fbpx

PRAKTYKA JOGI NIE JEST TRUDNA

praktyka jogi

Praktyka jogi daje możliwość poznania siebie, wsłuchania się we własne potrzeby, ale przede wszystkim rozwija nasze ciało i umysł. Dla początkujących może wydawać się ona trudna do opanowania, ale po krótkim poznaniu staje się ona nawykiem i wielką przyjemnością.

Moja praktyka jogi zaczęła się 10 lat temu i cały czas kontynuuje swoją przygodę. Muszę powiedzieć, że na początku nie było łatwo. Z każdą wizytą na sali i kontakcie mojej stopy z matą joga odkrywała przede mną swoje tajemnice. Dziś nie wyobrażam sobie tygodnia bez jogi. Nawet będąc na wakacjach staram się rozwinąć matę. Plaża, łąka, hotel czy boisko – każde miejsce oddalone od zgiełku jest dobre do ćwiczeń.

Na temat korzyści jakie przynosi joga dla naszego ciała pisałam już niejednokrotnie na moim blogu. (Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o wpływie jogi na ciało). Nie chcę się powtarzać, ale pomyślałam sobie, że podzielę się z Wami moimi sposobami na rozwijanie praktyki jogi. Nie są one trudne, a przynoszą mnóstwo korzyści dla naszego ciała oraz umysłu. Warto je zastosować, aby pogłębić swoje umiejętności i jeszcze lepiej poznać samego siebie.

praktyka jogi

Przede wszystkim wytrwałość!

Bez wytrwałości trudno o sukces, nie tylko w jodze. W przypadku jogi jednak ma ona znaczenie szczególne. Kiedy pierwszy raz wchodzimy i staramy się wykonać polecenia instruktora wydają się nam one nierealne. Przekraczają nasze możliwości. Jednak tylko się nam tak wydaje. Trzeba pracować nad umysłem bo to on jest największą przeszkodą. Nie ciało, ale umysł mówi nam co jest do wykonania, a co nie. Bez wytrwałości, siły woli i mocnego, wewnętrznego przekonania, że warto próbować, łatwo się zniechęcić i rzucić praktykę jogi.

Wytrwałość jest ważna na każdym etapie praktyki jogi. Zarówno u osób początkujących jak i zaawansowanych może przyjść zwątpienie, gorszy dzień, kryzys. Mogą to być wymagające pozycje, niemożność skupienia uwagi, kłopoty z odpowiednim oddechem. Kluczem do radzenia sobie z tymi przeszkodami również jest wytrwałe praktykowanie tych elementów, które sprawiają nam największą trudność.

Bądź odważny!

Praktyka jogi na różnych etapach zaawansowania stawia przede nami nowe asany, które mogą budzić lęk. Przychodzi moment, kiedy musimy zmierzyć się z własnym strachem. Problemem może być wykonanie pierwszego stania na głowie, stanie na rękach czy przedramionach. Umysł, który nie potrafi poradzić sobie z niektórymi asanami, choć nasze ciało jest zdolne do ich wykonania blokuje nas. Pojawia się zawahanie i strach
przed upadkiem, kontuzją, śmiesznością, rozczarowaniem. Mogą też pojawić się kompleksy, ale też obalić mity na temat wyimaginowanych umiejętności. W jodze trzeba zdobyć się czasem na odwagę. Lęki należy przezwyciężać, zdjąć z siebie ochroną zbroję, a nawet wyjść z własnej strefy komfortu.

praktyka jogi

Bądź cierpliwy!

Żyjemy szybko, rozwiązujemy problemy tu i teraz. Efekty naszej pracy widoczne są praktycznie od razu. Inaczej jest w jodze. Tutaj liczy się cierpliwość, wytrwałość oraz wewnętrzna harmonia i spokój. Czasem żeby wykonać prawidłowo jedną asanę, trzeba dobrze nauczyć się innej, często tej mniej atrakcyjnej. Praca z oddechem wymaga czasu i nieustannego powtarzania jednej czynności. Na pewno joga wymaga cierpliwości, czasem żmudnej i nieatrakcyjnej, spokojnej, pozbawionej emocji i wyciszonej pracy.

Joga to ogromna praca ciała i umysłu. To praktycznie ciągłe pokonywanie własnych słabości, strachu przed nowym i bardziej skomplikowanym. W jodze nie ma drogi na skróty co wpływa zdecydowanie na hart naszego ducha, ale też zmienia nas samych. W jodze nie ma rzeczy niemożliwych. W życiu może być podobnie. Dlatego jeśli chcesz wspiąć się na szczyt zacznij praktykę już dziś. Na pewno będzie ci łatwiej w codziennym życiu prywatnym oraz zawodowym!

Love Ewa 🙂

mat Moonholi

__________________________________________________________

The practice of yoga gives you the opportunity to get to know yourself, to listen into own needs, but above all, it develops our body and mind. For beginners it may seem difficult to learn, but after a short cognition it becomes a habit and a great pleasure.

My yoga practice began 10 years ago and continues my adventure all the time. I must say that it was not easy at first. With each visit in the room and the contact of my foot with the mat, yoga revealed secrets to me. Today I can not imagine a week without yoga. Even while on holidays I try to develop a mat. Beach, meadow, hotel or playground – any place away from the hustle and bustle is good for exercise.

I often wrote about the benefits of yoga for our body on my blog. (Click here and find out more about the effect of yoga on the body). I do not want to repeat myself, but I would share with you my ways of developing practice of yoga. They are not difficult, and they bring a lot of benefits to our body and mind. It is worth using them to deepen your skills and get to know yourself better.

Above all, perseverance!

It is difficult to succeed without perseverance, not only in yoga. In the case of yoga, however, it has a special meaning. When we first enter and try to follow the instructor’s instructions, they seem unrealistic to us. They exceed our capabilities. However, it just seems so. You have to work on the mind because it is the biggest obstacle. Not the body, but the mind tells us what to do and what not. Without perseverance, willpower and a strong inner conviction that it is worth trying. It is easy to get discouraged and quit practicing yoga.

Perseverance is important at every stage of yoga practice. Both beginners and advanced people may come into doubt, a worse day, a crisis. The cause can be demanding positions, inability to focus, problems with proper breathing. The key to dealing with these obstacles is also persistent practice of those elements that make us the most difficult.

Be brave!

The practice of yoga at various stages of advancement puts before us new asanas that can arouse anxiety. There comes a moment when we have to face our own fear. The problem may be the first standing on the head, standing on the hands or forearms. A mind that can not cope with some asanas, although our body is capable of doing them, it blocks us. There is hesitation and fear against falling, injury, ridicule, disappointment. Complexes can also appear, but also myths about imaginary skills can be abolished. In yoga, sometimes you have to get courage. Fears must be overcome, protection of armor is removed, and even one has to leave his own comfort zone.

Be patient!

We live fast, solve problems here and now. The effects of our work are visible almost immediately. It is different in yoga. Here patience, persistence and inner harmony and peace count. Sometimes to perform one asana properly, you have to learn a different one, often less attractive. Working with breath requires time and constant repetition of one activity. For sure, yoga requires patience, sometimes arduous and unattractive, quiet, emotionless and silent work.

Yoga is a huge work of body and mind. It is practically continuous overcoming one’s weaknesses, fear of a new and more complicated one. In yoga, there are no shortcuts, which definitely affects the fortitude of our spirit, but also changes us. There is nothing impossible in yoga. Life can be similar. Therefore, if you want to climb to the top, start practicing yoga. For sure it will be easier for you in your everyday private and professional life!

Love Ewa 🙂