fbpx

JAK BYĆ FIT I NIE ZWARIOWAĆ?

być fit

Zdrowa dieta i sport to klucz do tego, aby być fit. Jednak nie zawsze starcza nam siły, aby codziennie iść na siłownię, przygotować zdrowe potrawy. Jestem pewna, że wielu z nas ma problem ze znalezieniem choć chwili dla siebie. Dlatego przedstawiam Wam mój sposób na to aby być fit i nie zwariować!

Współczesne czasy, telewizja, kolorowe gazety i Internet wymuszają na nas, aby być fit. Jednak w tym miejscu pojawia się pytanie czy warto dążyć do pięknej sylwetki? Czy bycie fit jest naprawdę potrzebne? Przecież nie każdy z nas stanie się gwiazdą filmową. To prawda, ale trzeba pamiętać o tym, aby wszystko co robimy robić dla siebie. Nie dla innych, nie na pokaz, tylko dla siebie! Zdrowa dieta, sport faktycznie wpływają na sylwetkę, ale przede wszystkim na zdrowie, a zdrowie jest przecież najważniejsze!

Jak pewnie dobrze wiecie zawsze byłam osobą aktywną. Od dziecka tańczyłam. Był to sport, który był jednocześnie moją pasją. Jednak pomimo tego, że byłam wyćwiczona, cieszyłam się pięknym ciałem nie miałam dobrego zdrowia. Powód? Zła dieta, pogoń za świetnymi wynikami i chroniczny brak czasu dla siebie. Dziś jest inaczej. Jestem szczęśliwa, jednocześnie fit i zdrowa!

Jak to zrobić, aby być fit i nie zwariować?

  • Zacznij od diety, ale nie przesadź. Zmiany w nawykach muszą następować powoli. Terapia szokowa nie zawsze ma pozytywne skutki. Prawdziwe bycie fit to zmiana idąca o wiele dalej niż czasowe przejście na dietę. Chodzi o to, żeby zacząć zdrowo się odżywiać w przemyślany sposób, aby te nawyki zostały do końca życia. Zwróć uwagę na jakość składników. Postaw na świeże warzywa i owoce, zredukuj ilość węglowodanów i alkoholu. Jedz regularnie 5 posiłków co mniej więcej 3 godziny i pamiętaj, że bycie fit ma uszczęśliwiać, a nie być udręką.
  • Zacznij treningi, ale nie od razu od intensywnych ćwiczeń. To prosta droga do kontuzji i zniechęcenia. Lepsze efekty osiągniesz małymi kroczkami. Jeśli nie wiesz jak ćwiczyć skorzystaj z pomocy trenera. On wprowadzi cię w techniki ćwiczeń, pokaże jak pracować z ciałem, aby odnieść widoczne efekty. Wraz ze zdobywaniem lepszej kondycji przejdź do bardziej intensywnych ćwiczeń, a efekty będą na pewno cieszyć! Dla osób, które wolą dyscypliny bardzie spokojne polecam jogę. Mi pomogła się ona wyleczyć z nerwicy (kliknij TUTAJ), ale poza tym jest świetnym sposobem na wzmocnienie ciała.
być fit
  • Nie szukaj wymówek. Jeśli naprawdę zależy Ci na byciu fit to na pewno znajdziesz czas na trening, aby przygotowywać zdrowe posiłki, i na wszystkie swoje pasje czy spotkania z przyjaciółmi. Nie rezygnuj ze swoich dotychczasowych sposób na spędzanie wolnego czasu. Pamiętaj, nie możesz stać się odlutkiem!
  • Potraktuj sport i zmianę nawyków jako pierwszy krok do realizacji dalszych celów. Wszystkie pozytywne zmiany mają prowadzić przede wszystkim do polepszenia stanu zdrowia i poprawić samopoczucie. Co więcej jeśli uda Ci się zmienić dotychczasowe nawyki to oznacza, że nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. To z kolei wpływa na zwiększenie samooceny i dodaje niesamowitego powera!
być fit

Pamiętajcie, że nie ma rzeczy niemożliwych, a wszelkie zmiany są pozytywne. Świetnie jeśli dotyczy to zdrowia. Bycie fit jest ważne nie tylko dla sylwetki, stanu zdrowia, ale szczególnie dla psychiki. Pokonywanie własnych słabości pokazuje, że naprawdę wiele możemy. To z kolei wpływa pozytywnie nie tylko na nasze życie prywatne, ale też służbowe. Dlatego nie zastanawiajcie się dłużej. Działajcie! Pamiętajcie jednak o rozwadze, bo wszystko wymaga czasu!

Love Ewa 🙂

___________________________________________________________

A healthy diet and sport are the keys to being fit. However, we don’t always have the strength to go to the gym every day to prepare healthy dishes. I’m sure many of us have a hard time finding a moment to ourselves. That’s why I present to you my way to be fit and not go crazy!

Modern times, television, colorful newspapers and the Internet force us to be fit. However, at this point the question arises whether it is worth striving for a beautiful figure? Is being fit really needed? After all, not all of us will become a movie star. It’s true, but you have to remember to do everything we do for ourselves. Not for others, not for show, but for myself! A healthy diet and sport actually affect the figure, but above all on health, and health is the most important thing!

As you probably know, I have always been an active person. I’ve been dancing since I was a child. It was a sport that was also my passion. However, despite the fact that I was trained, I enjoyed a beautiful body, I did not have good health. Reason? Bad diet, pursuit of great results and a chronic lack of time for yourself. Today is different. I am happy, fit and healthy at the same time!

How do you do it to be fit and not go crazy?

  • Start with a diet, but don’t overdo it. Changes in habits must be slow. Shock therapy does not always have positive effects. True fit is a change that goes much further than temporarily switching to diet. The idea is to start eating healthy in a thoughtful way so that these habits remain for the rest of your life. Pay attention to the quality of ingredients. Bet on fresh vegetables and fruits, reduce the amount of carbohydrates and alcohol. Eat 5 meals regularly about every 3 hours and remember that being fit is to make you happy, not to be a chore.
  • Start training, but not immediately from intense exercise. This is a simple path to injury and discouragement. You will achieve better results in small steps. If you don’t know how to exercise, use the help of a trainer. He will introduce you to exercise techniques, show you how to work with the body to achieve visible effects. Along with gaining better condition go to more intense exercises, and the effects will definitely enjoy!
  • Don’t look for excuses. If you really care about being fit then you will definitely find time to train to prepare healthy meals, and for all your passions or meeting friends. Do not give up your existing way of spending free time. Remember, you can’t become a soldier!
  • Think of sport and changing habits as a first step to achieving further goals. All positive changes are to lead primarily to improving health and improving your well-being. What’s more, if you manage to change your current habits, it means that nothing is impossible for you. This, in turn, increases self-esteem and adds incredible power!

Remember that nothing is impossible and all changes are positive. Especially if it concerns health. Being fit is important not only for the figure, health, but above all for the psyche. Overcoming our own weaknesses shows that we can do a lot and it affects not only our private but also business life. Therefore, do not hesitate any longer. Action! However, remember about caution, because everything takes time!

Love Ewa 🙂