fbpx

ĆWICZ ODDECH

oddech

Oddech ma ogromną siłę. Daje życie, ale wpływa też pozytywnie na układ nerwowy powodując uspokojenie umysłu, odpoczynek i co ciekawe poprawia również trawienie. Dlatego, jeśli chcemy poczuć równowagę ciała ćwiczmy oddech.

Nie wiem czy wiecie, ale oddech ma kluczowe znaczenie podczas praktyki jogi. Już starożytni jogini zwrócili uwagę na fakt, że opanowanie prawidłowego oddechu jest pierwszym krokiem kontroli każdego aspektu życia. Dlaczego? Ponieważ dysponujemy aktem woli, a ten jest zależy od nas samych i pozostaje do naszej dyspozycji.

W jodze oddech określa się jako pranajama. W sanskrycie, czyli języku starożytnych i wczesnonowożytnych Indii „prana” oznacza życiodajną energię, a „Yama” kontrolę i ekspansję.

oddech

Jakie są właściwości oddechu?

 • Oddech stymuluje procesy chemiczne zachodzące w mózgu. Wpływa na zwiększenie wydzielania się endorfin, które redukują depresję.
 • Stymuluje działanie przysadki mózgowej odpowiedzialnej za lepszą intuicję.
 • Oddech redukuje toksyny z płuc.
 • Oczyszcza krew.
 • Dodaje energii i zwiększa witalność.
 • Oddech reguluje poziom pH w organizmie co wpływa na lepsze radzenie sobie ze stresem.

Nie bez znaczenia jest to w jaki sposób oddychamy. Prawidłowy oddech powinniśmy wykonywać przez nos lub przeponę powoli i bez wysiłku. Oddech ma nam dodawać sił witalnych, a nie stanowić nadmiernego wysiłku. Warto pamiętać, że oddychanie przez usta może prowadzić do częstych chorób. Jeśli często łapią was przeziębienia lub boli gardło to właśnie przed oddech. Powietrze wdychane przez usta nie jest ogrzewane w drodze do płuc ani odkażane tlenkiem azotu, który jest aktywny w jamie nosowej i to sprawia, że chorujemy.

Oddychajcie, bądźcie zdrowi!

Love Ewa 🙂


Breath has tremendous strength. It gives life, but also has a positive effect on the nervous system causing calming the mind, rest and, interestingly, also improves digestion. Therefore, if we want to feel the balance of the body, we practice breathing.

Did you know that breathing is crucial when practicing yoga. Ancient yogis already pointed out that mastering the right breath is the first step in controlling every aspect of life. Why? Because we have an act of will, and this is depends on ourselves and remains at our disposal.

In yoga, breath is known as pranayama. In Sanskrit, the language of ancient and early modern India, „prana” means life-giving energy, and „Yama” means control and expansion.

What are the properties of the breath?

 • Breath stimulates the chemical processes that take place in the brain. It increases the secretion of endorphins that reduce depression.
 • Stimulates the pituitary gland responsible for better intuition.
 • Breath reduces toxins from the lungs.
 • It cleanses the blood.
 • It adds energy and increases vitality.
 • Breath regulates the pH level in the body, which contributes to better coping with stress.

It is not without significance how we breathe. We should breathe correctly through the nose or diaphragm slowly and effortlessly. Breath is to give us vitality and not be excessive effort. It is worth remembering that breathing through the mouth can lead to frequent diseases. If you often catch colds or a sore throat it is just before your breath. The air inhaled through the mouth is not heated on the way to the lungs or disinfected with nitric oxide, which is active in the nasal cavity and this makes us sick.

Breathe, be healthy!

Love Ewa 🙂