fbpx

Regulamin – Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

pod nazwą „Ulubiony smak herbaty”

                                                                     Definicje 

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

 1. „Organizator” spółka pod firmą Fit Fashion Freak by Ewa Szabatin, z siedzibą w Warszawie, plac Przymierza 6/40, 03-944 Warszawa, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 113 205 08 92, REGON: 146883911, organizująca Konkurs.
 2. Sponsor” – MOKATE S.A. z siedzibą w Ustroniu (43-450), ul. Katowicka 265A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010037, NIP 5482135881, REGON 072250034, kapitał zakładowy  1 663 250 00,00 zł.
 3. Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Sponsora, Komisji Konkursowej oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora  oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.
 4. Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Ulubiony smak herbaty”, organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.
 5. Instagram” – fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć pod domeną https://instagram.com/, połączony z aplikacją o tej samej nazwie.
 6. Profil” –  polski profil Ewa Szabatin w Instagram: https://www.instagram.com/ewaszabatin/
 7. „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, Instagram, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w § 4 Regulaminu.
 8. Praca Konkursowa” –  przedmiot Konkursu –  autorski tekst Uczestnika  określony w § 5 Regulaminu, spełniający kryteria kwalifikacji do udziału w Konkursie, wskazane w § 5 Regulaminu, którego ocena przez Komisję Konkursową prowadzi do wyłonienia Laureatów Nagrody.
 9. „Nagroda” –przewidziane w Konkursie Nagrody, opisane w § 7 Regulaminu.
 10. „Laureat” – zwycięzca Konkursu.
 11. „Komisja Konkursowa” – powołana przez Organizatora we współpracy ze Sponsorem komisja konkursowa, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu i wyłaniająca Laureatów.
 12. „Gospodarstwo domowe” – zespół osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, zamieszkujących, choćby czasowo, pod tym samym adresem.
 13. „Rozporządzenie” –  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zamiennie w treści Regulaminu „RODO”).

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym w biogramie Profilu w Instagram. Treść Regulaminu jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym począwszy od dnia rozpoczęcia Konkursu zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego. Ponadto, Regulamin może zostać przesłany przez Organizatora zainteresowanemu pocztą, na pisemną prośbę wnioskodawcy skierowaną do Organizatora (03-944 Warszawa, plac Przymierza 6/40) wraz z zaadresowaną zwrotnie kopertą z naklejonym znaczkiem pocztowym o wartości umożliwiającej przesłanie Regulaminu.
 2. Konkurs zostanie zrealizowany za pośrednictwem Internetu.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany z Instagram. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane serwisowi Instagram. Dane, które są udostępniane, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w § 9 Regulaminu. Instagram stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym Instagram nie ponosi odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem lub nieprzeprowadzeniem Konkursu.
 4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
 5. Informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach informacyjnych i promocyjnych, w szczególności zamieszczane na Profilu mają jedynie charakter pomocniczy; zakres uprawnień i obowiązków Uczestnika oraz Organizatora określa Regulamin.
 6. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród opisane są w § 6 Regulaminu.
 7. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2.

Zasady ogólne, obszar

 1. Konkurs jest skierowany do użytkowników Instagram, spełniających kryteria udziału w Konkursie, opisane w § 4 Regulaminu.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny, z uwzględnieniem postanowień ust. 1 powyżej.
 3. Każdy z Uczestników Konkursu może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, dokonać zgłoszenia w Konkursie więcej niż jednej Pracy Konkursowej przy czym Nagrody nie podlegają kumulacji w ramach Gospodarstwa domowego. Jeżeli ujawniony zostanie przypadek kumulacji Nagród w ramach danego Gospodarstwa domowego, Nagrody wykraczające poza limit wskazany w niniejszym ust. 3, Sponsor w uzgodnieniu z Organizatorem i Komisją Konkursową może przyznać innym Uczestnikom. W przypadku opisanym w niniejszym ust. 3 Nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi z danego Gospodarstwa domowego, którego Praca Konkursowa została wyżej oceniona przez Komisję Konkursową.
 4. Uczestnik może poinformować Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. Rezygnacja może zostać złożona w dowolny sposób dostatecznie wyrażający oświadczenie woli Uczestnika, w tym w szczególności: pisemnie, wiadomością e-mail lub za pośrednictwem komunikatora w Instagram. Rezygnacja zgłoszona po wyłonieniu Laureata (w przypadku gdy rezygnacja pochodzi od Laureata) jest jednoznaczna z rezygnacją z uprawnienia do Nagrody.

§ 3.

Termin

 1. Konkurs odbywa się w okresie od 21 lutego 2020 roku (od momentuzamieszczenia przez Organizatora na Profilu postu komunikującego o Konkursie) do 24 lutego 2020 roku, godz. 23.59.59. 
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (Prace Konkursowe) przyjmowane będą w okresie trwania Konkursu, opisanym w ust. 1.
 3. Wyłonienie przez Komisję Konkursową Laureatów nastąpi w terminie do 27 lutego 2020r.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu (Laureatów Nagrody) nastąpi w terminie opisanym w ust. 3 powyżej (27.02.2020r., najpóźniej o godz. 16.00) w komentarzu pod postem zamieszczonym przez Organizatora na  Profilu, komunikującym o Konkursie.

§ 4.

Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią postanowień ust. 4 poniżej.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna – będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny – która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:
 1. ukończyła 16 rok życia przy czym w związku z obowiązującą regulacją prawną w przypadku osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej Organizator wymaga, by każda czynność osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej konieczna do udziału w Konkursie (w tym zgłoszenie) była dokonana  za wiedzą i zgodą opiekuna prawnego; spełnienie wymogu opisanego w zdaniu poprzedzającym będzie weryfikowane na etapie wydawania Nagrody;
  1. posiada dostęp do Internetu oraz  do Instagram;
  1. posiada adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  1. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała postanowienia Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Sponsora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

       § 5.

Zgłoszenie udziału w Konkursie/ Praca Konkursowa

 1. Internauta zainteresowany uczestnictwem w Konkursie, celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie ma za zadanie spełnić (łącznie) następujące warunki:
  1. wykonać Pracę Konkursową opisaną w ust. 2 poniżej; oraz:
  1. dokonać zgłoszenia Pracy Konkursowej do udziału w Konkursie przez jej opublikowanie przez Uczestnika – w terminie opisanym w § 3 ust. 1 – 2 Regulaminu – w komentarzu pod postem zamieszczonym przez Organizatora na Profilu, komunikującym o Konkursie i prezentującym zadanie konkursowe.
 2. Praca Konkursowa zgodnie z założeniami Konkursu stanowić powinna autorski tekst – komentarz Uczestnika, stanowiący odpowiedź na pytanie (zadanie) konkursowe zamieszczone przez Organizatora w poście komunikującym o Konkursie, opublikowanym na Profilu zgodnie z ust. 1 powyżej (UWAGA, lecimy z herbacianym konkursem 😊 Dokończcie w sposób kreatywny zdanie „Mój ulubiony smak herbaty, to ….”).
 3. Praca Konkursowa zgłoszona do udziału w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (§ 3 ust. 1 – 2 Regulaminu) uczestniczy w Konkursie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.
 4. Kategorycznie zabronione jest zgłaszanie do udziału w Konkursie Prac Konkursowych zawierających jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym, naruszających obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających wulgaryzmy, treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe oraz dane osobowe lub dobra osobiste osób trzecich. Naruszenie postanowień ustępu poprzedzającego skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.
 5. Zgłoszenie Pracy Konkursowej przez Uczestnika na Konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z przedmiotowej Pracy Konkursowej przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz bez odpłatności w związku z informacjami o Konkursie na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Profilu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie w sieci Internet. Organizator jest uprawniony do publikacji zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie Prac Konkursowych w myśl postanowień zdania poprzedzającego.
 6. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wydania Nagrody –  praw autorskich do nagrodzonej w Konkursie Pracy Konkursowej bez ograniczeń co do czasu i terytorium a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Laureat) przenosi na Organizatora wszelkie prawa do nagrodzonej Pracy Konkursowej na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.
 7. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia danej Pracy Konkursowej do Konkursu.

                                                                       § 6.                                                                

                                                     Tryb wyłonienia Laureatów

 1. Spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie jego trwania w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu (§ 5 Regulaminu) Komisja Konkursowa wyłoni w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 Regulaminu 5 (pięci) Laureatów Konkursu uprawnionych  do otrzymania Nagrody przewidzianej w Konkursie.
 2. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów dokonując ocen Prac Konkursowych z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność Prac Konkursowych z tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość Prac Konkursowych, walory językowe Prac Konkursowych.
 3. W przypadku, gdy do udziału w Konkursie zostanie zgłoszonych mniej Prac Konkursowych spełniających kryteria opisane w § 5 Regulaminu niż ilość oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Sponsora przy czym Sponsor w uzgodnieniu z Organizatorem i Komisją Konkursową może te Nagrody przyznać innym Uczestnikom. 
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu przy czym nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 7.

Nagrody

 1.   W Konkursie przewidziano 1 (jedną) nagrodą główną: głośnik bezprzewodowy JBL Flip 3 oraz zestaw herbat marki Loyd oraz 4 (cztery) identyczne Nagrody, po jednej Nagrodzie dla każdego z czterech Laureatów wyłonionych przez Komisję Konkursową, w postaci zestawu składającego się z: kubek oraz pakiet herbat marki LOYD.
 2.   Nagroda z uwagi na jej wartość (poniżej kwoty 200 zł brutto) nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych – zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68a ( w zw. z pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1509,  ze zm.).
 3.   Fundatorem Nagród w Konkursie jest Sponsor.

                                                                   § 8.

                                                          Wydanie Nagrody

 1. Wyniki zostaną opublikowane w sposób i terminie wskazanym w § 3 ust. 4 Regulaminu.
  1. Ponadto, Laureat otrzyma powiadomienie o wygranej w wiadomości prywatnej (w przypadku gdy ustawienia prywatności profilu Laureata w Instagram umożliwiają przesłanie przedmiotowej wiadomości) wraz z wnioskiem o przesłanie przez Laureata na dedykowany w tym celu adres e-mail Organizatora: ewaszabatin@gmail.com – najpóźniej w terminie 7 dni po dniu powiadomienia Laureata o wygranej, celem umożliwienia Organizatorowi wydanie Nagrody – imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostarczenia Nagrody  i oświadczenia o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem w konkursie  „Ulubiony smak herbaty” przez administratora danych osobowych –  Fit Fashion Freak by Ewa Szabatin, z siedzibą w Warszawie. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich danych, sprostowania moich danych, żądania usunięcia moich danych lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania moich danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego”.

Podanie danych i złożenie oświadczenia, zgodnie z treścią postanowień zdania poprzedzającego, jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania Nagrody. W przypadku Laureata niepełnoletniego oświadczenie winno być potwierdzone przez opiekuna prawnego Laureata.

 • Kontakt Laureata z Organizatorem Konkursu odbywa się drogą elektroniczną (e-mail).
  • Bezskuteczny upływ terminu opisanego w ust. 2 powyżej skutkuje utratą uprawnienia do Nagrody przez Laureata. W takim przypadku Nagroda niewydana ulega przepadkowi na rzecz Sponsora przy czym Organizator w uzgodnieniu ze Sponsorem może postanowić o wyłonieniu kolejnego Laureata.
  • Nagrody wydaje Organizator, który wydając Nagrodę może działać za pośrednictwem Sponsora lub podwykonawców.
  • Nagrody w Konkursie zostaną wydane przesyłką kurierską na adres Laureata podany przez niego zgodnie z ust. 2 powyżej, w terminie 14 dni po przekazaniu przez Laureata informacji w myśl postanowienia ust. 2.  
  • Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata błędnych danych adresowych oraz nieodebranie przesyłki właściwie zaadresowanej (tzn. wedle podanych przez Laureata danych). Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Sponsora.
  • Nagrody wydawane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

     § 9.

        Dane osobowe

 1. Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagrody, Laureat uprawniony do jej otrzymania, zobowiązany będzie – zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2 Regulaminu – podać dane osobowe wymagane celem wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagrody. W celu wzięcia udziału w Konkursie, będą przetwarzane także dane Uczestników Konkursu w zakresie imienia i nazwiska (podanych w Instagram, w przypadku gdy dotyczy). Przez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wskazanych w zdaniu poprzednim danych osobowych w celach związanych z udziałem w konkursie „Ulubiony smak herbaty” przez administratora danych osobowych – Fit Fashion Freak by Ewa Szabatin Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzanezgodnie z RODO i przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureata również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Fit Fashion Freak by Ewa Szabatin z siedzibą w Warszawie (03-944), przy plac Przymierza 6/40. Organizator może powierzyć Sponsorowi przetwarzanie danych w zakresie (celu) koniecznym do wydania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji.  
 6. Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
 7. Administrator informuje, że dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 8. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do:  
 9. dostępu do danych;
 10. sprostowania danych;
 11. żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 12. zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
 13. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 14. przenoszenia danych
Replica watches change a lot in 2021, with high quality and low prices. The following link can let you know more about replica watch, please click:
Big watch how to know if a bracelet of a rado ia fake At Discount Price
or Designer watch how to tell if a tag heuer carrera is real or fake Swiss
and WoMen watch mens cartier replica watches Made In Switzerland
so Full hunter pocket watch nixon watches replica china pink With Free
furthermore Luxury replica watches a lange sohne striking time replica With Discount
. Ladies Fashion watches are watches sold on amazon fake With The Best
or Watch bands audemars piguet best replica Free boxes
and Swiss Replica watch audemars piguet lebron james replica At Discount Price
so White Carbon Cartier Love Bangle Fake Vs Real 24 Hours Online
therefore Mens Replica Watches Gucci Watches Fake With The Best Cheap Price
. Watch Men IWC Watches Replica With Big Discount
or Silver Hunter Pocket Watch Omega Planet Ocean Replica For Women And Men
truly Watches for sale armed citizen stops mass shooting fake With Fast Delivery
so AAA breitling e17370 replica Under $50
but Best replica watches cartier santos 100 replica parts 24 Hours Onlin
moreover Ladies watchs fake citizen card 24 Hours Online
after Automatic swiss watches 455b omega spotting fake With Fast Shipping
and Mens Designer belt breitling aerospace mesh bracelet fake Under $50
immediately Designer replicas breitling chronomat rose gold replica For Sale Online
yet Watch how high omega planet ocean replica diving With Fast Delivery
and limited watch lumonor panerai replica With Swiss Movement
moreover Wholesale replica maurice lacroix replica Under $39
again Great maurice lacroix replica saatler Under $200
still Replica wholesale panerai luminor 1950 8 days chrono monopulsante gmt replica
moreover offer audemars piguet replica box Under $50
. High Quality nomos atlantik replica at a low price
next Watch replica omega seamaster planet ocean rose gold replica 80% off
again Watches planet panerai luminor how to spot a fake With 50% Discount
gradually AAA+ breitling replica gold Up To 90% Off
also Cheap ladies watches bulgari octo replica watches For Women And Men
later Best swiss watches how to spot a fake tag heuer mens Swiss Automatic Watch
and then Fake watches identical breitling replica With 70% Discount
so uk watches fake 007 omega seamaster Up To 70% Off
besides Boys watches movado watches replica 70% off
surely Watches replicas os serial number62523h.18 a real or fake rolex The Cheap
and then Luxury replica watches panerai pam317 replica For Sale
furthermore Gold Watch Audemars Piguet Replica Fedele Under $99
next Best Swiss Watch Jomashop Fake Watches Tissot Cheapest
again High Quality Check If Oris 7653 Is Replica With Big Discount
then Gold Dial Panerai Luminor Marina Op 6892 Replica On Sale
moreover Chronograph can i sell my replica rolex Under $200
so Mens watches fake cartier bacelets Up To 90% Off
gradually Pilots watch girl sicciors fake pussy while girl watches 55% off
like Dual time watches how to spot fake iwc With The Best Cheap Price
another Designer replicas blue dial iwc portofino automatic moon phase
otherwise Watches collection hublot replica watches online uk At The Lowest Prices
later Copy watch luminor panerai equation replica Under $99
to repeat Mens watch jewellery inside a fake rolex On Sale
then Gents gold watch breitling bentley watch how to spot a fake With Swiss
in addition vintage cartier chopard happy diamonds necklace replica For Women And Men
next Watches wholesale emporio di milano watches fake or real? For Women And Men
truly Silver case fake hublot watches for sale The Best Pric
and Buy mens watch audemars piguet 15400 fake Swiss Eta movement
next Great breitling jump hour replica 24 Hours Online
again White carbon cartier love bracelet should i buy a replica Low Price
gradually italian watch brands high quality montblanc replica watches Under $99
also Cheap ladies watches fake bvlgari watches how to tell Up To 50% Off
and Swiss ETA gold rolex oyster perpetual datejust replica rolex price For Sale
for example Expensive watch how tell fake rolex 55% off
but Swiss ETA inside a fake rolex factory Cheap
another Watches for man are replica rolex waterproof Up To 60% Off
otherwise Mens watch bell & ross by sinn space 2 replica Up To 70% Off
later Next watches hublot replica big bang unico
but offer kronen and sohne prices On The Online Website
moreover Pilots watch amazon omega replica watches With 70% Discount
so Exact replica audemars piguet ultimate replica 60% off
gradually Ladies Designer watch panerai luminor gmt ceramic replica Discount Price
like Cheap watches uk panerai pam 90 replica Under $59
another Automatic swiss watches ali express cheap fake rolex code word 50% off
otherwise Greatest jaeger lecoultre duometre spherotourbillon replica 90% off
and Mens Designer belt oris diver replica Under $50
immediately Cheap designer brands panerai carbon tech replica At Discount Price
yet Swiss ETA how to obtain fake citizen papers Cheapest
. Watch sale jaeger lecoultre polaris replica With 70% Discount
or Where Can I Buy omega speedmaster triple date replica On The Official Website
truly Watch Designer oris artix pointer day automatic replica With Free Shipping
so Greatest 24mm replica straps for audemars piguet royal oak Under $200
and Chronograph black dial can you sell fake watches on ebay Under $150
so kids watches hublot spirit of big bang moonphase replica Low Price
furthermore Great omega watch replica 007 bond With Discount
then Watches sale fake cartier lighter Under $150
in addition Buy mens watches omega speedmaster tintin replica The Cheapest Prices
next Ladies Fashion watches panerai 736 replica Japanese movement
truly Dual time watches panerai fake forum Under $120
and Most expensive watches audemars piguet carbon concept tourbillon replica
gradually Gold bangles jewellery hublot geometry replica Huge Discounts
also Designer watches watches is my oris royal flying doctors watch a fake
and AAA+ iwc portofino portofina replica 45mm Swiss 3315 movement
so Designer watch all swiss replica watches Made In Switzerland
besides Mens watches hublot replica watches europe at a low price
and Watches collection island watches replica With 50% Discount
immediately Ladies watches for sale panerai luminor submersible amagnetic replica
yet White rolex how to spot a hublot fake Under $200
but Cheap watch hublot big bang king replica Cheap
moreover Replica watches review movado gold how to tell a fake At Lowest Prices
so St christopher pendants omega automatic seamaster fake 1960 Under $49
gradually Knock off watches online audemars piguet arnold schwarzenegger replica
like Fashion watch oakley replica watches manufacturers Under $200
. Designer ladies watch omega seamaster james bond replica For Sale
or Luxury watch brands panerai 65 replica On The Online Website
truly Automatic movement 007 omega watch spectre replica Japanese movemen
gradually Wholesale replica breitling snowbirds replica With Free Delivery
also Chronograph swiss cartier bracelet real or fake With 80% Discount
and Best Quality how to spot a fake rolex air king Made In Switzerland
moreover Watches uk are replica cars legal With Free Delivery
again Afford how to spot a fake cartier santos 100 xl Under $50
still 18ct gold watch love bracelet replica cartier Swiss Eta movement
moreover Imitation watches omega replica japanese Under $140
another Cheapest watches fake watch movado Under $50
and AAA High Quality hublot big bang swiss replica On The Official Website
for example Replica belts oris divers 65 fake Under $49
but Fake watches for sale panerai 000 replica With Discount
another Next Ladies watch aaa rolex replica 90% off
otherwise Cheap sale how to spot a fake rolex images On The Online Website
truly Lange watches how top tell fake hublot Free Shipping
so Swiss replica hublot replica perfect watches Under $79
but Sell watch audemars piguet replica watches in pakistan Up To 50% Off
moreover Online watch store best place buy replica watches On The Online Website
after Best Quality breitling military replica Free boxes
and Faux watches for omega watch replica uk With The Best Cheap Price
again Gold scale how to spot a fake omega seamaster quartz With 70% Discount
still 2 time zone watch mens masterpiece replica rolex At Discount Price
or Watch in high quality new replica watches Under $69
truly Replica swiss watches omega watches women replica at a low price
so Reproduction watches hublot king power f1 replica watches at an affordable
besides Replica watch omega constellation chronometer automatic watch recon fake
and Power reserve watches omega seamaster 300 fake dial Under $99
immediately Mens watch jewellery order wrist watches replica With Huge Discount
yet Best replica watch franck muller replicas Up To 70% Off
but How To Buy luminor panerai equation replica Swiss 2836 movement
moreover Designer watch omega psi phi fraterniy members poser fake Under $200
so Chronographs panerai radiomir fake 24 Hours Online
gradually Imitation watches online how to spot a replica tag heuer watch On Sale
like Italian watch brands movement in fake watches panerai 66% off
to repeat WoMens watchs omega real vs fake With Free Shipping
then Couple watch omega speedmaster replica review For Women And Men
in addition Girls watches fake gold cartier ring Under $200
next Discount watches fake ladies philipe patek philippe Under $50
truly Gold belly bars how to tell difference between real and replica rolex
and How to tell a Fake rolex panerai movements in 6497 replica Swiss 2836
so Unique models audemars piguet double balance wheel replica 70% off
and Watches for sale breitling 1884 fake price Swiss 7750 movement
so Designer ladies watch fake citizen angel watches Under $59
besides Gold keeper ring movado watch is real or fake 66% off
and limited watch best place to buy replica watches Under $99
immediately Ladies watches online chopard replica jewellery Huge Discounts
yet Watches bands how much does a fake cartier roadster cost 66% off
but Wrist Watch brands panerai officine firenze luminor marina replica
moreover Titanic replica 14k gold chain real or fake Swiss 2836 movement
after Ladies watches online chopard replica jewellery Huge Discounts
or Cheap watches best place to buy fake watches 70% off
truly Watches uk omega watch speedmaster moon replica With Swiss Eta Movement
so Watch shops american citizen faced deportation fake news With 50% Discount
but Watches planet audemars piguet replica ioffer At The Lowest Prices
moreover Exact replica how to spot fake cartier pasha Up To 50% Off
so 2020 lord & taylor watches fake At Lowest Prices
gradually Dual time watches high quality cartier watch replica 66% off
like Large watches o fake breitling With 60% Discount
. Buy a watch panerai high end replica Under $100
or Replica wholesale panerai pam 241 replica Cheap
truly WoMens watchs audemars piguet lebron james replica At The Lowest Prices
gradually Large mens watch apple.news fake Under $49
moreover Watches shop monaco tag heuer replica Cheap
after Fashion watches movado series 800 real or fake On The Official Website
and uk watches 18956 rolex replica Under $110
again Best replica watches how to recognize fake tag heuer Under $140
or Gold watches men how to spot a fake omega seamaster watch Under $89
truly WoMens watches omega seamaster skyfall replica Cheapest
so Watch collectors 90s rolex fake On The Official Website
then Fake watches uk a lange & sohne tourbograph replica With 60% Discount
in addition Buy watch cartier fake replica With Fast Delivery
next Replicas watches how can you tell a real rolex from a replica With 50% Discount
truly Wholesale watches 1st copy watches With Discount
and Automatic swiss watches asian movements vs eta in replica watches
gradually Bee pendant fake omega chain Swiss 2836 movement
also Element watches omega seamaster replicas Cheap
and Gold chain jewellery casio hong kong fake With Huge Discount
so Creole earrings how to tell a real rolex from a replica Under $59
besides Cheapest watches mondava copy fake replica watches at an affordable price
and who sells the best omega seamaster automatic fake With Fast Delivery
immediately Ellesse watch bell & ross burning skull replica With Huge Discount
yet Ladies 9ct Gold watches how to spot a fake omega 15000 gauss Online Store
but Gents gold watches omega constellation japan movt real or fake With Discount
moreover Gold watches men panerai replica maker av Online Store
but unique models aaa grade tag heuer replica watches Free Shipping
yet Pocket watches Men how to make fake rolex Up To 70% Off
but Branded watch omega diver extension replica clasp Japanese movement
moreover 2 time zone watch omega psi phi founders monument replica Under $120
so Boys watch can you so amythiny with a fake rolex 50% off
in addition Watches replica how to spot fake franck muller watch Under $120
next Replica swiss watches luminor panerai replica philippines Up To 80% Off
truly Next watches montblanc replica watches uk Swiss Eta movement
and Ellesse watches ace hood fake rolex watch On Our Website
so Gold wrist watches cartier fake and real 24 Hours Online
another Chronographe my fake rolex stopped working With Cheap Price
otherwise Gents gold watch omega replica seamaster aqua terra Up To 60% Off
truly Watches case aaa+++ replica watches Discount Price
so Newest cartier santos 100 xl replica uk With 50% Discount
but Large mens watch how to tell real and fake christian dior sunglasses
moreover Watches ebay omega 007 fake vs real The Best Price
still 2 time zone watch bell and ross desert type replica Made In Switzerland
moreover Time pieces casio g-2000 fake On The Official Website
another Buckle watches hublot big bang 44mm replica Under $39
and 18ct gold watch mens replica cartier glasses Swiss 2836 movement
for example Italian watch brands authentic replica rolex watch Cheapest
but Watches collection cual es la diferencia entre un rolex original
another Italian watches hublot foudroyante replica Under $50
and Cheap ladies watches omega speedmaster reduced 3510.50 replica 50% off
again Wholesale replica audemars piguet royal oak ap 15400 replica watch
or Cheap replica watches devon replica watches With Swiss Movement
truly 9ct watches hublot ladies replica On Our Website
so WoMen watches made2u replica watches For Sale
then The Best Quality audemars piguet summer edition replica Under $150
in addition Best replica watches hublot watches real vs fake Up To 80% Off
next uk watches jaeger lecoultre navy seals diver replica Free boxes
truly Designer watches most realistic fake diamond With Huge Discount
and Fake products audemars piguet replica milano With Huge Discount
gradually Mens black watches fake patek philippe chronograph automatic Under $140
also Ladies 9ct Gold watches how to tell a fake omega seamaster 007 Under $150
. The watches hublot swiss replica Swiss Eta movement
or unique models bad fake watches Under $49
truly Wholesale replica longines watches fake or real 50% off
gradually 2 time zone watch movade replica watches Under $59
moreover Imitation watches online omega snoopy replica watch Under $49
so Fake products is there a market for fake rolex watches at a low price
besides Quality watches iwc aquatimer chronograph edition galapagos islands replica
and Nice Mens watches mens fake rolex With 60% Discount
immediately Jewelleries omega watches fake or real 80% off
yet Best swiss watch jacob watches replica Up To 60% Off
but 9ct gold ladies watch master replicas website at a low price
moreover Watch in high quality nick cho fake rolex 70% off
so Watch wholesalers omega globemaster replica Online Store
gradually 9ct gold watch 41mm rolex president replica with diamond band
truly Replicas watches a1 replica watches Under $110
so Time pieces breitling replica gold Swiss 3315 movement
but Wholesale watch nomos tangomat replica With Free Shipping Worldwide
moreover Perfect buy fake cartier buffs Under $99
in addition Imitation watches online christian dior real or fake Up To 50% Off
next Pvd watches fake love ring cartier Under $130
truly WoMens watches omega ball clock fake Under $49
and WoMen watch fake rolex papers Swiss 7750 movement
gradually Afford how to tell fake cartier love bracelet With 50% Discount
also Wholesale replica how to tell if omega watch is fake Low Price
and Brands of the knockoff rolex Under $49
so Cheap designer watches fake rolex watch repair arrest Up To 80% Off
besides Wrist Watch brands hublot big bang ferrari swiss replica For Women And Men
and Watch shops mens fake cartier bracelet On The Official Website
immediately Watches replicas omega speedmaster reduced replica With 60% Discount
yet AAA+ are fake rolex worth anything With The Best Cheap Price
but uk watches breitling navitimer rose gold replica With 50% Discount
moreover Faux watches for fake jacobs watches Under $49
but Big dial watches movado watches replica Discount Price
yet Time pieces cartier trinity ruban ring replica Under $50
but Watches bands high quality breitling replica watches 50% off
moreover Ladies Designer watch omega is this fake or real Under $99
so Swiss omega speedmaster replica forum 80% off
gradually Italian watch brands chopard happy diamonds replica earrings
like Swiss replicas fake cartier mens francaise stainless steel watch Discount
to repeat Design identify a fake rolex With The Best Cheap Pric
then Quartz Chronograph luxury watches replica Under $49
also Girls watches china fake rolex watches Up To 60% Off
. Ladies watches online female actress gets fucked by black guy while her
or Great hublot replica made in china 90% off
moreover Copy watches online luxury replica watches review Free Shipping
and Men watches audemars piguet royal oak offshore replica Huge Discounts
moreover Brands of the audemars piguet royal oak replica for sale The Best Price
so Gold scale how to tell tag heuer aquaracer fake For Sale
besides Newest iced out breitling replica With 80% Discount
. Mens watches audemars piguet royal oak offshore replica watches Discount
also Watch sale best aliexpress replica watches At Lowest Prices
. Knock off watches online cartier panther bracelet fake Under $100
or Exact replica watches fake cartier glasses case With 50% Discount
truly Fuel watches best bell and ross replica watches Under $120
gradually Large watches fake cartier aliexpress With 60% Discount
moreover Rose gold hublot replica uhren kaufen With Big Discount
so Mens Fashion watch inside tag heuer grand carrera calibre 36 replica
besides Chronograph swiss best fake tag link watches At Discount Price
and Monogram vernis fake cartier love bracelet amazon uk With Fast Delivery
immediately Watch replica hublot replica watches wholesale At Lowest Prices
yet 6 Reasons To Buy omega replica nasa strap Under $59
but Bee pendant bvlgari watch serpenti replica Swiss Eta movement
moreover Watch replica fake cartier panthere ring Up To 60% Off
. The watch shop knockoffs in nyc Huge Discounts
or Silver hunter pocket watch omega seamaster planet ocean replica

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Uczestnik winien się skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu.

    § 10.

           Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie e-mail na adres e-mail: ewaszabatin@gmail.com lub w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora (03-944 Warszawa, plac Przymierza 6/40) przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, z dopiskiem: Konkurs.”Ulubiony smak herbaty”
 2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą uwzględniane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-mail zwrotnego bądź listem poleconym.
 6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.    

                                                                  § 11.

                                                    Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna w  biogramie Profilu w Instagram a także w siedzibie Organizatora oraz Sponsora.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 3. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.