fbpx

ZWIERZĘTA ZMIENIAJĄ LUDZI

zwierzęta

Zwierzęta są częścią naszego życia od zawsze. Te małe jak psy czy koty towarzyszą nam na co dzień w naszych domach. Te większe jak konie w stajniach czekają na nasze odwiedziny. Posiadanie czy obcowanie ze zwierzętami zmienia człowieka, dodaje energii, ale przede wszystkim sprawia, że łagodniejemy.

Każdy z nas jak był mały marzył, aby mieć psa czy kota. Niestety nie każe marzenie dało się spełnić, ale w miarę możliwości udawało się spędzać czas z pupilem kolegi czy koleżanki. Dziś jest podobnie. Wiele osób marzy o tym, aby w ich domu zamieszkał czworonóg, ale często prowadzony tryb życia na to nie pozwala. Ciągłe wyjazdy, praca do późna – to na pewnie nie pomaga w tym, aby zaopiekować się psem czy kotem. Musimy pamiętać, że zwierzęta wymagają podobnie jak człowiek opieki i atencji.

Zwierzęta mają pozytywny wpływ na ludzi. To zostało udowodnione, ale też potwierdzają te słowa obserwacje. Inaczej zachowuje się człowiek, który ma w swoim otoczeniu zwierzę. Jest bardziej łagodny, zaangażowany, opiekuńczy. O tym jak zwierzęta wpływają na ludzi świadczy też powstanie animaloterapii, czyli metody leczenia człowieka poprzez kontakt ze zwierzętami.

zwierzęta

Zwierzęta to żywe istotny, które można dotykać, głaskać, przytulać brać na ręce, czy na kolana – oczywiście w zależności od gabarytów 🙂 W zooterapii, bardzo ważne znaczenie odgrywa dotyk. Wpływa on na wydzielanie endorfin – hormonów szczęścia. Sprawia, że nawet najbardziej pochmurna osoba w końcu łagodnieje i zaczyna się uśmiechać. Poza tym zwierzęta są bardzo dobrymi terapeutami. Przyjmują nas takich, jacy jesteśmy. Nie oceniają naszego charakteru, ubioru czy wyglądu. Nie zauważają różnic miedzy osobą zdrową i niepełnosprawną. Zachowują się naturalnie przez co człowiek otwiera się przed nimi ponieważ w ich towarzystwie zaczyn czuć się po prostu dobrze. Zwierzęta często powodują na naszych twarzach uśmiech, zadowolenie czy radość. Powodują, że w ich towarzystwie możemy się rozluźnić, odetchnąć, odpocząć od codziennych kłopotów i po prostu na moment oderwać się od codziennych spraw.

zwierzęta

Ja kiedy tylko mam odrobinę czasu i potrzebę naładowania baterii jadę na wieś, a przynajmniej w miejsca, gdzie mogę mieć kontakt ze zwierzętami. Szczególnie podziwiam konie. Te majestatyczne i piękne zwierzęta wzbudzają mój ogromny respekt. Na początku też lęk, ale z każdą minutą kiedy z nimi przebywałam stawały mi się bliższe. Konie mają coś w sobie i nie bez powodu idealnie nadają się do pracy z dziećmi oraz niepełnosprawnymi. Ich łagodność to ukryta moc, która leczy, potrafi odstresować, ale przede wszystkim poczuć się pewnie. W towarzystwie koni naprawdę można naładować baterie i zrelaksować się co w dzisiejszych czasach jest nam szczególnie potrzebne.

zwierzęta

Mówi się, że ten kto posiada zwierzę jest dobrym człowiekiem i coś w tym jest! Zwierzęta mają ogromny instynkt, który potrafi wyczuć charakter osoby. Prawdą jest, że często pies czy kot po prostu wybiera swojego właściciela. Przy zwierzętach łagodniejemy, stajemy się troszkę małymi dziećmi. Jednak pamiętajmy decydując się na kupno czy wzięcie zwierzaka ze schroniska, że bierzemy na siebie spory obowiązek. Jeśli nie mamy czasu, aby poświęcić go pupilowi lepiej go nie mieć. Zrobimy tym mu tylko krzywdę, a przecież jest tyle możliwości obcowania ze zwierzętami, że nie musimy mieć go na własność. Bądźmy odpowiedzialni!

Love Ewa 🙂

__________________________________________________________________________

Animals have always been a part of our lives. These small as dogs or cats accompany us every day in our homes. Those bigger as horses in the stables are waiting for our visit. Having or interacting with animals changes people, adds energy, but above all makes us soften.

Each of us dreamed of having a dog or a cat. Unfortunately, no dream could be fulfilled, but whenever possible we managed to spend time with a friend’s friend. Today is similar. Many people dream about having a quadruped in their home, but the often led lifestyle does not allow it. Continuous trips, work late – it certainly does not help in taking care of a dog or a cat. We must remember that animals, like humans, require care and attention.

Animals have a positive effect on people. This has been proven, but it is also confirmed by these observations. The man who has an animal in his environment behaves differently. He is more gentle, committed, caring. The emergence of animal therapy, i.e. methods of treating man through contact with animals, also demonstrates how animals affect people.

How animals affect us?

Animals are vital, which can be touched, petted, cuddled, held on their hands or on their knees – of course, depending on the size 🙂 In zoototherapy, touch is very important. It affects the secretion of endorphins – happiness hormones. It makes even the most cloudy person finally softens and begins to smile. In addition, animals are very good therapists. They welcome us as we are, do not judge our character, clothing or appearance. They do not notice the difference between a healthy and disabled person and behave naturally. That’s why a person opens up because in their company they just start to feel good. Animals often make us smile, content or joy. They cause that in their company we can relax, take a break, relax from everyday troubles and simply break away from everyday matters.

Whenever I have a little time and need to charge the battery, I go to the countryside, or at least to places where I can have contact with animals. I especially admire horses. These majestic and beautiful animals arouse my great respect. At the beginning also anxiety, but with every minute when I was with them they became closer to me. Horses have something in them and for a reason they are ideal for working with children and the disabled. Their gentleness is a hidden power that heals, can de-stress, but above all feel confident. In the company of horses, you can really charge the batteries and relax, which we need today.

It is said that whoever has an animal is a good person and there is something in it! Animals have a huge instinct that can sense a person’s character and it is true that often a dog or cat simply chooses its owner. With the animals we soften, we become a little young children. However, remember to decide to buy or take a pet from the shelter – let’s be responsible. If we don’t have time to devote him to a pet, it’s better not to have him. We will only hurt him, and yet there are so many opportunities to commune with animals that we do not have to own it. Let’s be responsible!

Love Ewa 🙂