fbpx

ZMIEŃ NASTAWIENIE

nastawienie

Każdy dzień to dar. To możliwość zdobycia nowych doświadczeń, przeżycia cudownych chwil, nawet jeśli wydaje się nam, że będzie to kolejne wiele ciężkich godzin. Wystarczy zmienić nastawienie. Podziękować za dar życia, uśmiechnąć się, a nawet najgorsze chwile odejdą w zapomnienie.

To jakie mamy nastawienie do życia, do samych siebie determinuje sposób przeżywania każdej chwili. Wpływa na to jak wygląda nasz dzień. Czy jest on pozytywny, czy wręcz przeciwnie towarzyszą mu negatywne emocje i niepowodzenia. Wszystko co złe bardzo często jest wypadkową naszej postawy, naszego podejścia do ludzi, co życia, ale przede wszystkim do samych siebie. Dlatego zachęcam Was do przyłączenia się do mnie i tego, abyśmy wspólnie zmienili nastawienie do życia, do samych siebie. Czas na zmiany!

pozytywne nastawienie

Jak dobrze wiecie borykałam się z wieloma problemami zdrowotnymi. Brak energii, spadek formy, bezsenność w pewnym momencie mojego życia były codziennością. Wpłynęło to negatywnie nie tylko na mnie samą, ale też moje otoczenie. W końcu powiedziałam sobie dość i postanowiłam coś zrobić. Zaczęłam czytać wiele książek psychologicznych, sięgnęłam do medycyny naturalnej, medycyny wschodu i zaczęłam plan odbudowy. Zmieniłam nastawienie do siebie, do życia i do świata. Wiecie co pomogło! Dziś jestem bardzo szczęśliwa, mam dystans do wielu spraw, bo przecież nie mogę na wszystko wpłynąć, zyskałam niesamowitą odporność i z uśmiechem na twarzy kroczę przez życie.

pozytywne nastawienie

Jak zmieniłam swoje nastawienie?

Nie było to proste. Nawyki sprawiają, że trudno nam wprowadzić zmiany. Trudno tak nagle przestawić się i działać zupełnie inaczej. Jednak wystarczy odrobina samodyscypliny i odwagi, a można zdziałać cuda!

Oto moja recepta na szczęście 🙂

 • Zmień swoje nastawienie i zacznij dostrzegać pozytywy. Nie można cały czas widzieć świata w ciemnych kolorach. Życie dostarcza nam wiele pozytywnych emocji, podsuwana nam często bardzo proste rozwiązania. Tylko dzięki temu, że choć na moment się zatrzymamy, pomyślimy i przeanalizujemy sytuacje znajdziemy dobre wyjście z sytuacji i pozytywy nawet w najgorszym.
 • Zacznij dbać o siebie i poświęcaj sobie czas. Pamiętaj, że najważniejsza jesteś ty, twoje zdrowie, kondycja i samopoczucie. Jeśli nie zadbasz o siebie sama nikt tego nie zrobi za siebie. Dlatego postaraj się choć 2 razy w tygodniu wygospodarować sobie czas na przeczytanie książki, relaksującą kąpiel czy rytuał piękności. Kup dobry peeling, balsam, świece aromatyczne i bądź tylko z sobą i dla siebie.
 • Zrób mapę marzeń. Marzenia się spełniają. To prawda, ale trzeba im w tym trochę pomóc. Dlatego zrób sobie mapę marzeń, tych małych i dużych i staraj się je realizować. Nauczy cię to konsekwencji w działaniu, realizacji celu i da wiele radości, kiedy uda się odhaczyć pierwszą pozycję z listy 🙂
pozytywne nastawienie
 • Zapisuj wszystkie pozytywne chwile. Stwórz notes, w którym będziesz zapisywać TYLKO pozytywne emocje, TYLKO pozytywne doświadczenia. Zobaczysz jak wiele ich jest i na pewno zmienisz swoje nastawienie do życia!
 • Praktykuj wdzięczność. Każdy dzień rozpocznij od krótkiej medytacji i wyciszenia. W trakcie seansu podziękuj za nowy dzień, a w ciągu dnia i wieczorem staraj się podziękować za wszystkie pozytywne chwile, których doświadczyłaś, za ludzi których spotkałaś.
 • Uśmiechaj się i bądź dobra dla ludzi. Nawet jeden uśmiech, jedno skinienie może zmienić nie tylko twoje nastawienie, ale też nastawienie innych ludzi. Dlatego bądź dobra nie tylko dla siebie, ale zarażaj optymizmem również innych.

Zmiana nastawienia potrafi zdziałać cuda. Serio. Czasami wystarczy być dla siebie i innych po prostu dobrym, a życie zmieni się o stopni. nNiech ten rok będzie pozytywnym czasem zmian. Zacznij już dziś, a pierwsze efekty zobaczysz już po kilku tygodniach. Powodzenia!

Love Ewa 🙂


Each day is a gift. It is an opportunity to gain new experiences, to have wonderful moments, even if it seems to us that it will be another many hard hours. Just change your attitude. Give thanks for the gift of life, smile, and even the worst moments will be forgotten.

Our attitude to life determines the way we live each moment. It affects what our day looks like. Whether it is positive or, on the contrary, it is accompanied by negative emotions and setbacks. Everything that is bad is very often the result of our attitude, our approach to people, life, but most of all to ourselves. That is why I encourage you to join me and let us change our attitude towards life, towards ourselves. Time for changes!

As you well know, I struggled with many health problems. Lack of energy, decline in form, and insomnia were commonplace at some point in my life. It had a negative impact not only on myself but also on my surroundings. Finally, I told myself enough and decided to do something. I started reading a lot of psychology books, turned to natural medicine, eastern medicine and started a recovery plan. I changed my attitude to myself, to life and to the world. You know what helped! Today I am very happy, I have a distance to many things, because I cannot influence everything, I have gained incredible resistance and I walk through my life with a smile on my face.

How did I change my attitude?

It wasn’t easy. Habits make it difficult for us to make changes. It’s hard to switch suddenly and act completely differently. However, all you need is a little self-discipline and courage and you can work wonders!

Here is my recipe for happiness 🙂

 1. Change your attitude and start seeing the positives. You can’t see the world in dark colors all the time. Life gives us a lot of positive emotions, we are often given very simple solutions. Only thanks to the fact that we stop for a moment, think and analyze the situation, we will find a good way out of the situation and positives even in the worst.
 2. Start taking care of yourself and take your time. Remember that the most important thing is you, your health, condition and well-being. If you don’t take care of yourself, no one will do it for you. Therefore, try to set aside time for reading a book, a relaxing bath or a beauty ritual at least twice a week. Buy a good scrub, lotion, aromatic candles and be only with yourself and for yourself.
 3. Make a dream map. Dreams come true. This is true, but they need a little help. Therefore, make a map of your dreams, both small and large, and try to make them come true. It will teach you to be consistent in action, achieve the goal and will give you a lot of joy when you manage to check the first item on the list 🙂
 4. Record all the positive moments. Make a notebook in which you will write down ONLY positive emotions, ONLY positive experiences. You will see how many there are and you will definitely change your attitude towards life!
 5. Practice gratitude. Start each day with a short meditation and relaxation. During the session, thank you for the new day, and during the day and in the evening try to thank for all the positive moments you have experienced and for the people you met.
 6. Smile and be good to people. Even one smile, one nod can change not only your attitude, but also the attitude of other people. Therefore, be good not only to yourself, but also to infect others with optimism.

Love Ewa 🙂