fbpx

JOGA – OBALAMY MITY NA TEMAT PRAKTYKI JOGI

W Polsce joga jest coraz bardziej popularna. Tempo naszego życia sprzyja poszukiwaniu wyciszenia, odprężenia i skutecznego sposobu radzenia sobie ze stresem. Joga jest najlepszym sposobem na relaks i osiągnięcie wewnętrznej harmonii. Jednak wokół niej pojawiły się mity, które dziś postaram się obalić.

Od kilku lat praktykuję jogę. Na początku nie potrafiłam się skupić i wykonać prawidłowo asany. Z czasem, kiedy nauczyłam się słuchać swojego organizmu i popracowałam nad koncentracją praktykowanie jogi stało się przyjemnością. Dziś jest to moja największa pasja i nie wyobrażam sobie dnia bez przynajmniej godziny z jogą.

 

Joga potrafi zmienić życie. Jest systemem kompleksowej i holistycznej pracy nad sobą na wszystkich poziomach – cielesnym, umysłowym i duchowym. Dzięki pracy na każdym poziomie własnego ciała poznamy je lepiej. Potrafimy określić własne słabości i dzięki pracy nad nimi je po prostu pokonujemy. Przynosi to wiele satysfakcji i radości. Joga świetnie odpręża, pozwala zapomnieć o problemach dnia codziennego. Daje możliwość skupienia się na własnym ciele i choć na moment oderwania się od codziennych spraw. Niestety wokół jogi powstało wiele mitów, które zniechęcają do podjęcia praktyki. Ja sama kiedyś w nie wierzyłam, jednak kiedy zdecydowałam się na praktykę jogi zobaczyłam jak bardzo są one śmieszne.
MIT 1: Joga jest trudna
W tym stwierdzeniu jest odrobina prawdy. Praktyka jogi jest wymagająca i jeśli na samym początku zniechęcimy się do niej to zawsze będziemy uważać, że jest trudna. W praktyce jest inaczej. Wystarczy już kilka zajęć, aby poznać podstawowe asany i możliwości własnego ciała. Jeśli uda się nam pokonać własne słabości i będziemy pracować nad ciałem i umysłem to praktykowani jogi będzie na nas przyjemnością. Joga uczy cierpliwości i wytrwałości, a pokonywanie własnych ograniczeń daje wielką satysfakcję.
MIT 2: Jogę mogą praktykować wyłącznie młode osoby  
Nic bardziej mylnego! Jogę może praktykować osoba w każdym wieku. Pomaga ona zwalczyć ograniczenia własnego ciała, zmniejszyć ryzyko wystąpienia schorzeń. Osoby starsze, które na co dzień borykają się z problemami zdrowotnymi tym bardziej powinny zacząć chodzić na jogę. Oczywiście na zajęcia prowadzone przez specjalistów, które wskażą jakie asany mogą wykonywać, a jakich powinni unikać.
MIT 3: Joga jest tylko dla osób wysportowanych
Nieprawda! Każdy może praktykować jogę, nawet osoby, które wcześniej nie ćwiczyły. Dzięki jodze rozciągamy ciało i sprawiamy, że ciało staje się silniejsze. Wytrwałość w ćwiczeniu asan sprawi, że nasze ciało zacznie sprawniej funkcjonować i będzie bardziej elastyczne.

 

MIT 4: Joga jest dla osób o spokojnym charakterze
Joga wymaga zaangażowania i systematyczności. Jest dla osób zdeterminowanych i takich, które łatwo się nie poddają. Joga faktycznie wymaga koncentracji i wyciszenia, ale tego potrzebują najbardziej osoby aktywne. W pracy pędzimy realizując kolejne zadania. Jesteśmy zestresowani. Joga jest więc najlepszym sposobem na chwilowe zatrzymanie się, wyciszenie i zrelaksowanie.
MIT 5: Praktykowanie jogi jest drogie 
Zajęcia jogi nie kosztują więcej niż wizyta na siłowni czy na pływalni. Sale, w których odbywają się zajęcia są wyposażone w niezbędny sprzęt – maty, wałki, klocki, paski i koce. Na początek jedynym wydatkiem jest kupno wygodnej koszulki i getrów. Dopiero po kilku sesjach jogi i uzyskaniu świadomości tego jak wykonywać poszczególne asany możecie zacząć praktykę jogi w domu. Wtedy będziecie musieli kupić wszystkie materiały do ćwiczeń, ale nie jest to duży koszt.

 

 

Z całego serca zachęcam was do rozpoczęcia praktyki jogi. Zobaczycie, że już kilka zajęć pozwoli wam poznać ograniczenia własnego ciała, pokaże jak się zrelaksować i wsłuchać we własne potrzeby. To pozwoli wam zadbać o siebie i wpłynie korzystnie nie tylko na Ciebie, ale też całe otoczenie.
Love Ewa 🙂
____________________________

In Poland yoga  become more and more popular. People search for calmness, relaxation and an effective way of dealing with stress. Yoga is the best way to relax and achieve inner harmony. However, there are many myths about yoga which I will try to overthrow.

I have been practicing yoga for several years. At the beginning I couldn’t concentrate and do asanas correctly. With time, when I learned to listen to my body and worked on concentration, practicing yoga became a pleasure. Today it’s my greatest passion and I cannot imagine a day without at least an hour with yoga.
Yoga can change life. It’s a system of comprehensive and holistic work on yourself at all levels – carnal, mental and spiritual. Thanks to working on each level of your own body, we will get to know them better. We are able to identify our own weaknesses and simply overcome them by work on them. It brings a lot of satisfaction and joy. Yoga great relax, lets  forget about everyday problems. It gives the opportunity to focus on your own body and at least for a moment of detachment from everyday matters. Unfortunately, there are many myths about yoga which refrain from practicing it. I also believed in them, but when I decided to practice yoga, I saw how funny they are.
MYTH 1: Yoga is difficult
In this statement there is a bit of truth. Practicing yoga is demanding and if we get discouraged from the beginning, we will always think that it is difficult. In practice, it’s different. Just a few classes are enough to learn about the basic asanas and the possibilities of your own body. If we manage to overcome our own weaknesses and work on the body and mind, practicing yoga will be a pleasure for us. Yoga teaches patience and perseverance, and overcoming your limits gives you great satisfaction.
MYTH 2: Only young people can practice yoga
Nothing more wrong! Yoga can be practiced by people of all ages. It helps to overcome the limitations of your body, reduce the risk of diseases. Older people who have health problems should start to go for yoga. Of course they should go on classes conducted by specialists, who indicate what asanas they can do and which they should avoid.
MYTH 3: Yoga is only for athletes
Not true! Everyone can practice yoga, even people who have not practiced sport before. Thanks to yoga, we stretch the body and make the body stronger. Persistence in the asana exercise will make our body function more efficiently and be more flexible.
MYTH 4: Yoga is for people with calm nature
Yoga requires commitment and regularity. It’s for people who are determined and who aren’t easily surrendered. Yoga actually requires concentration and tranquility, but this is what most active people need. At work, we do many tasks and we are stressed. Yoga is the best way to stop, calm down and relax.
MYTH 5: Practicing yoga is expensive
Yoga classes don’t cost more than a visit to the gym or swimming pool. The rooms in which classes are held are equipped with the necessary equipment – mats, rollers, blocks, belts and blankets. At the beginning, the only expense is to buy a comfortable T-shirt and gaiters. Only after a few yoga sessions and getting the awareness of how to perform individual asanas, you can start practicing yoga at home. Then you will have to buy all exercise materials, but it isn’t a big cost.
I encourage you to start practice yoga with all my heart. You will see that a few classes will allow you to learn the limitations of your own body, show you how to relax and listen to your own needs. This will allow you to take care of yourself and will benefit not only you, but also the entire environment.Love Ewa 🙂