fbpx

NIE DAJ SIĘ ZWARIOWAĆ!

nie daj się zwariować

Home office już na stałe wpisał się w nasze codzienne życie. Nie oszukujmy się jest to wygodna forma pracy, która pozwala nam w spokoju i sumiennie wykonywać pracę. Niestety bardzo często zdarza się, że na zdalnym pracujemy dłużej, a to może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Dlatego nie daj się zwariować i pomyśl o sobie!

Praca zdalna jeszcze przed wybuchem pandemii była luksusem. Nie każdy mógł sobie na nią pozwolić, ale też pracodawcy nie bardzo wierzyli w tej model pracy. Dziś jest inaczej. Home office na stałe wpisał się w kulturę wielu firm, a co ciekawe większość z nich chce pozostać przy tym modelu na dłużej. To wygodne, szczególnie dla nas, kiedy nie musimy dojeżdżać do biura, tracić czas na stanie w korkach czy w pośpiechu szukać miejsca parkingowego. Jednak praca w domu często znacznie się wydłuża i powoli staje normalnym rytuałem dnia w mieszkaniu. Nie ma przerwy, znika rozgraniczenie między tym co zawodowe, a domowe. To nie dobrze! Dlatego nie daj się zwariować i zadbaj o siebie i swój komfort. Nie musisz być w robocie 24/7!

Nie pracą człowiek żyje. To stwierdzenie nie traci w ogóle na swojej aktualności. Praca jest ważnym elementem naszego życia, ale to nie oznacza, że pracować trzeba cały czas. Szczególnie teraz, kiedy wielu z nas pracuje zdalnie koniecznie trzeba rozgraniczyć to co zawodowe od tego co prywatne. Trzeba szczególnie zadbać o ruch, prawidłową dietę, ale też reset naszego mózgu. Dlatego spróbuj rozgraniczyć pracę i życie po pracy, zrobić harmonogram i się go trzymać!

Co zrobić, aby nie zwariować?

 • Rób sobie przerwy. Co godzinę wstań od komputera i przygotuj sobie ciepłą herbatę lub kawę. Nie ma nic gorszego niż odwodnić organizm podczas pracy przed kompem.
 • Wywietrz pomieszczenie, w którym pracujesz. Świeże powietrze działa kojąco na cały nasz organizm. Pozwala dotlenić mózg, a tym samym wpływa na lepszą pracę głowy.
 • Po 8 godzinach pracy zamknij komputer. Posprzątaj miejsce, w którym pracowałaś i wycisz telefon służbowy. Teraz masz czas dla siebie i dla rodziny.
 • Wyjdź na spacer. Aktywność na świeżym powietrzu pozwala się zrelaksować i rozładować wszystkie napięcia. Spacer czy jogging to sposób, aby utrzymać dobrą kondycję, ale też dotlenić mózg.
 • Przeczytaj książkę lub gazetę. Znajdź czas na przeczytanie książki czy gazety. Pozwoli to nie tylko się zrelaksować, ale też da odpoczynek naszym oczom od promieniowania ekranu kompa.
 • Wyjdź do ludzi. Nie ma nic lepszego niż spotkanie live ze znajomymi. Umówcie się na spacer, albo do kawiarni jak już je w końcu otworzą. Relacje na żywo są znacznie bardziej pożądane niż te utrzymywane przez telefon!

Love Ewa 🙂


Home office has become a part of our everyday life. Let’s face it, this is a convenient form of work that allows us to work in peace and conscientiously. Unfortunately, it happens very often that we work longer remotely, and this can lead to negative consequences. So don’t go crazy and think about yourself!


Remote work was a luxury even before the outbreak of the pandemic. Not everyone could afford it, but also employers did not really believe in this model of work. Today is different. The home office has become a part of the culture of many companies, and interestingly, most of them want to stay with this model for longer. It is convenient, especially for us when we do not have to travel to the office, waste time in traffic jams or search for a parking space in a hurry. However, working at home often takes a long time and slowly becomes the normal ritual of the day in the apartment. There is no break, the distinction between work and home disappears. That’s not good! Therefore, do not go crazy and take care of yourself and your comfort. You don’t have to be on the job 24/7!

Man does not live by work. This statement does not lose its relevance at all. Work is an important part of our lives, but that doesn’t mean we have to work all the time. Especially ter and, when many of us work remotely, it is necessary to distinguish between what is professional and what is private. You need to take care of exercise, proper diet, but also reset our brain. Therefore, try to separate your work and life after work, make a schedule and stick to it!

What to do in order not to go crazy?

 • Take breaks. Get up from your computer every hour and prepare yourself a warm tea or coffee. There is nothing worse than dehydrating the body while working in front of a computer.
 • Ventilate the room where you work. Fresh air has a soothing effect on our entire body. It allows the brain to oxygenate, and thus improves the work of the head.
 • After 8 hours of operation, shut down the computer. Clean the place where you worked and silence the work phone. Now you have time for yourself and your family.
 • Go for a walk. Outdoor activity allows you to relax and release all tensions. Walking or jogging is a way to keep fit, but also to oxygenate the brain.
 • Read a book or newspaper. Make time to read a book or newspaper. This will not only allow you to relax, but also give our eyes a rest from the radiation of the computer screen.
 • Come out to the people. There is nothing better than meeting your friends live. Make an appointment for a walk, or to the cafe when they finally open. Live coverage is much more in demand than over the phone!

Love Ewa 🙂