fbpx

ZAKUPY ZROBIONE – KTOŚ CHĘTNY NA WSPÓLNE GOTOWANIE? KONKURS

Gotowanie to wspaniała rzecz. Pozwala udać się w podróż po smakach, odkryć nowe produkty i ich połączenia. Nic tak jednak nie cieszy jak gotowanie dla kogoś lub z kimś. Dlatego zapraszam do udziału w konkursie, a może to właśnie z Tobą udam się w kulinarną podróż?

Pytacie mnie bardzo często jak to robię, że udaje mi się utrzymać dobrą sylwetkę? Odpowiadam Wam, że dużo ćwiczę, ale podstawą jest też u mnie dieta. To co jem, z jakich składników i pochodzenia jest dla mnie bardzo ważne. Staram się gotować odpowiedzialnie i przede wszystkim zdrowo. Teraz chciałam zaprosić Was do mojej kuchni i to dosłownie 🙂
Wystarczy, że odpowiecie poprawnie na moje pytanie dotyczące zdrowego gotowania i przedstawicie własną inspirację, a jedną osobę zaproszę do wspólnego gotowania. Efekty wizyty w mojej kuchni zostaną uwiecznione na filmiku, który opublikuję na moim kanale na Youtube. Jesteście gotowi? Odpowiedzcie więc na pytanie: Jaki owoc króluje w mojej kuchni i  który może być świetnym dodatkiem do kanapek czy chłodników? Przedstawcie też swoją inspirację na jego wykorzystanie. Odpowiedzi na pytanie szukajcie na moim kanale Youtube. Prawidłowa odpowiedź i jednocześnie najlepsza inspiracja zostanie nagrodzona!Przesyłajcie Wasze inspiracje i odpowiedzi na adres mailowy: ewaszabatin.fitfashionfreak@gmail.com

Ja już zakupy zrobiłam, teraz czekam na osobę, która razem ze mną przygotuje pyszne i zdrowe danie. Może to będziesz właśnie Ty?
Powodzenia!!!
Love Ewa 🙂
dress and shoes Uterque
 
Regulamin konkursu „Wspólne gotowanie z Ewą
Szabatin”
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Wspólne gotowanie z Ewą Szabatin” (zwaną
dalej „Konkursem”), jest FIT FASHION FREAK BY Ewa Szabatin (zwana dalej
„Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.ewaszabatin.pl oraz udostępniana na
profilu FB i IG Ewy Szabatin.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby
fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie odpowiedzi na pytanie i inspiracji – jaki owoc króluje w mojej kuchni i  który może być świetnym dodatkiem do kanapek czy chłodników? Jaka jest Twoja inspiracja na jego wykorzystanie? oraz przesłanie zgłoszenia z danymi na adres mailowy
Organizatora: ewaszabatin.fitfashionfreak@gmail.com
2. Konkurs trwa od dnia 03.08.2018
do dnia 15.08.2018.
3. NAGRODA
 
1. Nagrodą w konkursie jest obecność Zwycięzcy na planie zdjęciowym filmu o gotowaniu przez
Ewę Szabatin oraz wspólne gotowanie przed kamerą. Film zostanie później
opublikowany na kanale Youtube Ewy Szabatin.
2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 
1. Każdy Uczestnik konkursu musi
drogą mailową na adres ewaszabatin.fitfashionfreak@gmail.com przesłać odpowiedź na
pytanie i inspirację – jaki owoc króluje w mojej kuchni i  który może być świetnym dodatkiem do kanapek czy chłodników? Jaka jest Twoja inspiracja na jego wykorzystanie?
2. Przesyłając odpowiedź,
Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją
Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika
danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w
Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania. Przesyłając swoje dane wyrażasz zgodę na
opublikowanie Twojego imienia i nazwiska w przypadku ewentualnej wygranej
na liście zwycięzców, czyli na wykorzystanie i przetwarzanie twoich
danych osobowych w celu przeprowadzenia tego konkursu (zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych i RODO). Nie wykorzystujemy twoich
danych do  innych celów, niż czynności związane z niniejszym
konkursem.
3. Zwycięzcą konkursu zostanie
osoba, która poprawnie odpowie na pytanie konkursowe.
4. Nazwisko Zwycięzcy Konkursu
zostanie podana na stronie www.ewaszabatin.pl i IG oraz FB Ewy
Szabatin w przeciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
5. Organizator ma prawo podać dane
Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
6. W celu przekazania Nagrody,
Organizator skontaktuje się ze Zwycięzca na podany przez niego adres
mailowy lub numer telefonu.
7. Organizator ani Fundator nie
ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania
bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o
której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące
sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w
czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia
wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po
wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna
zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym
na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs…..”
4. Reklamacje rozpatrywane będą
pisemnie w terminie 30 dni.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i
wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania.
____________________________________________

Cooking is a great thing. It allows you to go on a journey through the flavors, discover new products and their combinations. Nothing, however, enjoys cooking like that for someone or someone. Therefore, I invite you to participate in the contest, or maybe it is with you that I will go on a culinary journey?

 

 

You ask me very often how do I do it, that I manage to maintain a good figure? I answer that I do a lot of exercise, but the diet is also my basis. What I eat, what ingredients and origin is very important to me. I try to cook responsibly and above all healthy. Now I wanted to invite you to my kitchen literally 🙂
All you have to do is answer my question about healthy cooking and your own inspiration correctly, and invite one person to cook together. The effects of the visit in my kitchen will be immortalized on the video, which will be published on my Youtube channel. Are you ready? Answer the question: What fruit is the most common in my kitchen and can be a great addition to sandwiches or cold soups? Also, give your inspiration to its use. Answers to the question look for on my Youtube channel. The right answer and at the same time the best inspiration will be rewarded!Send your inspirations and answers to the e-mail address: ewaszabatin.fitfashionfreak@gmail.com

I have already done shopping, now I am waiting for a person who will prepare a delicious and healthy dish with me. Maybe it will be you?
Good luck!!!!
Love Ewa 🙂
Rules of the „Cooking together with Ewa Szabatin”
competition
1. GENERAL PROVISIONS
1. The organizer of the competition „Cooking together
with Ewa Szabatin” (hereinafter referred to as „the
Competition”) is FIT FASHION FREAK BY Ewa Szabatin (hereinafter referred to
as the „Organizer”)
2. The organizer of the prize is the Organizer.
3. The competition is conducted on the website
www.ewaszabatin.pl and made available on the FB and IG profile of Ewa Szabatin.
2. CONDITIONS OF PARTICIPATION
1. Only natural persons, consumers within the meaning of art. 221
of the Civil Code, having full legal capacity, with the exception of the
Organizer’s employees.
2. The condition for taking part is sending an answer to the
question What fruit is the most common in my kitchen and can be a great addition to sandwiches or cold soups?What is your inspiration for its use? and sending a notification with data to the e-mail address of the
Organizer: ewaszabatin.fitfashionfreak@gmail.com
3. The competition runs from August 3, 2018 to August 15,
2018.
3. AWARD
 
1. The prize in the competition is the presence on the film
set of a film about cooking by Ewa Szabatin and cooking together in front of
the camera. The film will later be published on Youtube channel by Ewa
Szabatin.
2. The winner may waive the Prize, but in return shall not be
entitled to cash equivalent or any other award.
4. PRINCIPLES OF AWARDING PRIZES
 
1. Each contestant must send an e-mail to ewaszabatin.fitfashionfreak@gmail.com send an answer to the question – What fruit is the most common in my kitchen and can be a great addition to sandwiches or cold soups? What is your inspiration for its use?
2. By submitting a response, the Participant should agree to
use and processing by the Organizer their personal data obtained in connection
with the organization of the Competition, only for the needs of the organized
Contest, in accordance with the provisions of the Act of 29 August 1997 on the
protection of personal data (Journal of Laws from 2002, No. 101, item 926, as
amended). Providing by the Participant personal data is voluntary, although
necessary to participate in the Competition. The participant has the right to
access their personal data and correct it. By submitting your data, you consent
to the publication of your name in the event of a possible win on the list of
winners, that is, the use and processing of your personal data for the purpose
of this contest (in accordance with the provisions on the protection of
personal data and RODO). We do not use your data for other purposes than
activities related to this competition.
3. The winner of the competition will be a person who will
correctly answer the competition question.
4. The name of the Competition Winner will be announced on the
website www.ewaszabatin.pl and IG and FB by Ewa Szabatin within 7 days from the
date of completion of the action.
5. The organizer has the right to enter the details of the
winners, ie the name and surname on the list of winners.
6. In order to transfer the Prize, the Organizer will contact
the Winner at the e-mail address or phone number provided by him.
7. The Organizer and the Founder shall not be liable for the
lack of possibility to transfer the prize for reasons attributable to the
Participant, in particular in the event of failure to provide or provide
incorrect address data or change of the Participant’s details of which he has
not been informed. In this case, the prize is forfeited.
5. COMPLAINTS
1. All complaints regarding the manner of conducting the
Contest, Participants should submit in writing during the Action, but no later
than within 14 days from the date of the Awards.
2. A complaint filed after the deadline has no legal effect.
3. A written complaint should contain the name, full address
of the Participant and a detailed description and justification of the
complaint. The complaint should be sent by registered mail to the Organizer’s
address with the note „Competition … ..”
4. Complaints will be considered in writing within 30 days.
6. FINAL PROVISIONS
1. In matters not covered by these Regulations, the provisions
of the Civil Code and other provisions of law shall apply.
2. Disputes relating to and arising from the Competition will
be resolved by a common court having jurisdiction over the seat of the
Organizer.
3. The organizer reserves the right to change the rules of the
Action during its duration.