fbpx

JOGA – SPOSÓB NA WYPOCZYNEK

joga

Joga to styl życia, droga do poznania siebie i przede wszystkim odzyskania wewnętrznej równowagi. Ja bez niej nie wyobrażam sobie życia! Dlatego jest ona ze mną wszędzie, nawet na urlopie. I wiecie co zauważyłam? Planując urlop szukam takich miejsc, gdzie będę mogła choć na moment się zatrzymać, rozłożyć matę i wykonać kilka asan. Jednym z takich miejsc jest The Kayon Truly Ubud Resort na moim ukochanym Bali.

Bali to magiczne miejsce, w którym można spotkać nie tylko cudownych ludzi, rozsmakować się w pysznej kuchni. Jest to jednak przede wszystkim kraj, w którym warunki pozwalają na prawdziwe wyciszenie i poznanie samych siebie. Joga jest tutaj obecna praktycznie wszędzie. W powietrzu, wodzie, przyrodzie i każdym hotelu!

joga
fot. http://www.thekayonresort.com/
joga
fot. http://www.thekayonresort.com/

The Kayon Truly Ubud (kliknij TUTAJ) to miejsce ukryte wśród zieleni. Nazwa Kayon pochodzi od pomysłu właściciela, który postanowił zaprezentować każdemu gościowi aby prawdziwie kulturę i kulturę Ubud. Resort jest więc efektem współpracy z balijskim architektem i lokalnym mieszkańcami, którzy wspólnie pracowali nad każdym detalem. Kayon został zaprojektowany z myślą o Bali, ale co ważne przy użyciu lokalnego materiału, kamienia, drewna i bambusa, aby uszanować duszę kultury i sztuki Ubud. Ośrodek jest zbudowany z poszanowaniem do ukształtowania terenu. Wtapia się w otoczenie.

joga
fot. http://www.thekayonresort.com/
joga
fot. http://www.thekayonresort.com/
fot. http://www.thekayonresort.com/

Wiecie co oznacza Kayon?

Kayon oznacza drzewo życia, barwną kolorową radością, ale też wyzwanie. Kształt Kayon został zaimplementowany wszędzie. W architekturze obiektu, basenie, wannie, a nawet w detalach detalach. Kayon symbolizuje wszechświat i dąży do tego, aby otworzyć i zamknąć historię graną w Wayang Kulit. W ośrodku znajduje się historia Ramayana przedstawiona na obrazach czy rzeźbach. Można z nich wyczytać wiele na temat życia religijnego i porady dotyczące miłości. Prawdziwa historia miłości Ramy i Shinty została uwieczniona na prawie 50-metrowej kamiennej płaskorzeźbie w centrum ośrodku, wyrzeźbionej przez dziesięciu utalentowanych lokalnych artystów rzeźbiarskich. Muszę przyznać, że robi ona ogromne wrażenie!

Jak wspomniałam joga jest na Bali sposobem na życie. W The Kayon Truly Ubud (kliknij TUTAJ) jest miejsce na praktykowanie jogi i to na dodatek we wspaniałych okolicznościach przyrody. Ja często zaczynam dzień od wykonania kilku asan. Pomaga to zrównoważyć ciało i duszę, ale przede wszystkim przygotować się na nowy dzień. Joga jest starożytną sztuką opartą na harmonizującym systemie rozwoju dla ciała, umysłu i ducha. Dalsza praktyka jogi doprowadzi do poczucia spokoju i dobrego samopoczucia, a także poczucia bycia w jedności z otoczeniem. W The Kayon Truly Ubud praktyka jest wyjątkowa. Można ją wykonać przy dźwiękach przyrody z rzeki, śpiewie ptaków i wdychając cudowne, czyste powietrze.

fot. http://www.thekayonresort.com/
fot. http://www.thekayonresort.com/
fot. http://www.thekayonresort.com/

Jakie jest Kayon Truly Ubud?

Ośrodek Kayon położony jest na malowniczych wzgórzach, które można podziwiać idąc ścieżką wzdłuż dekoracyjnej płaskorzeźby z serii Ramayana. Kayon Truly Ubud znajduje się w samym sercu rezerwatu lasów tropikalnych w Ubud. Co ważne otoczony jest historyczną rzeką Petanu i przepięknym krajobrazem dżungli. Hotel ma uzdrawiającą i romantyczną atmosferę. Ośrodek oferuje sześć dolinowych pokoi typu deluxe z widokiem na dżunglę na dwupiętrowym skrzydle północnym, dwanaście apartamentów rzecznych Kayon w trzypiętrowym skrzydle południowym z widokiem na rzekę oraz pięć willi z prywatnym basenem na brzegu rzeki ze strzechą, z których każda jest wzmocniona przez basen bez krawędzi z widokiem na ryk rzeki. Ogród w kurorcie został zaprojektowany w taki sposób, aby zachować rzadkie balijskie kwiaty i owoce wykorzystywane jako element balijskiej ceremonii rytuału hinduskiego. Niektóre istniejące drzewa są zachowane. Mowa tu o ylang-ylang, owocu jackfruit, orzechach kokosowych i durianie. Ponadto dodano kwiat balijski, Jempiring, Soka, Frangipani, orzech Areca, a także balijskie zioła, trawę cytrynową, kurkumę, galangal, imbir i inne.

To koniecznie trzeba zobaczyć!

Love Ewa 🙂


Yoga is a lifestyle, a way to get to know yourself and, above all, regain inner balance. I can’t imagine my life without her! That’s why she is with me everywhere, even on vacation. And you know what I noticed? When planning a vacation, I am looking for places where I can stop for a moment, unfold the mat and do some asanas. One of such places is The Kayon Truly Ubud Resort in my beloved Bali.

Bali is a magical place where you can meet not only wonderful people, enjoy a delicious cuisine. However, it is above all a country where the conditions allow for real calmness and getting to know oneself. Yoga is present here almost everywhere. In the air, water, nature and every hotel! Bali is a magical place!

Kayon Truly Ubud (click HERE) is a place hidden among green nature of Balian island. The name Kayon was given from the idea of ​​the owner, who decided to introduce to each guest to truly culture and Ubud culture. The resort is therefore the result of cooperation with a Balinese architect and residential area, who worked together on every detail. Kayon was adopted with Bali in mind, but more importantly using material, stone, wood and bamboo to respect the soul of Ubud’s culture and art. The resort is built with respect to the terrain. Blends in with the surroundings.

Do you know what Kayon means?

Kayon means a tree of life, colorful joy, but also a challenge. Kayon shape has been implemented everywhere. In the architecture of the object, the pool, bathtub and even in detail details. Kayon symbolizes the universe and strives to open and close the story played in Wayang Kulit. The center has the story of Ramayana depicted in paintings or sculptures. You can read a lot about religious life and love tips. The true love story of Rama and Shinta was immortalized on an almost 50-meter stone bas-relief carved in the center of the center, carved by ten talented local sculptors. I must admit that it makes a huge impression!

As I mentioned, yoga is a way of life in Bali. In The Kayon Truly Ubud (click HERE) there is a place to practice yoga in addition to wonderful natural circumstances. I often start the day with some asanas. This helps balance the body and soul, but above all prepare for the new day. Yoga is an ancient art based on a harmonizing system of development for the body, mind and spirit. Further yoga practice will lead to a sense of peace and well-being, as well as a feeling of being in unity with the environment. The practice at The Kayon Truly Ubud is unique. It can be performed to the sounds of nature from the river, birdsong and breathing wonderful, clean air.

What is Kayon Truly Ubud?

The Kayon Resort is located on picturesque hills that can be admired by walking along a decorative bas-relief from the Ramayana series. Kayon Truly Ubud is located in the heart of the Ubud Tropical Forest Reserve. Importantly, it is surrounded by the historic Petanu River and a beautiful jungle landscape. The hotel has a healing and romantic atmosphere. The resort offers six deluxe valley rooms with a jungle view on a two-story north wing, twelve Kayon river apartments in a three-story south wing with river view, and five villas with private pool on the river bank with thatched roofs, each of which is reinforced by an infinity pool with overlooking the roar of the river. The resort’s garden has been designed to preserve the rare Balinese flowers and fruits used as part of the Balinese Hindu ritual ceremony. Some existing trees are preserved. I am talking about ylang-ylang, jackfruit, coconut and durian. In addition, Balinese flower, Jempiring, Soka, Frangipani, Areca nut, as well as Balinese herbs, lemongrass, turmeric, galangal, ginger and others were added.

You must see this!

Love Ewa 🙂