fbpx

ROZCIĄGANIE JEST DOBRE

rozciąganie

Rozciąganie to element niemal każdej dyscypliny sportowej. Jest też ważne dla zdrowia i utrzymania ciała w dobrej kondycji niezależnie od wieku. Dlatego jeśli tylko macie kilka chwil poświęćcie je na rozciąganie, a gwarantuję Wam, że ciało będzie Wam za to wdzięczne!

Jak wspomniałam wiele dyscyplin sportowych ma w sobie elementy stretchingu. Rozciąganie jest bardzo ważne dla biegaczy, aby nie uszkodzili oni sobie stawów, dla lekkoatletów, którzy często mocno obciążają swoje mięśnie. Poza tym elementy stretchingu można znaleźć w tańcu, ale też w jodze czy pilatesie. Tutaj bardzo istotne jest, aby ciało było rozciągnięte. Prawidłowe wykonanie figur tanecznych czy asan wymaga dużej pracy mięśni i precyzji, a to może prowadzić do kontuzji.

rozciąganie

Stretching to ćwiczenia dla każdego, bez względu na poziom zaawansowania i wiek. Może być szczególnie pomocny dla osób starszych, którzy często mają problem ze stawami czy nawet poruszaniem się. Odrobina rozciągania może zdziałać cuda i przywrócić znaczną sprawność. Musicie wiedzieć, że rozciąganie dzieli się na kilka rodzajów: rozciąganie stawów, rozciąganie statyczne oraz rozciąganie dynamiczne.

Jakie efekty przynosi stretching?

Efekty rozciągania chociaż nie są widoczne gołym okiem jak na przykład w przypadku biegów, gdzie widoczna staje się masa mięśniowa. Stretching przynosi bardziej ukryte korzyści takie jak:

 • zwiększenie elastyczności ciała – rozciąganie mięśni prowadzi do poprawienia gibkości oraz elastyczności. Oba te aspekty świadczą o sprawności fizycznej danej osoby. Gibkość to z kolei zdolność człowieka do osiągnięcia dużych zakresów podczas wykonywania ruchu. Warto wiedzieć, że każdy z nas jest inny, więc nie wszyscy osiągną taki sam poziom. Wszystko zależy od wieku, płci, budowy ciała, a nawet pory dnia i temperatury otoczenia.
 • zmniejszenie dysbalansu mięśniowego i poprawa funkcjonowania narządu ruchu co jest szczególnie ważne dla osób prowadzących siedzący tryb życia.
 • zwiększenie amplitudy ruchu stawów co ma wpływ na poprawę wyników w wielu dyscyplinach sportowych.
 • odstresowanie się po ciężkim dniu pracy.  Jego właściwości rewitalizacyjne i dotleniające skutecznie obniżają poziom stresu.
 • złagodzenie bólu na przykład kręgosłupa i stawów, których przyczyną może być praca przy biurku. Regularne rozciąganie pomoże zniwelować lub zmniejszyć codzienne dolegliwości.
 • zwiększenie napięcie mięśni – rozciąganie jest impulsem dla naszego organizmu do wzmocnienia mięśni. W momencie pracy mięśni dochodzi do szybszej syntezy białek, które są budulcem włókien mięśniowych. Zyskujemy dzięki temu nie tylko większą gibkość, ale też odporność.
rozciąganie

Jak widzicie stretching przynosi mnóstwo korzyści dla naszego ciała, ale też ma wpływ na kondycję psychiczną. Co więcej nie wymaga super umiejętności, więc rozciągać może się każdy. Bez wymówek, że nie wiem jak! Dlatego rozłóżcie matę w domu i spróbujcie przynajmniej 15 minut dziennie poświęcić na rozciąganie. Zobaczycie, że poczujecie się naprawdę dobrze już po pierwszych ćwiczeniach!

Love Ewa 🙂

_____________________________________________________________________

Stretching is part of almost every sport. It is also important for health and keeping the body in good shape regardless of age. Therefore, if you have a few moments, devote them to stretching. I guarantee you that the body will be grateful for that!

As I mentioned, many sports have streaching elements. Stretching is very important for runners, so that they do not damage their joints, for athletes who often put heavy strain on their muscles. In addition, elements of streaching can be found in dance, but also in yoga or pilates. Here it’s very important that the body is stretched. The performance of dance figures or asanas requires a lot of muscle work and precision, and this can lead to injury.

Stretching is an exercise for everyone, regardless of their level of advancement and age. It can be especially helpful for the elderly, who often have problems with joints or even movement. A little stretch can do wonders and restore considerable efficiency. You must know that stretching is divided into several types: joint stretching, static stretching and dynamic stretching.

What effects does stretching have?

The stretching effects, though, are not visible, as for example in the case of running, where muscle mass becomes visible. Stretching brings more hidden benefits such as:

 • increasing body flexibility – stretching the muscles leads to improved flexibility and flexibility. Both of these aspects testify to a person’s physical fitness. In turn, flexibility is the ability of a person to reach large ranges when performing movement. It’s worth knowing that each of us is different, so not everyone will reach the same level. It all depends on your age, gender, body build, and even the time of day and ambient temperature.
 • reducing muscular imbalance and improving the functioning of the musculoskeletal system, which is especially important for people leading a sedentary lifestyle.
 • increasing the amplitude of joint movement, which has an impact on improving results in many sports.
 • de-stress after a hard day’s work. Its revitalizing and oxygenating properties effectively reduce stress levels.  
 • relief of pain, for example, of the spine and joints, which can be caused by working at the desk. Regular stretching will help to reduce or reduce everyday ailments.
 • increasing muscle tension – stretching is an impulse for our body to strengthen muscles. At the time of muscle work, a faster synthesis of proteins occurs, which are the building blocks of muscle fibers. Thanks to this, we gain not only greater flexibility, but also resistance.

As you can see, stretching brings a lot of benefits for our body, but also has an impact on mental condition. What’s more, it doesn’t require super skills, so anyone can stretch. No excuses that I don’t know how! Therefore, spread the mat at home and try to stretch at least 15 minutes a day. You will see that you will feel really good after the first exercises!

Love Ewa 🙂