fbpx

ODKRYJ SWOJĄ SENSUALNOŚĆ

sensualność

Każda z nas jest jest inna. Jedna jest super silna, dąży do realizacji wszystkich zamierzonych celów. Jest po prostu superbohaterem. Jedna potrzebuje, aby ktoś prowadził ją przez życie, wskazywał rozwiązania. Czy jest więc gorsza? Nie! Wystarczy odkryć swoją sensualność i cieszyć się życiem!

Dziś chciałam napisać trochę o emocjach, o poszukiwaniu siebie i tego jak rozumiemy oraz odczuwamy otaczający nas świat. Wiem, że nie jest to temat łatwy i nie da się na niego odpowiedzieć w kilku słowach, ale chciałam poszukać odpowiedzi na pytanie – czym jest sensualność kobiety i z czego ona wynika.

W ostatnim czasie bardzo wiele dzieje się w moim życiu. Sporo podróżuję, sporo pracuję, ale wszystko po to, aby znaleźć dla siebie miejsce na Ziemi. Tego obecnie potrzebuję. Myślę, że wynika to z potrzeby mojego serca, ale też trochę z potrzeby wyhamowania i po prostu zmiany swojego życia. W poszukiwaniu sensualności oraz odczuwania świata na pewno pomogła mi joga i medytacja. To one pozwoliły mi spojrzeć na świat inaczej, spokojniej. Pozwoliły otworzyć się na nowe emocje, ale też pokazały, że życie w ciągłym pędzie po prostu nas spala. Dlatego czas na chwilę się zatrzymać, pomyśleć i może coś zmienić!

sensualność

Czym jest sensualność?

Sensualność to stosunek i sposób odbierania tego, co dociera do nas z zewnątrz. Jednak, aby ją zdefiniować oraz określić niezbędne jest spojrzenie w głąb siebie – w nasze wnętrze. Dokładniej, jest to nastawienie do samych siebie, do tego, co jest w nas wyjątkowe oraz tych cech, których w sobie nie lubimy. Sensualność to wiara w wiara w siebie, poczucie własnej wartości, to jak się postrzegamy, czego od siebie oczekujemy, w jaki sposób zwracamy się do samych siebie.

Sensualność to odczuwanie bodźców poprzez wszystkie nasze zmysły. Wyraża się ona w mowie ciała, tym jak się poruszamy, jak wyglądamy, ale przede wszystkim w tym jak my sami odbieramy otaczającą nas rzeczywistość.

sensualność

W ostatnim czasie staram się mocno pracować nad sobą. Właściwie moment mojej przemiany dał mi ogromnego kopa i pozwolił odkryć w sobie nieznane. Zmiany jakie dokonałam pokazały mi jak jestem silna. Cały czas pracuję jednak nad poczuciem własnej wartości. Z każdego nowego doświadczenia wyciągam to co dobre, ale też to co złe. Analizuję, sprawdzam, wsłuchuję się we własne emocje. Nie jest to łatwe. To prawda. Jednak wiem, że jeśli ja sama nie poświęcę sobie czasu, nie przepracuje własnych emocji nikt tego nie zrobi za mnie. Sama muszę odkryć swoją sensualność.

sensualność

Postarajcie znaleźć czas dla siebie. Zatrzymajcie się. Wsłuchajcie się w swoje wnętrze, przeanalizujcie swoje emocje i reakcje. Pracujcie nad sobą. Odkrywajcie siebie oraz własną sensualność. Doskonalcie siebie. Nikt za was tego nie zrobi!

Love Ewa 🙂

photos: Justyna Gieleta

_______________________________________________________________

Each of us is different. One is super strong, strives to realize all the intended goals. It’s just a superhero. One needs to have someone lead her through life, pointing out solutions. Is it worse? Not! Just discover your sensuality and enjoy life!

Today I wanted to write a little about emotions, search for ourselves and how we understand and feel the world around us. I know that this is not easy and cannot be answered in a few words, but I wanted to look for answers to the question-what is the sensuality of the woman and what it follows.

In recent times, very much happens in my life. I travel a lot, I work a lot, but everything to find a place on Earth. I need this today. Now I think this is due to the need of my heart, but also a little bit of a need for inhibition and just changing my life. In search of sensuality and sense of the world, I was sure to help me yoga and meditation. They have allowed me to look at the world differently, more calmest. They allowed to open up to new emotions, but also showed that life in a constant rush simply burns us. Therefore, time for a while to stop, think and can change something!

What is sensuality?

Sensuality is the attitude and way of receiving what comes to us from the outside. However, to define it and determine it is necessary to look into the depths of ourselves-in our interior. More precisely, it is an attitude to ourselves, to what is unique in us and those qualities that we do not like. Sensuality is believing in self-esteem, how we perceive what we expect from ourselves, how we turn to ourselves.

In recent times, I try to work myself. Actually, the moment of my transformation gave me a huge kick and allowed to discover in itself unknown. The changes I made have shown me how strong I am. But I’m still working on my own sense of value. From every new experience I draw what is good, but also what is wrong. I analyse, check, listen to my own emotions. It’s not easy. That’s right. But I know that if I do not spend time alone, no one will do it for me. I need to discover my sensuality.

Try to find time for yourself. Indulge. Listen to your interior, analyse your emotions and reactions. Work on yourselves. Discover yourself and your own sensuality. Perfecting yourself. Nobody will do it for you!

Love Ewa 🙂