fbpx

SPACER WŚRÓD DRZEW – TERAPIA DLA CIAŁA I UMYSŁU

 

Spacer
to aktywność, na którą może pozwolić sobie każdy. Spacer wśród drzew,
czyli w lesie lub w parku może mieć bardzo pozytywny wpływ na nasze
ciało u umysł. Dlatego jeśli macie choć kilka wolnych chwil wybierzcie
się nawet na kilkunasto minutowy spacer, a na pewno poczujecie się
lepiej!

Siedzący
tryb pracy, świąteczne spotkania z najbliższymi nie sprzyjają
aktywności fizycznej. Dlatego jeśli nie macie ochoty na ćwiczenia,
wizytę na siłowni koniecznie znajdźcie moment na relaksujący spacer w
parku czy w lesie. Od lat wiadomo przecież, że drzewa mają cudowny wpływ
na organizm człowieka. Ich moc wykorzystywana w medycynie ludowej,a
szczególnie dobroczynne właściwości miały lipy, brzozy, dęby, jarzębiny
czy czarny bez.
Drzewa
są naturalnym źródłem tlenu. Wchałaniają również wszelkie
zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu, toksyny oraz pyły. Co
więcej drzewa iglaste wydzielają naturalne olejki eteryczne, które mają
zbawienny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego.
 W
każdej wolnej chwili od codziennych zajęć, ćwiczeń na siłowni, zajęć
jogi staram się kilkanaście minut dziennie spacerować. Jeśli w tygodniu
niestety zabraknie mi czasu, obowiązkowo w sobotę lub niedzielę wybieram
się na spacer do ulubionego parku. Mam szczęście mieszkać na Saskiej
Kępie, gdzie w pobliżu zielonych terenów mam pod dostatkiem 🙂 Będąc w
parku czy w lesie staram się zawsze głęboko oddychać, wyciszyć swój
organizm i wsłuchać w rytm przyrody. To świetny czas na wyciszenie i
poczucie mocy drzew i całej przyrody.

Drzewa
mają terapeutyczny wpływ, tak mówili nasi dziadkowie i babcie. Ja w to
całkowicie wierzę! Drzewa mogą leczyć doleglowości, ale każdy z nas musi
znaleźć swoje drzewo, które przekaże mu swoją energię. Nie ma w tym nic
dziwnego, jeśli będziecie chodzić po parku i dotykali drzewa. Musicie
poczuć, które z nich działa na was kojąco.Terapeuci podkreślają, że
drzewo przypisane do człowieka sprawi, że poczuje się dzięki już kilku
minut przebywania obok, znacznie lepiej. Coś w tym jest. Ja za każdym
razem zbliżając się do brzozy czy sosny czuję jej moc. Plecy przestają
mnie boleć, głowa się uspokaja, a migrena mija!

 

 

Jakie właściwości możemy przypisać poszczególnym gatunkom drzew?

 

 • Brzoza: łagodzi stany depresyjne, pomwaga w odstresowaniu, przyspiesza gojenie się ran, leczy reumatyzm, a nawet pomaga w leczeniu chorób kobiecych.
 • Dąb: pobudza krążenie krwi i działanie całego układu limfatycznego.
 • Sosna: oczuszcza układ oddechowy, wspomaga oddychanie.
 • Buk: łagodzi bóle głowy, wspomaga leczenie chorób układu krążenia, nerek i gardła.

Kochani, spacerujcie jak najwięcej wśród zieleni! Przebywanie na świeżym powietrzu dotlenia nasz organizm. Dzięki nawet krótkiemu spcerowi poczujemy się odprężeni, stres odejdzie, a nasza głowa zaczyna lepiej pracować. Wszystkie bóle odchodzą, a my czujemy przypłwy energii!

_______________________________________

A walk is an activity that everyone can afford. A walk among the trees, meaning in the woods or in the park, can have a very positive effect on the mind. Therefore, if you have even a few free moments, go for a few minutes walk, and you will certainly feel better!

The sedentary work, Christmas meetings with your loved ones are not conducive to physical activity. Therefore,
if you do not want to do exercises, visit the gym and find the moment
for a relaxing walk in the park or in the forest. It has been known for years that trees have a wonderful effect on the human body. Their power used in folk medicine, and especially beneficial properties have linden, birch, oaks, rowan or black without.Trees are a natural source of oxygen. They also absorb all airborne contaminants, toxins and dust. What’s
more, coniferous trees secrete natural essential oils that have a
beneficial effect on the proper functioning of the respiratory system.

In every free moment from everyday activities, gym exercises, yoga classes, I try to walk a few minutes a day. If
during the week, unfortunately, I run out of time, it is obligatory on
Saturday or Sunday to go for a walk to my favorite park. I
am lucky to live in Saska Kępa, where in the vicinity of green areas
I’ve enough 🙂 While in the park or in the forest I always try to
breathe deeply, calm down my body and listen to the rhythm of nature. It’s a great time to calm down and sense the power of trees and nature.
Trees have a therapeutic effect, so our grandparents and grandmothers said. I believe it completely! Trees can cure the harbor, but each of us has to find a tree that will give it its energy. There is nothing strange about it if you walk around the park and touch the tree. You
must feel which of them is soothing on you. Therapists emphasize that
the tree assigned to a human will make you feel thanks to a few minutes
of staying next to you, much better. There is something about it. I feel her power every time I approach the birch or pine. My back ceases to ache, my head calms down and my migraine passes!

What properties can we assign to specific tree species?

 •  Birch:
  relieves depression, helps in de-stressing, accelerates wound healing,
  treats rheumatism, and even helps in the treatment of women’s diseases.
 •  Oak: stimulates blood circulation and the functioning of the entire lymphatic system.
 • Pine: inhales the respiratory system, supports breathing.
 • Beech: relieves headaches, supports the treatment of cardiovascular diseases, kidneys and throat.

Beloved, walk as much as possible among greenery! Being in the open air oxygenates our body. Thanks to even a short Spcer we will feel relaxed, stress will go away and our head will start working better. All pains go away and we feel energy spells!

Love Ewa 🙂