fbpx

ZMIEŃ POSTRZEGANIE SIEBIE, A BĘDZIESZ SILNIEJSZA

Postrzeganie siebie samej to klucz do naszych sukcesów lub porażek. Jeśli nie czujemy się dobrze we własnym ciele, budujemy wewnętrznie obraz siebie jako osoby słabej, o niskim poziomie samooceny, nigdy nie będziemy silne. Dlatego tak ważne jest, aby zacząć doceniać siebie, spojrzeć na siebie inaczej, a na pewno nasze życie się zmieni!

To w jaki sposób postrzegamy sami siebie wpływa na nasze postępowanie, a także całe nasze życie. Kto z nas nie miał chwili zwątpienia, uważał, że nie jest w stanie wykonać pewnych zadań ponieważ nie ma do tego predyspozycji lub wiedzy? No właśnie… A tak naprawę siła tkwi w nas samych. W tym jak postrzegamy siebie, czy w naszej podświadomości uważamy się za osoby zorganizowane, inteligentne, które poradzą sobie z każdym problemem czy wręcz przeciwnie.
W życiu każdego z nas przychodzi czas, w którym chcemy wszystko rzucić. Myślimy, po co ja to robię, przecież to nie ma sensu! Nawet nie wiecie ile razy ja miałam takie myśli. Nauczyłam się jednak wierzyć w siebie, w swoje umiejętności. Nauczyłam się pokonywać swoje słabości (wierzcie mi, wcale nie jest ich mało) i to dało mi siłę!

 

Postrzeganie siebie możesz zmienić. Nie twierdzę, że będzie to łatwe, wręcz przeciwnie to ciężka praca. Jednak bez wprowadzenia zmian nigdy nie poczujecie się silniejsi! Zmiany wprowadzajcie stopniowo i zacznijcie od trzech podstawowych ćwiczeń.
Po pierwsze sprawdź jakie jest twoje przekonanie o pięknie. Często postrzegamy siebie oczami innych. Jest to jedna działanie błędne ponieważ inni mogą tworzyć nieprawdziwy obraz i kreować odmienną rzeczywistość. Jeśli spojrzymy na siebie krytycznie, ale własnymi oczami w łatwy sposób wpłyniemy na zmianę postrzegania siebie. Wypisz na kartce trzy elementy swojego wyglądu i trzy cechy charakteru, które cenisz u siebie najbardziej. Ułóż je w hierarchii ważności. Zapewne cechy osobowości będą znajdować się wyżej niż cechy fizyczne. I bardzo dobrze! Celem tego zadania było ukazanie, że to nie wygląd świadczy o sile, ale to co masz w środku, to jak się zachowujesz. Pamiętaj, to nasze wnętrze jest najważniejsze, a wygląd to kryterium drugoplanowe.
Drugie ćwiczenie ma za zadanie zmienić nasze myślenie stereotypowe. Media kreują obraz człowieka idealnego – zawsze pięknie ubranego i w świetnej kondycji. Nie oszukujmy się, każdy z nas ma słabszy dzień. Budzimy się z bólem głowy, z podkrążonymi oczami – znacie to? Właśnie. Praca nad sobą, nas naszym wnętrzem i tym co na zewnątrz to ciężka praca. Dlatego wypisz trzy cechy fizyczne, które w sobie najbardziej lubisz, a zobaczysz że nie jest to takie łatwe. Ja cenię w sobie mój uśmiech, oczy i zgrabna sylwetkę, ale mogłabym wymieniać jeszcze wiele 🙂 To oznacza, że każdy z nas jest na atrakcyjny na własny sposób co buduje pewność siebie prawda?
Ostatnie ćwiczenie polega na koncentrowaniu się na pozytywach. Sami jesteśmy najbardziej surowymi sędziami, ale czy musimy się aż tak katować? Myślę, że nie! Przestańmy być wrogami samych siebie, zmieńmy postrzeganie siebie na bardziej przyjazne. Nie musimy przecież podążać za innymi. Możemy wypracować własną drogę do celu, a jego zdobycie sprawi, że będziemy bardzo szczęśliwi!

 

Pamiętajcie, kluczem do sukcesu jest to, w jaki sposób postrzegacie i definiujecie sami siebie! Bądźcie zadowoleni z siebie, ze swoich mniejszych czy większych osiągnięć i co najważniejsze nie patrzcie na innych! 
Love EwaSprawdź jak pozbyć się chandry.
________________________________________

Perceiving yourself is the key to our successes or failures. If
we don’t feel good in our own body, we build an inner image of
ourselves as a weak person with a low level of self-esteem, we”ll
never be strong. That’s why it’s so important to start appreciating yourself, look at yourself differently, and for sure our lives will change!

How we perceive ourselves affects our behavior as well as our whole life. Who
of us didn’t have a moment of doubt, thought that he was unable to
perform certain tasks because he has no predisposition or knowledge? Well … And so the power is in us. In how we perceive ourselves, whether in our subconscious we consider
ourselves as organized, intelligent people that can cope with every
problem or just the opposite.

Each of us has a time in which we want to quit everything. We think, why do I do it, it doesn’t make sense! You don’t even know how many times I’ve had such thoughts. However, I’ve learned to believe in myself, in my skills. I’ve learned to overcome my weaknesses (believe me, it is not enough) and it gave me strength!

You can change the perception of yourself. I’m not saying that it will be easy, on the contrary it’s hard work. However, without introducing changes, you’ll never feel stronger! Make changes gradually and start with three basic exercises.

First, check what your conviction about beauty is. We often see ourselves through the eyes of others. This is one erroneous action because others can create a false image and create a different reality. If we look at ourselves critically, but with our own eyes we can easily change the perception of ourselves. List three elements of your appearance on the piece and three character traits that you value most. Arrange them in the hierarchy of importance. Probably the personality traits will be higher than the physical features. And very well! The
purpose of this task was to show that it isn’t the appearance that
shows strength, but what you have inside is how you behave. Remember, our interior is the most important and appearance is the secondary criterion.

The second exercise is to change our stereotypical thinking. Media create the image of an ideal man – always beautifully dressed and in great condition. Let us not kid ourselves, each of us has a weaker day. We wake up with a headache, with dark circles under our eyes – do you know it? Work on yourself, our inside and outside of us is hard work. Therefore, write down three physical features that you like best in you and you will see that it isn’t so easy. I value my smile, eyes and shapely figure, but I could exchange a lot
🙂 That means that each of us is attractive in their own way, which
builds self-confidence?

The last exercise consists in focusing on the positives. We’re the strictest judges ourselves, but do we have to be so tortured? I think not! Let’s stop being enemies of ourselves, let’s change our perception of being more friendly. We do not have to follow others. We can work out our own way to the goal, and getting it will make us very happy!

Remember, the key to success is how you perceive and define yourself! Be happy with yourself, your smaller or bigger achievements and most importantly, do not look at others!

Love Ewa