fbpx

MIESIĄCZKA – CZAS, W KTÓRYM HIGIENA JEST NAJWAŻNIEJSZA

Miesiączka towarzyszy nam kobietom niemal przez całe życie. Nie pojawia się jedynie w okresie ciąży i po przebyciu menopauzy. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się z nią żyć!

Miesiączka kojarzy się nam z gorszym samopoczuciem, trochę gorszą kondycją przez kilka dni i przede wszystkim z… tematem tabu. Tak, w Polsce nadal wstydzimy się na temat miesiączki rozmawiać pomimo, że towarzyszy ona nam niemal przez całe nasze życie! Choć coraz więcej na temat miesiączki możemy przeczytać w Internecie czy prasie kobiecej mam wrażenie, że nadal jest to temat wstydliwy dla wielu z nas. Zupełnie inaczej jest za granicą. Czy wiecie, że Amerykanka Kiran Gandhi, przebiegła londyński maraton bez tamowania okresu? Z krwią cieknącą po nogach, biegła
dla kobiet, które nie mają dostępu do tamponów, które ukrywają skurcze i ból.
“Biegłam po to, aby pokazać, że istnieją i pokonujemy je każdego dnia” powiedziała po zakończonym maratonie.
Brak odpowiedniej infrastruktury sanitarnej i środków higienicznych dotyka kobiety żyjące w ubóstwie, w zakładach
karnych podpaski rzadko należą w do wyposażenia, dla dziewczynek z krajów rozwijających się kwestie związane z
miesiączką stają się kolejną przeszkodą na drodze do edukacji i lepszego życia.
Osobiście staram się promować zdrowy styl życia. Nie dotyczy to tylko przestrzegania zdrowej diety, czy uprawiania sportu. Ważne jest dla mnie to czego używamy na co dzień, co nakładamy na swoją skórę, jakich szamponów używamy, jakich produktów używamy
do zmywania czy prania. Wszystko to ma wpływ na nas i na nasze środowisko. Podpasek i tamponów używamy co
miesiąc. Szczególnie te ostatnie są wygodne jeśli uprawiamy sport lub prowadzimy aktywny tryb życia. Myślę, więc że warto się pochylić nad tym tematem i mieć świadomość jakości tych produktów. Ja mówię STOP niezdrowym oraz rakotwórczym produktom. Chcę żyć jak najdłużej i być zdrowa! A
wy?
No właśnie… Powinniście mieć więc świadomość, że tradycyjne tampony produkowane są z bawełny, a ta niestety może pochodzić z niekontrolowanych upraw. Oznacza to, że w tamponach można znaleźć pestycydy oraz związki wywołujące alergie. Watę, która wchodzi w skład tamponów, wybiela się z kolei w chlorze i
rozjaśniaczach, nieprzyjaznych nie tylko dla kobiet, ani dla środowiska. Ja odkryłam kilka miesięcy temu rewelacyjne tampony marki Gentle Day.
Tampony (ja używam ich częściej niż tradycyjnych podpasek) Gentle Day mają anionowy pasek z turmalinem, który działa bakteriobójczo, niweluje nieprzyjemny zapach sprawiając, że czuję się bardziej komfortowo. Super chłonność tamponów oparta jest na użyciu japońskiego polimeru naturalnie biodegradującego w przyrodzie. Dla mnie to super informacja! Firma Gentle Day troszczy się jednak o wszystkie potrzeby kobiety w zakresie higieny. Marka proponuje też chusteczki nawilżane ECO do higieny intymnej oraz naturalny delikatny płyn do higieny
intymnej.
Dziewczyny pamiętajcie, że macie prawo rozmawiać o miesiączce i szukać najlepszych dla siebie rozwiązań. Okres to czas, w którym higiena jest najważniejsze, ale nie możemy zapominać też o naszym komforcie. Szukajcie produktów, które spełnią wszystkie wasze wymagania. Stosujcie tampony, podpaski lub kubeczki menstruacyjne – nie ważne jaki produkt, ważne by Wam było wygodnie! Jeśli przy tym będziecie pamiętać o przyrodzie to będzie to rewelacja!
Love Ewa 🙂
sukienka Mango, buty Isabel Marant, kolczyki Mango, ozdoba do włosów Louis Vuitton
______________________________

Menstruation accompanies us for almost whole live. It doesn;t appear only during pregnancy and during menopause. That is why it is so important to learn to live with it!

Menstruation is associated with a worse mood, a little worse condition for a few days and above all with … taboo. Yes, in Poland we are still ashamed of talking about menstruation despite the fact that it accompanies us almost all our lives! Although we can read more about menstruation on the Internet or women’s magazines, I feel that it is still a shameful topic for many of us. It’s completely different abroad. Do you know that the American woman, Kiran Gandhi, ran the London marathon without stopping the period? With blood running down her legs, she ran for women who do not have access to tampons that hide cramps and pain.
„I was running to show that they exist and we beat them every day,” she said after the marathon. Lack of adequate sanitary infrastructure and hygiene measures affects women living in poverty, in prison institutions napkins are rarely in the equipment, for girls from developing countries, issues related to menstruation become another obstacle on the way to education and a better life.
Personally, I try to promote a healthy lifestyle. This is not only about observing a healthy diet or practicing sports. What is important for me is what we use every day, what we put on our skin, what shampoos we use, what products we use for washing or washing. All this affects us and our environment. We use the sanitary napkins and tampons every month. Especially the latter are comfortable if we play sports or we lead an active lifestyle. I think, therefore, that it is worth to lean on this subject and be aware of the quality of these products. I say STOP to unhealthy and carcinogenic products. I want to live as long as possible and be healthy! And you?
Exactly … You should therefore be aware that traditional tampons are made of cotton, and this can unfortunately come from uncontrolled crops. This means that you can find pesticides and compounds that cause allergies in tampons. Wata, which is part of tampons, is whitewashed in turn in chlorine and brighteners, unfriendly not only for women, but also for the environment. I discovered a few months ago the amazing Gentle Day tampons.
Tampons (I use them more often than traditional sanitary napkins) Gentle Day have anionic tourmaline strap, which acts bactericidal, reduces the unpleasant odor, making me feel more comfortable. The super absorbency of the tampons is based on the use of a Japanese polymer naturally biodegradable in nature. For me it’s great information! Gentle Day, however, cares about all the women’s needs in terms of hygiene. The brand also offers ECO wet wipes for intimate hygiene and a natural gentle intimate hygiene lotion.
Remember that you have the right to talk about menstruation and look for the best solutions for you. Period is the time when hygiene is the most important, but we can not forget about our comfort. Look for products that meet all your requirements. Use tampons, sanitary napkins or menstrual cups – no matter what product, it’s important to you to be comfortable! If you remember about nature, it will be a revelation!
Love Ewa 🙂
dress Mango, shoes Isabel Marant, earrings Mango, head band Louis Vuitton