fbpx

MOTYWACJA DO TRENINGU? PO PROSTU ZRÓB TO!

Piękne i zdrowe ciało to marzenie każdej kobiety i każdego mężczyzny. Aby to osiągnąć trzeba pracować nad sobą i swoim ciałem. Konieczne jest obudzić w sobie motywację do treningu i pokonać najgorsze, czyli lenistwo!

 

Motywacja jest najważniejsza czy to w pracy nad swoim ciałem czy w codziennym zawodowym życiu. To dzięki niej codziennie rano wstajemy z łóżka, ubieramy się i wychodzimy do pracy ponieważ naszą motywacją jest polepszenie swojego życia przez zarobienie pieniędzy. Podobnie jest z motywacją do pracy nad sobą, nad swoim ciałem. Tylko dzięki zdrowemu i wyćwiczonemu ciału będziemy w stanie zwalczyć choroby i długo żyć!
Praca nad ciałem nie jest łatwa. Wiem o tym doskonale, tym bardziej, że na efekty trzeba czekać długo, ale wierzcie mi – to się opłaca! Zdarza się, że na początku swojej przygody z treningami jedyne co będziecie czuć to zmęczenie, czasem ból. To oznaka, że Wasze ciało zaczyna się ruszać, a ból jest sygnałem, że zaczynają zachodzić w nim powolne, ale jednak zmiany. Z czasem widoczne zaczną być efekty jak spadek wagi ciała, kilka centymetrów mniej w obwodzie i… lepsze samopoczucie. W czasie uprawiania sportu wyzwalane są endorfiny, które sprawiają, że czujemy się lepiej. Wiem co mówię. Ja po treningu zawsze czuję się lepiej. Wszystkie problemu dnia codziennego znikają, a problemy, które myślałam są nie do rozwiązania stają się prostsze. Optymizm pozawala spojrzeć na nie z innej perspektywy i po prostu je rozwiązać!

Stosujcie tych kilka zasad, a na pewno uda się Wam osiągnąć piękne, zdrowe ciało i bardziej otwarty umysł.
1. Wyznacie sobie cel. Jeśli Waszym celem jest zbudowanie muskularnego ciała lub utrata wagi to trenujcie. Zapiszcie się na siłownię i ćwiczcie. Tylko pełne zaangażowanie pozwoli Wam osiągnąć wyznaczony cel.
2. Zapisujcie postępy – to pozwoli Wam śledzić zmiany i jeszcze bardziej zmotywuje do pracy.
3. Trenujcie w towarzystwie. Dobór odpowiedniego partnera treningowego to droga do sukcesu. Wzajemna motywacja to jest to czego często potrzebujemy!
4. Zadbajcie o dobry sen – tylko jeśli będziecie wypoczęci motywacja do treningu nie osłabnie.
5. Słuchajcie ulubionej muzyki. Podczas treningu warto wsłuchać się w żywe rytmy, które dodawać będą energii do działania.
6. Zadbajcie o dietę. Dieta w połączeniu z treningami to klucz do odpowiedniej sylwetki. Ćwiczenia nie pomogą jeśli będziecie zajadać się niezdrowymi potrawami lub jeść później niż po godzinie 18:00. Tylko dzięki połączeniu treningów i diety możecie być pewni, że Wasza praca nie pójdzie na marne.
Pamiętajcie – Wasze ciało może więcej niż myślicie. Czasem wydaje się, że już więcej przysiadów, skłonów czy podnoszeń nie zrobicie. Nic bardziej mylnego. Otwórzcie swój umysł, uwierzcie w siebie, a dopiero wtedy zobaczycie ile jesteście w stanie z siebie dać!
Love Ewa 🙂
____________________________

A beautiful and healthy body is the dream of every woman and every man. To achieve this you need to work on yourself and your body. It is necessary to wake up the motivation to train and overcome the worst, or laziness!

Motivation is the most important thing whether it’s working on your body or in your everyday professional life. It is thanks to her that we get up from bed every morning, we dress and go to work because our motivation is to improve our life by making money. Similarly, there is a motivation to work on yourself, on your body. Only through a healthy and practiced body will we be able to fight disease and live long!
Working on the body is not easy. I know it very well, the more so because you have to wait long for the effects, but believe me – it pays! It happens that at the beginning of your adventure with training, the only thing you will feel is fatigue, sometimes pain. It is a sign that your body is starting to move, and the pain is a signal that it starts to occur in slow, but still change. With time, the effects of weight loss, a few centimeters less in the circumference and … a better frame of mind will be visible. Endorphins are released when doing sports, which makes us feel better. I know what I’m saying. I always feel better after training. All problems of everyday life disappear, and the problems that I thought are impossible to solve become simpler. Optimism allows you to look at it from a different perspective and simply solve it!
Follow these few rules and you will certainly achieve a beautiful, healthy body and a more open mind.
1. Have a goal. If your goal is to build a muscular body or lose weight, train. Sign up for the gym and exercise. Only a full commitment will allow you to achieve your goal.
2. Save progress – it will allow you to follow the changes and will motivate you even more to work.
3. Train in company. Choosing the right training partner is the way to success. Mutual motivation is what we often need!
4. Take care of a good night’s sleep – only if you are well-rested, the motivation for training will not diminish.
5. Listen to your favorite music. During the training it is worth listening to live rhythms that will add energy to action.
6. Take care of your diet. The diet combined with training is the key to the right figure. Exercises will not help if you eat unhealthy food or eat later than after 18:00. Only by combining training and diet, you can be sure that your work will not be wasted.
Remember – your body can do more than you think. Sometimes it seems that you will not have any more sit-ups, bends or lifts. Nothing more wrong. Open your mind, believe in yourself, and only then will you see how much you can give!
Love Ewa 🙂