fbpx

ZACHOWAJ MŁODOŚĆ NA DŁUŻEJ

młodość

Stres, siedzący tryb życia i przede wszystkim złe nawyki żywieniowe mogą wpłynąć negatywnie na nasze samopoczucie i wygląd. Jednak wystarczy zmienić kilka złych przyzwyczajeń, aby móc cieszyć się zdrowiem przez długie lata. Młodość jest przecież na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko dać coś od siebie!

Nie raz słyszałam, że wyglądam młodo, a mam przecież już ponad czterdzieści lat. Pytają, jak to robię, że nie mam zbędnych kilogramów, moja cera i włosy są promienne i zadbane. Bardzo dziękuję wszystkim za te słowa! Naprawdę! Ale musicie wiedzieć, że nic nie przychodzi samo. Aby zatrzymać młodość trzeba włożyć trochę wysiłku, zmienić nawyki i po prostu zacząć żyć nowym rytmem.

Jaka jest moja recepta na zdrowie?

Po pierwsze ruch. Moim zdaniem nie ma lepszej recepty na młodość niż ruch. Wystarczy kilka minut codziennie poświęcić na spacer, krótkie ćwiczenia wcale nie jakieś zaawansowane, aby po pewnym czasie zauważyć efekty! Lekarze zalecają wykonywanie 15-minutowej, porannej gimnastyki lub energicznego ruszania na przykład w tańcu co najmniej 3 razy w tygodniu przez 30 minut.

młodość

Po drugie brak używek. Alkohol, papierosy i kawa to wróg młodości. Niszczą one witaminy i mikroelementy, które unieszkodliwiają wolne rodniki. Picie więcej niż jednej lampki wina dziennie może wpłynąć znacząco na upośledzenie naszego organizmu, zmniejszyć jego odporność i zdolność do regeneracji.

Po trzecie oddawaj się przyjemnościom. Nie ma nic lepszego dla zachowania młodości jak dbanie o własne przyjemności, pozytywny stosunek do świata, samorealizacja poprzez hobby. Nawet najmniejsze przyjemności jak masaż, wizyta u kosmetyczki, krótki wyjazd czy shopping poprawiają humor 🙂

młodość

Po czwarte dieta! Wrogiem numer jeden są dla naszego organizmu są wolne rodniki. Wytwarzamy je cały czas, a co najgorsze one uszkadzają nasze komórki, upośledzając ich zdolność do regeneracji co wpływa znacząco na nasz wygląd. Aby walczyć z wolnymi rodnikami trzeba zmodyfikować dietę. Codziennie powinniśmy jeść 5 porcji warzyw i owoców bogatych w witaminy A, C oraz E. Warto sięgnąć po pomidory, marchew, szpinak, brokuły, czerwoną paprykę i truskawki. Z nich można przygotować naprawdę pyszne i super zdrowe dania. Sprawdźcie moje przepisy klikając TUTAJ.

Po piąte relaks. Stres wyniszcza organizm i co najgorsze towarzyszy nam praktycznie każdego dnia. Dlatego tak trudno się z nim uporać, ale warto nauczyć się z nim radzić. Pomagają w tym ćwiczenia oddechowe. Rób je głęboko i spokojnie szczególnie w trudnych sytuacjach. Medytuj. Spotykaj się z przyjaciółmi. Badania wykazały, że ludzie otwarci na towarzystwo innych osób mają lepszy system immunologiczny! Ja uwielbiam jogę. Ona naprawdę wycisza i potrafi uczynić cuda!

Po szóste hartowanie. Hartując organizm, usprawniasz jego mechanizmy termoregulacji. Dzięki temu lepiej tolerujesz kaprysy pogody i rzadziej łapiesz infekcje. I możecie się śmiać z ostatnio modnego morsowania, ale ono naprawdę wpływa mega na kondycję skóry i całego ciała. Ja nie morsuję, ale codziennie biorę zimne prysznice i powiem jedno. Nie złapałam jeszcze żadnej poważnej infekcji!

młodość

Jak widzicie sposób na zachowanie młodego i zdrowego wyglądu jest wiele. wystarczy wybrać dla siebie te, które będą najlepsze i po prostu działać. Pamiętajcie, jeśli same o siebie nie zadbacie, nikt nie zrobi tego za was!

Love Ewa 🙂


Stress, a sedentary lifestyle and, above all, bad eating habits can negatively affect our well-being and appearance. However, it is enough to change a few bad habits to be able to enjoy health for many years. After all, youth is at hand. You just have to give something from yourself!

I have heard more than once that I look young, and I am already over forty years old. They ask how I do it, that I have no unnecessary kilograms, my skin and hair are radiant and well-groomed. Thank you all for these words! Really! But you have to know that nothing comes by itself. To stay young you have to put in some effort, change your habits and just start living a new rhythm.

What is my prescription for health?

First movement. In my opinion, there is no better recipe for youth than exercise. It is enough to spend a few minutes walking every day, short exercises, not advanced at all, to notice the effects after some time! Doctors recommend doing 15 minutes of morning exercise or vigorous walking, for example in a dance, at least 3 times a week for 30 minutes.

Second, no stimulants. Alcohol, cigarettes and coffee are the enemy of youth. They destroy vitamins and microelements that neutralize free radicals. Drinking more than one glass of wine a day can significantly impair our body, reduce its immunity and the ability to regenerate.

Third, indulge in pleasures. There is nothing better for preserving youth than taking care of your own pleasures, a positive attitude to the world, and self-fulfillment through hobbies. Even the smallest pleasures like a massage, a visit to a beautician, a short trip or shopping improve your mood.

Fourth, diet! The number one enemy for our body are free radicals. We produce them all the time, and worst of all, they damage our cells, impairing their ability to regenerate, which significantly affects our appearance. To fight free radicals, you need to modify your diet. Every day we should eat 5 portions of vegetables and fruit rich in vitamins A, C and E. It is worth reaching for tomatoes, carrots, spinach, broccoli, red pepper and strawberries. From them you can prepare really delicious and super healthy dishes. Check out my recipes by clicking HERE.

Fifthly, relaxation. Stress destroys the body and, worst of all, accompanies us almost every day. That’s why it’s so hard to deal with, but it’s worth learning to deal with. Breathing exercises help in this. Take them deeply and calmly, especially in difficult situations. Meditate. Meet friends. Research has shown that people who are open to the company of other people have a better immune system! I love yoga. She really calms down and can work wonders!

Sixth, hardening. By hardening the body, you improve its thermoregulation mechanisms. Thanks to this, you can tolerate the vagaries of the weather better and catch infections less often. And you can laugh at the recently fashionable marine, but it really affects the condition of the skin and the whole body. I don’t sea, but I take cold showers every day and I’ll say one thing. I haven’t caught any serious infection yet!

Love Ewa 🙂