fbpx

5 MINUT, KTÓRE ZMIENI TWOJE ŻYCIE

5 minut

Zmiany czasami przychodzą nam trudno. Nie chcemy wychodzić ze swojej strefy komfortu. Jednak to powoduje, że stoimy w miejscu, nie rozwijamy się i co gorsza popadamy w szarą codzienność. Tak naprawdę wystarczy niewiele aby zmienić nawyki i rozwinąć skrzydła. Sprawdź jak zmienić swoje życie w 5 minut!

Przychodzi w życiu taki moment, że przestajemy czuć satysfakcję z tego co robimy. Dotyczy to również ogólnego zadowolenia z życia. To z kolei przekłada się na wszystkie jego aspekty, czyli pracę, życie rodzinne, życie towarzyskie, ale przede wszystkim samopoczucie. Dlatego jeśli tylko poczujesz pierwsze symptomy, że coś się dzieje złego zacznij działać. Już 5 minut wystarczy, aby zainicjować coś dobrego!

ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE W 5 MINUT!!!!

Sprawdź jak to się robi klikając TUTAJ, a zobaczysz mój motywujący filmik na Instagramie!

Każde 5 minut życia jest ważne i może mieć wpływ na dalszy rozwój i poprawę samopoczucia. Dlatego nie wolno stanąć w miejscu tylko działać! Cokolwiek zrobimy wyjdzie to z korzyścią dla naszego otoczenia, ale przede wszystkim dla nas. Zawsze, niezależnie od sytuacji trzeba pomyśleć o sobie. Może to brzmi trochę egoistycznie, ale prawda jest taka, że jeśli my sami nie zadamy o siebie, nie zrobi tego nikt!

Zawsze powtarzam, że małymi kroczkami dojdziemy do celu. Nie trzeba od razu rzucać się na głęboką wodę. Mam tu na myśli dietę, sport i wszelkie zmiany w życiu. Powoli, powoli, a wszystko czego zapragniemy się spełni, a my będziemy cieszyć się pełnią życia. Ja własnie w podobny sposób zmieniłam swój styl życia. Najpierw zaczęłam od diety, później zaczęłam praktykować jogę, wprowadziłam eko produkty do swojego życia i dziś mogę powiedzieć, że jestem naprawdę szczęśliwa. Oczywiście był to proces, ale udało się i wiem, że i wam się uda!

Małymi kroczkami, czyli jak?

Zacznij od porannej gimnastyki. Rozruszanie ciała od rana daje mnóstwo energii i pozytywnego kopa. Nawet 5 minut, prostych ćwiczeń jak stretching czy nieskomplikowane asany nastawią cię pozytywnie do świata. I choć wstaniemy lewą nogą, w złym humorze, kilka skłonów na prawdę pomaga. Jeśli wejdzie to nam w nawyk z czasem 5 minut zamieni się w kwadrans, a później w godzinę. Poranne wstawanie przestanie być dla nas problemem, wręcz przeciwne, stanie się przyjemnością dla ducha i ciała!

Zrób sobie koktajl. To bomba witaminowa, ale też świetny sposób na zaspokojenie małego głodu. Zdrowy koktajl można wykonać w 5 minut i nie potrzeba do tego wielkich umiejętności. Wystarczy, że weźmiesz:

 • 1 dojrzałe awokado
 • 2 banany
 • 2 czubate łyżeczki kakao
 • 1 szklankę mleka kokosowego
 • ewentualnie 1/2 szklanki wody
 • lód

Awokado obierz ze skórki i pozbądź się pestki. Banany też obierz ze skórki, a następnie wszystkie składniki wrzuć do blendera. Zmiksuj na gładką masę. Jeśli koktajl będzie za gęsty możesz dodać wodę i gotowe!

Odpręż się po pracy. Ubierz ulubione legginsy lub krótkie spodenki i idź do parku. Nic tak nie odpręża i pozwala się odstresować jak kilka ćwiczeń w parku czy na ogrodzie. Już 5 minut intensywnych ćwiczeń typu burpees poprawią ci humor i pozwolą pozbyć się negatywnych emocji. Są to ćwiczenia – połączenie treningu siłowego i aerobowego, które są proste i nie wymagają dużych umiejętności. Na jedną sekwencję składają się ćwiczenia wykonywane jedno po drugim w szybkim tempie jak przysiad, deska, pompka i wyskok. W praktyce zrobienie wszystkich ruchów kilkanaście razy z rzędu to solidny wycisk dla organizmu. 

Nie czekajcie. Czas ucieka. Działajcie. Pamiętajcie – małymi kroczkami dojdziecie do spektakularnych efektów. Trzeba tylko chcieć!

Love Ewa 🙂

_____________________________________________________________________

Changes sometimes are very hard for us. We don’t want to leave our comfort zone. However, this means that we stand still, do not develop and, what’s worse, we fall into gray everyday life. It’s not enough to change your habits and spread your wings. Check how to change your life in 5 minutes!

There is a moment in life that we stop feeling satisfied with what we do. This also applies to overall life satisfaction. This in turn translates into all its aspects, i.e. work, family life, social life, but above all well-being. Therefore, if you only feel the first symptoms that something is going wrong, start working. 5 minutes is enough to initiate something good!

CHANGE YOUR LIFE IN 5 MINUTES !!!!

Every 5 minutes of life is important and can affect further development and well-being. Therefore, do not stand still but act! Whatever we do comes out for the benefit of our environment, but above all for us. You always have to think about yourself regardless of the situation. It may sound a bit selfish, but the truth is that if we don’t ask ourselves, nobody will!

I always say that we will reach the goal in small steps. You don’t have to go deep into the water right away. I am thinking of diet, sport and all life changes. Slowly, slowly and everything we desire will come true and we will enjoy the fullness of life. I have changed my lifestyle in a similar way. First, I started with a diet, then I started to practice yoga, I introduced eco products to my life and today I can say that I am really happy. Of course it was a process, but I succeeded and I know that you will succeed!

Small steps? What does it mean?

Start with morning gymnastics. Moving the body from the morning gives a lot of energy and a positive kick. Even 5 minutes of simple exercises such as stretching or uncomplicated asanas will set you up positive for the world. And although we get up with our left leg, in a bad mood, a few bends really help. If it becomes a habit, after 5 minutes it will turn into a quarter and then an hour. Getting up in the morning will cease to be a problem for us, on the contrary, it will become a pleasure for the body and soul!

Make a cocktail. It is a vitamin bomb, but also a great way to satisfy a small hunger. A healthy cocktail can be made in 5 minutes and you do not need great skills. Just take:

 • 1 ripe avocado
 • 2 bananas
 • 2 heaped teaspoons of cocoa
 • 1 cup coconut milk
 • possibly 1/2 cup of water
 • ice

Peel the avocado and get rid of the stones. Peel the bananas and put all the ingredients in the blender. Blend to a smooth mass. If the cocktail is too thick, you can add water and it’s ready!

Relax after work. Dress your favorite leggings or shorts and go to the park. Nothing relaxes and lets you relax like a few exercises in the park or in the garden. Already 5 minutes of intense burpees type exercises will improve your mood and allow you to get rid of negative emotions. These are exercises – a combination of strength and aerobic training, which are simple and do not require large skills. One sequence consists of exercises performed one after another at a rapid pace such as squat, plank, push-up and jump. In practice, making all movements several times in a row is a solid impression for the body.

Don’t wait. Time is running out. Action. Remember – you will achieve spectacular effects in small steps. You just have to want!

Love Ewa 🙂