fbpx

CELE NOWOROCZNE SĄ DO ZROBIENIA!

cele

Nowy Rok to moment, w którym już na samym początku warto zaplanować sobie to co chcemy osiągnąć. Ważne, aby nasze cele były możliwe do osiągnięcia. Aby tak było warto zastanowić się nad tym co chcemy osiągnąć i po prostu to zrobić! To nie jest trudne. Trzeba tylko chcieć!

Ja zawsze na początku nowego roku spisuję cele, które chcę osiągnąć. Są to zarówno cele trudne do osiągnięcia, ale też zwykłe, proste codzienne zadania. Dlaczego to robię? Dobry plan i konkretne cele pozwalają mi wyćwiczyć systematyczność, ale też uczą determinacji i dają mega power do działania. Nic tak bardzo nie cieszy jak odhaczony na liście cel, który udało się zrealizować. To daje ogromne poczucie satysfakcji!

Pierwsze dni nowego roku, to pewnego rodzaju punkt orientacyjny w czasie. Wyróżnia się spośród wielu inny zwykłych dni w roku. Skupiają naszą uwagę i pomagają odnaleźć kierunek działania. Dlatego czas teraz na Ciebie. Wyznacz sobie drogę, aby nią kroczyć i spełniać siebie!

cele

Jak to zrobić?

Usiądź wygodnie w fotelu lub na kanapie. Przygotuj swoją ulubioną herbatę i przygotuj coś do pisania. Zapisz w notatniku, lub na dużej kartce, którą będziesz widzieć codziennie w punktach swoje postanowienia i cele na kolejny rok. Następnie zrób to samo, ale zapisz w punktach co masz do zrobienia w najbliższym miesiącu, by zbliżyć się do głównego celu. Teraz zapisz na kartce to czym musisz się zająć w najbliższym tygodniu i realizuj każdy punkt po punkcie każdą zapisaną rzecz. To nie jest trudne. Wymaga tylko dyscypliny, ale bardzo pomaga budować poczucie własnej wartości. Serio! A każdy zrealizowany mały lub duży cel to mnóstwo satysfakcji.

Jakie powinna wyglądać droga do realizacji celu?

Droga do realizacji celu nie jest trudna. Wystarczy dobry plan i uda się je wszystko zrealizować. Zobacz jakie to proste!

Cel główny: schudnąć

Jak to zrobić? Powinno to wyglądać tak:

Cel na najbliższy miesiąc: ćwiczę 3 razy w tygodniu po 30 minut, zmieniam swoje nawyki żywieniowe i odstawiam takie składniki jak cukier, napoje gazowane czy słodycze. W zamian stawiam na zdrową dietę pełną warzyw i owoców.

Jak zrealizować cel w najbliższym tygodniu:

 • Poniedziałek: zapisuję się do najbliższej siłowni sama lub motywuję koleżankę do tego, aby zapisała się ze mną bo we dwójkę zawsze raźniej :), ustalam z dietetykiem dietę na najbliższe tygodnie i robię zakupy zgodnie z listą od dietetyka.
 • Wtorek: jem zdrowy posiłek, po pracy idę do sklepu kupić legginsy, adidasy i koszulkę na zajęcia na siłowni (pamiętajcie, że powinny być one wygodne, a nie muszą być super wystrzałowe).
 • Środa: jem zdrowy posiłek, idę na pierwsze zajęcia na siłowni i rezygnuję ze słodkich napojów.
 • Czwartek: jem zdrowy posiłek, ćwiczę na siłowni.
 • Piątek: jem zdrowy posiłek, ćwiczę na siłowni, idę na masaż drenujący ciało .
 • Sobota: jem zdrowy posiłek, idę na spacer ponieważ ruch na świeżym powietrzu pozwala spalić kalorie.
 • Niedziela: jem zdrowy posiłek, wychodzę na spacer ze znajomymi, a wieczorem spisuję swoje cele na nowy tydzień.

Teraz czas na Ciebie. Przygotuj swoją listę celów i postaraj się je zrealizować krok po korku. Jeśli będziesz konsekwentna w tym co robisz na pewno uda się wszystko zrealizować, a za kilka miesięcy będziesz skakać ze szczęścia! Pamiętajcie! Wszystko jest do zrobienia i zależy to od nas. Jeśli będziemy dążyć do realizacji celów konsekwentnie na końcu nasza lista będzie wypełniona zrealizowanymi zadaniami. A to daje mega poczucie satysfakcji i zwiększa poczucie własnej wartości!!!!

Życzę Wam Powodzenia!!!! Ja biegnę zrobić swoją listę 🙂

Love Ewa 🙂


The New Year is a moment when at the very beginning it is worth planning what we want to achieve. It is important that our goals are achievable. That it would be worth thinking about what we want to achieve and just do it! It is not difficult. You just have to want!

At the beginning of the new year, I always write down the goals that I want to achieve. These are both difficult goals to achieve, but also ordinary, simple everyday tasks. Why i do this A good plan and specific goals allow me to train regularity, but also teach determination and give mega power to act. Nothing is more enjoyable than the goal that has been unchecked on the list. It gives you a great sense of satisfaction!

The first days of the new year are a kind of landmark in time. Stands out from many other ordinary days of the year. They focus our attention and help find a direction. That’s why it’s time for you now. Set a path to walk and fulfill yourself!

How to do this?

Sit comfortably in an armchair or on the couch. Prepare your favorite tea and prepare something to write. Write down in a notebook or on a large piece of paper that you will see in your points and goals for the next year every day. Then do the same, but write in the points what you have to do in the next month to get closer to the main goal. Now write on the card what you need to do in the next week and carry out every point by point every saved thing. It is not difficult. It only requires discipline, but it helps a lot to build self-esteem. Seriously! And every realized small or large goal is a lot of satisfaction.

What should be the path to achieving the goal?

The path to achieving the goal is not difficult. All you need is a good plan and you will be able to implement everything. See how easy it is!

Main goal: to lose weight

Goal for the next month: I exercise 3 times a week for 30 minutes, change my eating habits and put aside ingredients such as sugar, carbonated drinks and sweets. In return, I focus on a healthy diet full of vegetables and fruits.

How to achieve the goal in the coming week:

 • Monday: I sign up to the nearest gym alone or motivate my friend to sign up with me because the two are always brighter :), I set a diet with a dietitian for the next few weeks and do shopping in accordance with the list from the dietitian.
 • Tuesday: I eat a healthy meal, after work I go to the store to buy leggings, sneakers and a T-shirt for gym classes (remember that they should be comfortable, and not necessarily super-cool).
 • Wednesday: I eat a healthy meal, go to the first class at the gym and give up sweet drinks.
 • Thursday: I’m eating a healthy meal, exercising at the gym.
 • Friday: I eat a healthy meal, work out in the gym, go to the drainage massage.
 • Saturday: I eat a healthy meal, I go for a walk because the movement in the fresh air allows you to burn calories.
 • Sunday: I eat a healthy meal, go out for a walk with friends, and in the evening write down my goals for the new week.

Now it’s time for you. Prepare your list of goals and try to achieve them step by step. If you are consistent in what you do, you will certainly be able to achieve everything, and in a few months you will jump with happiness! Remember! Everything is to be done and it depends on us. If we strive to achieve goals consistently at the end, our list will be filled with completed tasks. And this gives a mega sense of satisfaction!!!!

Love Ewa 🙂