoga requires the work of all parts of our body. All muscles are involved and very soon it will turn out that your hands are not weak and your legs will become strong. With each week of yoga exercises the body begins to become more flexible and strengthen.
3. You will lose unnecessary kilograms. The systematic practice of yoga speeds up metabolism and fat burning. Yoga is a great way not only to strengthen the whole body, but above all a way to lose a few extra kilos. Remember, the yoga effort will pay you double 🙂
5. More outfits will appear in the closet. Comfortable attire while doing exercises is essential. Be sure to wear comfortable sweatpants or leggings. If you choose the latter, choose the model with long legs. While doing the exercises, they can tuck up, and if the legs are too short, you may feel uncomfortable. I always choose tight leggings with long legs and a top suitable for yoga exercises. Thanks to them, everything stays in place during the asana exercise 🙂
6. You will calm down and you will look friendlier to the world. Yoga is above all an exercise on your inner self, on the mind, on the flow of energy, and finally on the body. Mastering and balance is the key to correct yoga practice. Obtaining internal harmony leads to deepening of oneself. If you feel good in your body, you will certainly look at the world around you differently. Every day I get up full of energy, positive attitude to the coming day. It makes me perform my duties better, I get along better with people. I simply live in harmony without conflict.