fbpx

CZYM JEST MODA NA ZDROWIE?

moda na zdrowie

Moda na zdrowie jest ponadczasowa. Dlaczego? Bo nie ma nic cenniejszego niż zdrowie, dzięki któremu możemy zachować nie tylko świetną kondycję, ale też przeżyć mnóstwo niezapomnianych chwil.

Nie wiem, czy pamiętacie, bo trochę czasu już minęło, ale ten rok rozpoczęłam hasłem MODA NA ZDROWIE. Dlaczego? Dlatego, że chcę sprawić by dbanie o zdrowie stało się naprawdę MODNE! By było tak modne  jak noszenie np. oversize’owych marynarek czy sneakersów do sukienek. Chcę by ZDROWIE było Waszym PRIORYTETEM.  Zamiast kupować kolejną torebkę warto w tym roku zainwestować w zdrowe produkty z ekologicznych sklepów i na serio zadbać o swoje ciało holistycznie.

Czego dotyczy projekt MODA NA ZDROWIE?

Obejmuje on troskę o kilka ważnych sfer życia człowieka, naszego ciała oraz umysłu. Dzięki wsłuchaniu się w potrzeby organizmu, które dla każdego są indywidualne, jesteśmy w stanie znaleźć lek na wszystkie nasze problemy zdrowotne. Mój projekt dotyczy aż pięciu sfer, do których można zaliczyć:

  • zdrowe ciało, które można zbudować dzięki aktywności fizycznej i to zarówno tej na sali fitness, czy podczas spacerów na świeżym powietrzu;
  • zdrowy brzuch, który potrzebuje zbilansowanej diety pełnej wartościowych składników odżywczych, witamin oraz minerałów, które przyspieszą metabolizm i powstrzymają zaparcia;
  • zdrowa i spokojna głowa, bo to właśnie głowa jest centrum sterowania całego naszego organizmu, to w głowie zaczynają się wszystkie problemy czy dolegliwości, dlatego koniecznie trzeba zadbać o spokój i walczyć ze stresem poprzez medytację, techniki oddechowe czy afirmację;
  • zdrowa suplementacja, która jest uzupełnieniem diety, ponieważ nie zawsze możliwe jest dostarczenie wszystkich witamin i mierałów w składnikach diety;
  • zdrowa skóra, która potrzebuje troski zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz. Bardzo istotne jest, aby stosować sprawdzone i dobre jakościowo kosmetyki, które będą korzystnie wpływać na kondycję skóry. Nie wykluczam też korzystania z zabiegów na skórę takich jak mezoterapia igłowa, BBL, osocze bogatopłytkowe, Thuzzle, Sonoqueen, które są świetnym uzupełnieniem codziennej pielęgnacji.

Dbałość o zdrowie i świetną kondycję wymaga systematyczności i trochę czasu, szczególnie, aby nabrać odporności. Dlatego, jeśli naprawdę zależy Wam na zdrowym ciele powinniście zacząć już teraz, kiedy nie jest za późno! Czas zacząć modę na zdrowie! Wchodzicie w to ze mną?

Jestem też ciekawa jakie są Wasze sposoby na zdrowy organizm. Dzielcie się nimi na blogu, na mediach społecznościowych wpisując #modanazdrowie i zawalczmy o nasze piękne i zdrowe ciało. Razem!

Love Ewa 🙂


Fashion for health is timeless. Why? Because there is nothing more valuable than health, thanks to which we can keep not only great condition, but also experience a lot of unforgettable moments.

I don’t know if you remember, because some time has passed, but I started this year with the slogan FASHION FOR HEALTH. Why? Because I want to make taking care of health really fashionable! That it would be as fashionable as wearing, for example, oversize jackets or sneakers with dresses. I want HEALTH to be your PRIORITY. Instead of buying another purse, this year it is worth investing in healthy products from ecological stores and taking serious care of your body holistically.

What is the FASHION FOR HEALTH project about?

It includes taking care of several important spheres of human life, our body and mind. By listening to the needs of the body, which are individual for everyone, we are able to find a cure for all our health problems. My project covers as many as five spheres, which can include:

  • healthy body that can be built thanks to physical activity, both in the fitness room and during walks in the fresh air;
  • healthy stomach that needs a balanced diet full of valuable nutrients, vitamins and minerals that will speed up metabolism and stop constipation;
  • healthy and calm head, because it is the head that is the control center of our entire body, all problems and ailments begin in the head, so it is necessary to ensure peace and fight stress through meditation, breathing techniques or affirmation;
  • healthy supplementation, which complements the diet, because it is not always possible to provide all vitamins and minerals in the dietary components;
  • healthy skin that needs care both from the outside and the inside. It is very important to use proven and good-quality cosmetics that will have a positive effect on the condition of the skin. I also do not exclude the use of skin treatments such as needle mesotherapy, BBL, platelet-rich plasma, Thuzzle, Sonoqueen, which are a great supplement to daily care.

Taking care of your health and great condition requires regularity and some time, especially to gain resistance. Therefore, if you really care about a healthy body, you should start now, when it is not too late! It’s time to start the fashion for health! You’re in it with me?

I am also curious what your ways are for a healthy body. Share them on the blog, on social media by typing #modanazdrowie and let’s fight for our beautiful and healthy body. Together!

Love Ewa 🙂