fbpx

SIŁA JEST W NATURZE, CZYLI O TYM JAK ŻYĆ W HARMONII

Natura otacza nas na każdym kroku. Czasami jej nie zauważamy biegając za codziennymi sprawami. To błąd! Nasza siła jest ukryta właśnie w naturze. Dlatego koniecznie zacznij żyć w zgodzie z naturą, a na pewno poczujesz się lepiej!

Czy wiecie, że w naturze znajdują się wszystko czego człowiek potrzebuje do osiągnięcia stanu równowagi i spokoju? Siła jest w naturze i dlatego warto się czasem zatrzymać, zastanowić i zacząć żyć w zgodzie z naturą. Ja staram się każdą wolną chwile poświęcić na kontakt z naturą. Na spacerze w lesie, podczas joggingu w parku nie tylko wypoczywam, ale staram się wydobyć jak najwięcej siły z tego co mnie otacza.
Zmieniając swój tryb życia starałam się zbliżyć do natury. Nauczyłam się ją szanować, fascynuje mnie jej piękno i ukryta w niej moc. Muszę powiedzieć, że mam do niej ogromny szacunek i respekt. To własnie ona daje nam przecież pożywienie, schronienie i co roku się odradza. Dlatego uważam, że zbliżając się do niej jesteśmy w stanie wyciągnąć wiele dla samych siebie.
W ostatnich dniach udało mi się wybrać na cudowny spacer połączony z bliskością natury. Ubrana w rdzawy kombinezon przypominającą kolor ziemi spacerowałam wśród spokojnych kolb dojrzewającej kukurydzy. Nie tylko udało mi się zapomnieć o troskach dnia codziennego, ale przede wszystkim wyciszyłam się. Cisza i spokój, świeże powietrze, czyli bliskość natury sprawiły, że naładowałam swoje baterie. Muszę więc przyznać siła jest w naturze!

Kochani, zdrowy tryb życia, korzystanie z naturalnych składników w kuchni, kosmetykach czy tkaninach naszych ubrań zbliża nas do naturalnego środowiska. To ono jest naszym domem. Warto więc swoim zachowaniem ukazywać jej szacunek, a na pewno odwdzięczy się ona tym co ma w sobie najlepsze.DBAJMY O TO CO NAS OTACZA. JESTEŚMY PRZECIEŻ CZĘŚCIĄ NATURALNEGO EKOSYSTEMU!!!

Love Ewa 🙂
overalls and band Zara, shoes I3, bag from Bali, necklace Utergue, photos Justyna Gieleta
_________________________________

Nature surrounds us at every step. Sometimes we do not notice it while running around everyday matters. It’s a mistake! Our strength is hidden in nature. Therefore, you must start living in harmony with nature and you will feel better!

Do you know that in nature there is everything that a person needs to achieve a state of equilibrium and peace? Strength is in nature and therefore it is worth stopping, reflecting and living in harmony with nature. I try to devote all my free moments to contact with nature. On a walk in the woods, while jogging in the park, I not only rest, but try to get as much strength from what surrounds me.
By changing my lifestyle I tried to approach nature. I have learned to respect her, I am fascinated by her beauty and hidden power in her. I must say that I have great respect and respect for her. It is she who gives us food and shelter and revives each year. That’s why I think that by approaching her, we are able to draw a lot for ourselves.
In the last days I managed to choose a wonderful walk combined with the proximity of nature. Dressed in rust-colored coveralls resembling the color of the ground, I walked among the calm cob of ripening corn. Not only did I manage to forget about the worries of everyday life, but above all, I quieted down. Peace and quiet, fresh air, or the closeness of nature made me recharge my batteries. So I must admit strength is in nature!

Beloved, healthy lifestyle, the use of natural ingredients in the kitchen, cosmetics or fabrics of our clothes brings us closer to the natural environment. This is our home. It is worth showing her respect to her behavior, and she will certainly repay her with what is best in her.CARE ABOUT ENVIRONMENT. WE ARE A PART OF ECOSYSTEM!!!

Love Ewa 🙂