fbpx

CARDIO – SPOSÓB NA SPALANIE

cardio

Tkanka tłuszczowa jest najmniej pożądanym elementem naszego ciała. Dlatego jeśli nie możecie już patrzeć na oponki czy wystające boczki to czas wziąć się za siebie. W spaleniu zbędnego tłuszczyku pomoże trening cardio. Jest to najskuteczniejsza, ale jednocześnie intensywna forma ćwiczeń.

Tkanka tłuszczowa nie jest łatwa do zrzucenia. Pewnie każdy z Was się już przekonał, że pomimo intensywnych ćwiczeń ona wciąż zalegała lub jej spalanie przebiegało bardzo wolno. Powodem mogło być złe dobranie ćwiczeń. Idealne na spalanie zbędnego tłuszczyku jest cardio. To właśnie w warunkach intensywnego aerobowego treningu fizycznego najłatwiej jest zrzucić zbędne kilogramy.

cardio

Czym jest cardio?

Cardio to trening wytrzymałościowy. Jego głównym celem jest poprawa wydolności serca oraz zwiększenie wytrzymałości organizmu. Cardio pomaga uzyskać też lepsze samopoczucie, działa odstresowująco, zmniejsza ryzyko powstawania chorób układu krążenia i pomaga w walce z bezsennością.

Aby trening cardio był skuteczny musi być intensywny. Jeśli chcemy spalać tkankę tłuszczową musimy wykonywać wysiłek fizyczny o określonej intensywności powyżej 20 minut. Dopiero po tym czasie zaczyna utleniać się tkanka tłuszczowa, która jest substratem energetycznym w naszym organizmie. W trakcie spalania wytwarza ona energię dla pracujących mięśni i zaczyna się stopniowa utrata niechcianego tłuszczyku.

cardio

Każda nasza aktywność może być treningiem cardio. Warunek jest jeden – ćwiczenia muszą być intensywne i pobudzać mięsień sercowy do pracy. Dla osób początkujących najprostszą aktywnością może być bieganie, ale też jazda na rowerze, skakanie na skakance, pływanie, jazda na rolkach, aerobik oraz aerobik wodny czy przysiady z wyskokiem. Osoby zaawansowane powinny ćwiczyć 3 – 4 razy w tygodniu, a jedna sesja treningowa powinna trwać od 30 do 60 minut. Osoby początkujące nie powinny przekraczać 20 – 30 minut treningu. Wraz z nabieraniem kondycji ten czas należy wydłużać! Ja ćwiczę około godziny prawie codziennie z małymi przerwami na złapanie oddechu.

Przykładowy trening cardio dla początkujących

  • Rozgrzewka powinna trwać około 5 minut. W tym czasie wykonaj trucht w miejscu połączony z krążeniem ramion, nadgarstków i głowy. Pozwoli to rozgrzać wszystkie najważniejsze partie ciała i uniknąć kontuzji.
  • Przysiady z wyskokiem. Wykonuj je 2 minuty. Ręce powinny być splecione za głową, a wyskok trzeba wykonać z przysiadu do prostych nóg. To ćwiczenie świetnie działa na pośladki i wzmacnia nogi.
  • Pajacyki. Wykonuj je 2 minuty. Pajacyki to energiczne przechodzenie ze złączonych nóg do rozkroku wraz z wymachami rąk do klaśnięcia nad głową. Ćwiczenie wygląda zabawnie, ale świetnie spala zbędny tłuszczyk.
  • Rowerek. Ćwiczenie wykonuj 2 minuty. Połóż się na plecach i naprzemienne prostuj i uginaj nogi. Ćwiczenie imituje jazdę na rowerze.
  • Skakanie na skakance powinno trwać 2 minuty. Na początku może być mniej intensywne, ale z czasem przyspiesz wykonywanie skoków.
cardio

Intensywne ćwiczenia na początku są męczące przez co wielu już na starcie się poddaje. Jednak warto włożyć więcej wysiłku i ćwiczyć bo efekty będą zaskakujące. Nie poddawajcie się, ale walczcie od swoje zdrowie i wysportowane ciało! Trzymam za Was kciuki!

Love Ewa 🙂

______________________________________________

Adipose tissue is the least desirable element of our body. Therefore, if you can no longer look at the bouquets or protruding sides, it’s time to take it for yourself. Burning unnecessary fat will help with cardio training. It is the most effective, but at the same time intense form of exercise.

Adipose tissue is not easy to shed. Probably every one of you has already convinced that despite intense exercise she was still in arrears or its burning was very slow. The reason could be poor selection of exercises. The ideal for burning unnecessary fat is cardio. It is in the conditions of intense aerobic physical training that it is easiest to lose unnecessary kilograms.

What is cardio?

Cardio is endurance training. Its main goal is to improve heart fitness and increase endurance of the body. Cardio helps to achieve better well-being, acts as a stress reliever, reduces the risk of cardiovascular disease and helps in the fight against insomnia.

Cardio training to be effective must be intense. If we want to burn body fat, we need to exercise at a specific intensity over 20 minutes. It is only after this time that fatty tissue starts to oxidize, which is an energetic substrate in our body. During combustion, it generates energy for working muscles and a gradual loss of unwanted fat begins.

Each of our activities can be cardio training. The condition is one – the exercises must be intense and stimulate the heart muscle to work. For beginners the simplest activity may be running, but also cycling, jumping rope, swimming, roller-skating, aerobics and water aerobics or squats with jumps. Advanced people should exercise 3 – 4 times a week, and one training session should last from 30 to 60 minutes. Beginners should not exceed 20-30 minutes of training. As you get fit, this time should be extended! I exercise about an hour almost every day with small breaks to catch my breath.

An example of cardio training for beginners

  • The warm-up should last about 5 minutes. During this time, make a jog in a place connected to the circulation of the arms, wrists and head. This will warm up all the most important parts of the body and avoid injuries.
  • Squats with a jump. Exercise for 2 minutes. Hands should be laced behind the head, and the jump should be made from squat to straight legs. This exercise works great on buttocks and strengthens legs.
  • Rompers. Exercise for 2 minutes. Rompers is a vigorous transition from joined legs to straddling together with the swing of hands to clap over the head. The exercise looks fun, but it burns superfluous fat.
  • Bike. Exercise 2 minutes. Lie on your back and alternate straighten and bend your legs. Exercise imitates cycling.
  • Skipping the rope should take 2 minutes. At the beginning it may be less intense, but over time, it will accelerate jumping.

Intensive exercises are tiring at first, which means that many people give up at the beginning. However, it is worth to put in more effort and exercise because the effects will be surprising. Do not give up, but fight your health and athletic body! I’m keeping my fingers crossed for you!

Love Ewa 🙂