fbpx

ODKRYJ W SOBIE DZIECKO I BĄDŹ SZCZĘŚLIWA!

Dzieci są beztroskie, szalone i nieprzewidywalne. My jako osoby dorosłe jesteśmy poważni, poukładani i często zbyt serio podchodzimy do codziennych spraw. Dlatego postarajmy się odkryć w sobie na nowo dziecko, a na pewno będziemy szczęśliwsi!

Codzienny natłok spraw sprawia, że jesteśmy bardzo zestresowani. Często zbyt serio podchodzimy do naszej pracy czy obowiązków rodzinnych. Wiem coś na ten temat. Jestem profesjonalistką i raczej osobą poukładaną. Dla mnie najważniejsze jest, aby jak najlepiej wykonać swoje obowiązki przez co często się stresuje i bywam spięta. Dopiero chwile aktywnego odpoczynku, zajęcia jogi, tajski masaż czy podróże sprawiają, że mogę się wyluzować i poczuć się jak dziecko.

 

Podczas mojej ostatniej wizyty w Paryżu na Fashion Weeku, o którym zawsze marzyłam zobaczyłam piękną, starą karuzelę. Od razu przypomniała ona mi chwile dzieciństwa i beztroski. Kiedy tylko się do niej zbliżyłam na nowo odkryłam w sobie dziecko. Kołysząc się na karuzeli uśmiech nie znikał z mojej twarzy, poczułam jak wszystkie problemy schodzą na drugi plan. Liczyła się w tym momencie dla mnie zabawa. Muszę przyznać, że to cudowne uczucie! Do tego moja czerwona energetyczna stylizacja i bluzka z ulubioną postacią z Muppetów – Kermitem sprawiła, że ponownie odkryłam w sobie dziecko 🙂
Dzieci kojarzone są z chęcią zabawy, zainteresowaniem światem i radością. My jako osoby dorosłe też możemy być jak dzieci. Warto wsłuchać się w siebie, w swoje potrzeby i po prostu na chwilę wyluzować. To pomaga! Dzieci są mistrzami w obracaniu wszystkich spraw zabawę. Skaczą po kałużach, skaczą z radości, a uśmiech nie schodzi im z twarzy. Nasz świat dorosłych nie zawali się jeśli na moment zapomnimy o codziennych obowiązkach i na przykład wybierzemy się na spotkanie z przyjaciółką, wyjdziemy na spacer czy pójdziemy na karuzelę! Gwarantuję Wam że taka „mała przerwa” od pracy zawodowej czy domowej sprawi, że poczujemy się lepiej, a przypływ endorfin sprawi, że spojrzymy na świat zupełnie inaczej.
Dzieci są bardzo szczere. Nie ukrywają swoich uczuć. Jeśli jest im smutno płaczą, a jeśli czują się szczęśliwe po prostu się śmieją. My też tak możemy! Jeśli jesteśmy zmęczone codziennymi obowiązkami, czasami bezsilne nie bójmy się krzyczeć czy po prostu popłakać się w poduszkę. Takie uwolnienie emocji pomaga, oczyszcza i uwalnia umysł od złego. Stajemy się bardziej przyjaźni dla naszego otoczenia, inaczej spoglądamy na codzienne sprawy. A to pierwszy krok to tego by stać się na prawdę szczęśliwym.
Świat dzieci jest magiczny, beztroski. Wszystko zmienia się jak dorastamy. Stajemy się bardziej odpowiedzialni, często po prostu smutni. Warto czasami zrobić sobie przerwę od bycia dorosłym, odkryć w sobie na nowo dziecko. Chwile śmiechu, wyluzowania i bujania w obłokach na pewno pomoże nam inaczej spojrzeć na świat. Dlatego pielęgnujcie w sobie dziecko, a na pewno będziecie szczęśliwi!
Love Ewa :)suit & t-shirt Sandro, earrings Zara, bag Zac Posen,  ankle boots Maison Margiela

_________________________

Children are carefree, crazy and unpredictable. We as adults are serious, organized and often too seriously approach everyday matters. Let’s try to reinvent the child and we’ll certainly be happier!

Everyday crowds of affairs make us very stressed. We often approach our work or family responsibilities too seriously. I know something about it. I am a professional and a rather organized person. For me, the most important thing is to do my job as best as possible, which often makes me stressed and tense. Only moments of active rest, yoga classes, Thai massage or travels make me feel relaxed and feel like a child.
During my last visit to Paris at Fashion Week, which I always dreamed of, I saw a beautiful, old carousel. It reminded me moments of childhood and carelessness. As soon as I approached it again, I discovered a child within me. Swaying on the merry-go-round, the smile didn’t disappear from my face. I felt like all the problems dissapeared. It was a great fun. I must admit that it’s a wonderful feeling! In addition, my red energetic stylization and blouse with a favorite character from Muppets – Kermit made me discover the child again 🙂
Children are associated with the desire to play, interest in the world and joy. We as adults can also be like children. It’s worth to listen to yourself, your needs and just relax for a moment. It helps! Children are the masters in turning all matters on fun. They jump in puddles, jump for joy, and smile doesn’t leave their faces. Our adult world won’t collapse if for a moment we forget about everyday duties and, for example, we will go to a meeting with a friend, go out for a walk or go for a carousel! I guarantee that such a „small break” from work or home will make us feel better, and the inflow of endorphins will make us look at the world completely differently.
The children are very sincere. They don;t hide their feelings. If they are sad they cry, and if they feel happy they just laugh. We can do it too! If we are tired of everyday duties, sometimes powerless, don’t be afraid to shout or just cry in a pillow. This release of emotions helps, cleanses and free the mind from evil. We become more friendly to our surroundings, otherwise we look at everyday matters. And the first step is to become really happy.
The world of children is magical, carefree. Everything changes as we grow up. We become more responsible, often just sad. It is sometimes worth taking a break from being an adult, discovering the child in yourself. Moments of laughter, chill and swinging in the clouds will surely help us to look at the world differently. Therefore, cultivate your child and you will be happy!
Love Ewa 🙂