fbpx

PRACA W DOMU – JAK TO ROBIĘ?

praca

Wykonujemy różne zawody. Jedni są freelancerami, kierownikami czy pracownikami korporacji. Jednak to praca w domu, na ulubionej kanapie czy fotelu wielu z nas sprawia najwięcej przyjemności. Dziś przedstawiam Wam kilka wskazówek, które pozwolą tak zorganizować przestrzeń, że praca w domu będzie efektywniejsza.

Moja praca jest specyficzna. Zdarza się, że pracuję w domu, gdzie najlepiej skupiam się nad tym co robię. Jednak dużą część mojej pracy stanowią spotkania biznesowe, eventy czy warsztaty, które jak doskonale wiecie prowadzę. Motywuję, szkolę i uczę jak zdrowo gotować by móc cieszyć się pięknym ciałem przez długie lata. Jednak to praca w domu przynosi mi najwięcej przyjemności!
Może się to wydawać zaskakujące, ale otoczenie mojego własnego domu wpływa na mnie motywująco. Mogę usiąść na ukochanej kanapie z kubkiem herbaty czy kawy i po prostu pracować. Powinniście wiedzieć, że to właśnie na mojej kanapie powstają liczne projekty, ale też teksty, które możecie przeczytać na moim blogu 🙂 Jak to robię, że w domu tak efektywnie pracuję? Oto kilka moich wskazówek.

Przede wszystkim organizacja

Organizacja pracy jest najważniejsza. Nigdy nie działam bez planu. Zawsze wieczorem spisuję najważniejsze zadania na kolejny dzień. Pomaga mi to uporządkować wszystkie zadania. Wiem wtedy co muszę wykonać, jakie czynności zajmą mi najwięcej czasu, a które najmniej.

Poranek czy popołudnie?

Każdy z nas prowadzi różny tryb życia, a każda branża ma swoją specyfikę. Ja w zależności od zadań na konkretny dzień pracuję albo rano albo popołudniami. Jednak zauważyłam, że najefektywniej pracuję rano. Może nie wiecie, ale jestem porannym skowronkiem. Wstaję dość wcześnie, aby zjeść pyszne śniadanie i wybiegam na krótki trening. Po powrocie do domu i prysznicu często siadam do komputera i pracuję. Mój mózg jest wtedy dotleniony więc pracuje efektywniej. Jestem w stanie większość zadań wykonać między godziną 9 a 12, a później zrobić sobie małą drzemkę 🙂 czy zjeść lekki posiłek.
praca

Miejsce pracy

To w jakim otoczeniu pracujemy ma bardzo duże znaczenie. Powinno być ono uporządkowane – mnie bałagan na przykład rozprasza, i przede wszystkim wygodne. Odkąd pamiętam moją ulubiona pozycją do odrabiania lekcji w dzieciństwie czy czytania książek była pozycja półleżąca. Dlatego bardzo dobrze pracuje mi się siedząc na kanapie. Jednak od czasu do czasu siadam przy stole i pracuję. Wtedy pamiętam o tym, żeby krzesło  na którym siedzę było wygodne, oparcie dla pleców stabilne i miękkie.
praca

Atmosfera

Do pracy zawsze staram się stworzyć miła atmosferę. Kubek dobrej herbaty czy kawy, zapach świeczki, to wszystko sprawia, że czuję się zrelaksowana i mogę pracować. Moja rada – nie stawiajcie napojów blisko komputera. To grozi katastrofą! Uwierzcie! Wiele razy już sobie to powtarzałam, ale nadal popełniam ten błąd i kawa czy herbata ląduje na moich notatkach lub komputerze 🙁
praca
Praca w domu może być przyjemna. Wystarczy dobra organizacja, skupienie i na prawdę wiele można zrobić bez wychodzenia z domu. Jestem ciekawa jak Wy pracujecie? Jakie pory dnia wolicie? Czy tak jak ja poranki czy popołudnia? Prawda jest taka, że każdy czas jest dobry na zarabianie pieniędzy. Indywidualnie musimy sobie go ustalić, aby praca przynosiła nam radość i oczywiście gotówkę 🙂
Love Ewa 🙂
_____________________________

My work is specific. I often work at home, record movies for my youtube, I write on my blog, do photos and prepare publications… However, a large part of my work are business meetings, events or workshops that I run. I motivate, train and teach how to cook and live healthy in order to be able to enjoy a beautiful body for many years. However, work at home brings me the most pleasure!

It may seem surprising, but the surroundings of my own home have a motivating effect on me. I can sit on my beloved couch with a cup of tea or coffee and just work. You should know that it is on my couch that many projects are created, but also the texts that you can read on my blog 🙂 How I do that at home and I work so effectively? Here are some of my tips.

Organization

The organization of work is the most important. I never act without a plan. Always in the evening I write down the most important tasks for the next day. It helps me sort out all the tasks. I know then what I need to do, which activities will take me the most time, and which least.

Morning or afternoon?

Each of us leads a different lifestyle, and each industry has its own specificity. Depending on the tasks for a specific day, I work either in the morning or in the afternoons. However, I noticed that I work most effectively in the morning. Maybe you don’t know, but I’m the morning skylark. I get up early, eat a delicious breakfast and run for a short workout. When I return home I take a shower and sit down to the computer and work. My brain is then oxygenated so it works more efficiently. I’m able to perform most tasks between 9 am and 12 pm and then take a small nap 🙂 or eat a light meal.

Workplace

It is very important in which environment we work. It should be organized – for me, the mess is, for example, distracting, and above all comfortable. Since I can remember my favorite position for doing homework in childhood or reading books was a reclining position. That’s why I work very well sitting on the couch. However, from time to time I sit at the table and work. Then I remember that the chair on which I sit was comfortable, the backrest stable and soft.

Atmosphere

I always try to create a nice atmosphere when I work. A cup of good tea or coffee, the smell of a candle, it all makes me feel relaxed and in this conditions I can work. My advice – do not put drinks close to the computer. It threatens a catastrophe! Believe me! I have repeated it many times, but I still make this mistake and coffee or tea lands on my notes or computer 🙁
Working at home can be pleasant. All you need is a good organization, focus on everything what you have to do. Remember that you can do a lot work without leaving your home. I’m curious how you work? What times of day do you prefer? Mornings or afternoons? The truth is that every time is good for making money.
Love Ewa 🙂