fbpx

JOGA DLA CIAŁA I DUSZY

Joga to odpoczynek dla ciała i duszy. To sposób na życie, ale przede wszystkim doskonały trening dla ciała w każdym wieku.

Joga pochodzi z Indii, ale bardzo szybko znalazła zwolenników w Europie. Ja zakochałam się w jodze kilka lat temu, kiedy szukałam sposobu na wyciszenie. I to własnie joga pomogła mi odnaleźć równowagę, pozwoliła się wsłuchać w swoje ciało i duszę.

Joga to ćwiczenia oddechowe, medytacje, asany (różne pozycje) i ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie. Dzięki nim ciało nabiera elastyczności, po prostu staje się bardziej zdrowe. Joga to także same zalety:

 • obniża ciśnienie krwi,
 • zmniejsza problem z bezsennością,
 • niweluje bóle, a szczególnie bóle migrenowe głowy,
 • poprawia metabolizm,
 • przyczynia się do spadku masy ciała,
 • poprawia wydolność organizmu dzięki czemu wykonywanie innych ćwiczeń staje się prostsze,
 • wzmacnia organizm i chroni przed urazami i niechcianymi kontuzjami,
 • pomaga łatwiej radzić sobie ze stresem,
 • wycisza.

Joga poprawia też stan psychiczny organizmu. Regularne ćwiczenia pozwalają lepiej mierzyć się z codziennymi obowiązkami. Ja dzięki kilku porannym asanom i krótkiej medytacji od razu czuję przypływ pozytywnej energii. Sprawniej wykonuję swoje zadania i inaczej patrzę na otaczającą mnie rzeczywistość. Joga na prawdę pomaga zmienić pogląd na świat, a wszystkie złe rzeczy przestają człowieka dotykać lub reagujmy na nie w zupełnie inny sposób.

Ćwiczenia jogi dzielą się na mniej lub bardziej zaawansowane. Dlatego swoja przygodę z jogą może zacząć każdy. Nie ma więc wymówek dla tych, którzy uważają, że sobie nie poradzą. Początki są zawsze trudne, ale wszystko zależy od chęci, zaangażowania i determinacji.

Przedstawiam wam 3 podstawowe asany, których opanowanie pozwoli przejść na wyższy poziom wiedzy 🙂

Adho Mukha Sukhasana

Jest to pozycja relaksacyjna, która przynosi wile korzyści dla organizmu.
Rozciąga plecy, ramiona, biodra, kolana i kostki. Skłon do przodu uspokaja umysł, zmniejsza odczucie zmęczenia oraz łagodzi stres. Jedynym przeciwwskazaniem do wykonania tej asany są uszkodzone kolana.

Pinterest.com

Aby wykonać tą asanę usiądź na podłodze w siadzie skrzyżnym. Kolana powinny być w jednej linii z biodrami, a stopy jeśli to możliwe ułóż pod kolanami. Kręgosłup powinien być wyprostowany. Dłonie połóż z przodu na podłodze przed stopami. Na wdechu przesuń się do przodu a dłonie wysuń tak daleko jak możesz. Klatka piersiowa powinna być otwarta ku górze. Jeśli możesz połóż czoło na podłodze. Odpoczywaj w tej pozycji.

Bitilasana

Jest to pozycja tak zwanej krowy, która rozciąga przednią część tułowia. Jest to świetny masaż dla kręgosłupa. Pozycja ta tonizuje narzędzia wewnętrzne ciała, rozładowuje stres i poprawia krążenie krwi.

Pinterest.com

Aby wykonać tą pozycję zacznij od klęgu podpartego. Kolana powinny być ustawione pod biodrami, a nadgarstki, łokcie i ramiona powinny być w linii prostej oraz prostopadłe do podłogi. Głowa powinna być w pozycji neutralnej, a wzrok skierowany w podłogę. Na wdechu unieś klatkę piersiową do sufitu, a brzuch niech swobodnie opada ku podłodze. Na wydechu powróć do pozycji neutralnej. Asanę powtórz 5 razy.

Pies z głową w dół

To chyba najbardziej znana pozycja w jodze. Jest to pozycja regenerująca. Usuwa ona zmęczenie, łagodzi napięcia ciała, łagodzi oznaki menopauzy, dolegliwości menstruacyjne i poprawia trawienie.

Pinterest.com

Wykonanie asany rozpocznij od klęku podpartego. Na wdechu podnieś delikatnie biodra do góry. Ręce wciśnij w podłogę. Wyprostuj ręce i nogi. Stopy powinny być ustawione równolegle do siebie. Wyprostuj plecy, barki odsuń barki daleko od uszu. Wypychaj pośladki do sufity, a pięty postaraj się postawić na macie. Na pewno na początku nie będzie to proste do wykonania, ale warto spróbować 🙂 Ciężar ciała przenieś na nogi. Brzuch w tej asanie powinien być rozluźniony podobnie jak głowa. Wytrzymaj w pozycji 3 długie oddechy.

Jeśli nie próbowaliście jeszcze ćwiczyć jogi to na prawdę wam polecam. Joga to nie tylko świetny sposób na relaks, ale idealne ćwiczenia na rozciągnięcie całego ciała. Stanie się ono bardziej elastyczne, a żadne inne sporty tego nie zapewniają. Warto więc choć dwa dni w tygodniu poświęcić na jogę.

Love Ewa 🙂

Moje ćwiczenia dla początkujących.

__________________________________________________

YOGA FOR BODY AND SOUL

Yoga is a rest for body and soul. It’s a way of life, but above all an excellent workout for the body regardless of age.

Yoga becomes form India but very fast found many supporters in europe. I fell in love with yoga few years ago when I looking for a way to calm down. Yoga helped me to find my balance and let mi listen into my body and soul.

Yoga is breathing exercises, meditations, asanas (various positions) and stretching and strengthening muscles. Thanks to them the body gains flexibility, it just becomes more healthy. Yoga is also the same advantages:

 • lowers blood pressure,
 • reduces the problem of insomnia,
 • eliminates headaches, especially migraine headaches,
 • improves metabolism,
 • contributes to weight loss,
 • improves efficiency of the body,
 • makes easier to do other exercises,
 • strengthens the body and protects against injuries,
 • helps to deal with stress more easily,
 • mutes.

Yoga also improves the mental state of the body. Regular exercises allow to deal better with everyday duties. Thanks to a few morning asanas and a short meditation, I feel the flow of positive energy immediately. I carry out my tasks more efficiently and look at the reality that surrounds me much more different. Yoga really helps to change the world view, and all bad things stop touching people or react to them in a completely different way.

Yoga exercises are divided into more or less advanced ones. That’s why everyone can start practice it. There are no excuses for those who think that they cannot practice at all. The beginnings are always difficult, but everything depends of ourselves, depends on willingness, commitment and determination.

I present you with 3 basic asanas, which mastering will allow you to go to a higher level of knowledge 🙂

Adho Mukha Sukhasana

It’s a relaxation position that brings benefits to the whole body. It stretches the back, shoulders, hips, knees and ankles. A bow to the front calms the mind, reduces the feeling of tiredness and relieves stress. The only contraindication to perform this asana are damaged knees.

To perform this asana sit on the floor in the cross-arm. The kness should be in one line with the hips, and if it possible feet should be placed under the kness. The spine should be straight. Put your palms in front of the floor and in front of your feet. Take a breath and move your hands forward as far as you can. The chest should be open up. If you can put your forhead on the floor. Rest in this position.

Bitilasana

This possition is called a cow. It stretches the front of the torso. It’s also a great massage for the spine. This position tones the internal tools of the body, relieves stress and improves blood circulation.

To make this position, start with a supported globe. The knees should be positioned under the hips, and the wrists, elbows and arms should be in a straight line and perpendicular to the floor. The head should be in a neutral position and the eyes should be directed to the floor. In the inhale, lift the chest to the ceiling, let the stomach fall freely to the floor. On exhale, return to neutral. Repeat Asana 5 times.

Dog with a head down

This is probably the most well-known position in yoga. It’s a regenerating Asana.It removes fatigue, relieves body tension, relieves signs of menopause, menstrual discomfort and improves digestion.

First, start with a support bow. In a breath, lift your hips gently up. Put your hands into the floor. Straighten your arms and legs. Feet should be parallel to each other. Straighten your back, shoulders keep away from your ears. Push the buttocks to the ceiling, and the heels try to put on the mat. For sure at the beginning it won’t be easy to do, but it’s worth to train 🙂 Put the weight of the body on your feet. The abdomen in this asana should be relaxed just like a head. Hold 3 long breaths in position.

If you haven’t tried to practice yoga yet, I really recommend it to you. Yoga isn’t only a great way to relax, but perfect exercises for stretching the whole body. Your body will become more flexible and no other sports provide it to you. So it’s worth spending two days a week on yoga.

Love Ewa 🙂