fbpx

ZNAJDŹ CZAS DLA SIEBIE!

znajdź czas dla siebie

Czy zastanawiałaś się kiedyś dlaczego reagujesz na określone sytuacje tak, a nie inaczej? Czy jesteś zestresowana? O czym myślisz i dlaczego są to najczęściej tematy związane z domem, pracą i tym co masz do zrobienia? Zatrzymaj się na chwilę. Znajdź czas dla siebie!

Żyjemy w szybkim tempie. Każdy dzień wielu z nas jest bardzo podobny. Praca, zakupy, zajęcia w domu, kontakt z dziećmi, trochę telewizji – pewnie mniej więcej tak to wygląda u każdego. Czas na odpoczynek mamy w niedzielę, bo przecież w sobotę trzeba nadgonić wszystkie prace, których nie udało się nam wykonać. To powoduje, że wielu z nas jest cały czas zestresowanych, popada we frustrację, bo ile możną żyć na pełnych obrotach? Dlatego warto sobie zadać pytanie czy życie w tak dużym pędzie ma sens? Moim zdaniem nie. Nie wszystko musi być perfekcyjne! Wręcz przeciwnie. Warto pomyśleć o sobie. Zatrzymać się na chwilę i zrobić coś dla siebie!

Mój każdy dzień jest szalony. Praca, którą uwielbiam zabiera mi mnóstwo czasu. Kręcę filmiki, robię mnóstwo zdjęć, cały czas szukam nowych inspiracji kulinarnych i ciekawych produktów. Jednak od jakiegoś czasu codziennie poświęcam czas sobie. Mówiłam o tym ostatnio w Dzień Dobry TVN (kliknij TUTAJ). Mówiłam o zmianie nawyków i poświęceniu sobie jeśli nie godziny to przynajmniej 15 minut. Medytacja, wizualizacja i joga – to pomaga zajrzeć w głąb siebie. Poznać swoje potrzeby, ale przede wszystkim świetnie rozwija nasz charakter.

Regularne poświęcanie czasu na relaks sprawia, że z większym spokojem reaguje na różne stresujące sytuacje i na toksyczne otoczenie. Jest to podstawowa higiena dla zdrowia psychicznego. Relaks czy joga pomaga wyleczyć się z nerwic, fobii czy depresji. Nie będzie nam też grozić chroniczny, wyniszczający stres.

Jak wykorzystać czas dla siebie?

Znajdź codziennie chwilę czasu dla siebie. Najlepiej jeśli jest to przynajmniej godzina, ale każda czas poświęcony tylko sobie jest super! To pierwszy krok do złapania oddechu od codzienności i początek drogi do rozwoju siebie i swojego wnętrza. Co robić, aby móc wsłuchać się w siebie, poznać swoje potrzeby i je rozwijać?

 1. Medytacja to praktyka, która polega na ćwiczeniu umysłu lub wprowadzaniu się w odmienny stan świadomości dla uzyskania dobrego skutku dla własnego umysłu i ciała. Daje ona mnóstwo pozytywnych skutków jak:
 • poczucie wewnętrznego spokoju i harmonii
 • inspirację
 • dystans do wydarzeń, które przynosi życie i świat (a to jest kluczowy warunek zarządzania stresem)
 • akceptację tego, co przynosi życie
 • jasne i klarowne myśli
 • wpływa na lepsze samopoczucie, optymizm, witalność
 • wzmacnia kreatywność
 • daje siłę i wytrwałość, aby realizować swoje cele

2. Przebywanie na łonie natury. Można leżeć na łące i wsłuchiwać się w odgłosy natury albo spacerować i podziwiać piękno otoczenia lub uprawiać sport. Chodzi o to, aby przez 15 minut nie myśleć i się odprężyć. Ma to być totalny relaks, a jak dokładnie zagospodarujesz swój czas to ma to już mniejsze znaczenie. Ważne jest, by taka relaksacja odbywała się nie tylko w cichym i spokojnym, ale także w pięknym otoczeniu. Ład, czystość i piękno w otoczeniu ułatwią uzyskanie tego samego we wnętrzu.

3. Delektowanie się kawą i pysznym fit ciastkiem to czynność, którą uwielbia każda kobieta. Delektowanie się, czyli żadnego myślenia przy smakowaniu ciastka, o tym czy o owym. Kawa, ciasto i myślenie o problemach to przecież żaden relaks, nie odczuje się z tego korzyści. Dlatego znajdź każdego dnia moment na spokojne wypicie kawy i skupienie się wyłącznie na niej. Wyłącz myśli i niech ta chwila będzie tylko dla ciebie!

Każdy z nas potrzebuje chwili wytchnienia. Jednak ważne, aby moment zatrzymania wykorzystać na własny rozwój. Medytacja, joga, przebywanie na łonie natury to pomaga mi zdystansować się od świata i wsłuchać się w siebie. Dzięki temu poznaję własne możliwości o ograniczenia, które można pokonać, aby stać się lepszą wersją samego siebie! Ja wiem, że warto, więc koniecznie i Wy spróbujcie!

Love Ewa 🙂

____________________________________________________________

Have you ever wondered why you react to certain situations in such a way? Are you stressed What do you think about and why are these topics most often related to home, work and what you have to do? Stop for a moment. Find time for yourself!

We live really fast. Every day many of us are very similar. Work, shopping, classes at home, contact with children, some television – probably more or less what it looks like for everyone. We have time to rest on Sunday, because on Saturday we have to catch up with all the works that we could not do. It causes that many of us are stressed all the time, falling into frustration because how much can they live at full speed? That is why it is worth asking the question whether life in such a big rush makes sense? In my opinion no. Not everything has to be perfect! On the contrary. It is worth thinking about yourself. Stop for a moment and do something for yourself!

My every day is crazy. The work that I love takes a lot of time. I make videos, take a lot of photos, all the time I am looking for new culinary inspirations and interesting products. However, for some time I have been devoting myself to myself every day. I talked about it recently on Good Morning TVN (click HERE). I talked about changing habits and sacrificing myself if not an hour, then at least 15 minutes. Meditation, visualization and yoga – it helps you look inside yourself. Know your needs, but above all, great develops our character.

Regular devoting time to relaxation means that it reacts more calmly to various stressful situations and to toxic surroundings. This is basic hygiene for mental health. Relaxation or yoga helps to cure neuroses, phobias or depression. We will also not be threatened by chronic, debilitating stress.

How to use time for yourself?

Find time for yourself everyday. It’s best if it’s at least an hour, but every time you just spend is just great! This is the first step to catch your breath from everyday life and the beginning of the path to the development of yourself and your interior. What to do to be able to listen to yourself, know your needs and develop them?

 1. Meditation is a practice that involves exercising the mind or entering a different state of consciousness to get a good result for your own mind and body. It gives a lot of positive effects like:
 • distance to events that brings life and the world (and this is a key condition for stress management)
 • acceptance of what life brings
 • clear thoughts
 • affects better well-being, optimism and vitality
 • enhances creativity
 • gives strength and perseverance to achieve your goals

2. Being in the bosom of nature. You can lie on the meadow and listen to the sounds of nature or walk and admire the beauty of the surroundings or play sports. The idea is not to think for 15 minutes and relax. It is meant to be total relaxation, and if you manage your time exactly, it is less important. It is important that this relaxation takes place not only in the quiet and peaceful, but also in beautiful surroundings. Order, purity and beauty in the surroundings will help you achieve the same in the interior.

3. Enjoying coffee and a delicious fit cake is an activity that every woman loves. Savoring, no thinking about tasting the cookie about this or that. Coffee, cake and thinking about problems is no relaxation, you will not feel the benefits. Therefore, find a moment each day to calmly drink coffee and focus only on it. Turn off your thoughts and let this moment be just for you!

Each of us needs a break. However, it is important to use the moment of stopping for personal development. Meditation, yoga, being in the bosom of nature helps me to distance myself from the world and listen to myself. Thanks to this I get to know my own possibilities about limitations that can be overcome to become a better version of myself! I know it’s worth it, so you must try it!

Love Ewa 🙂