fbpx

SHAPE YOUR BODY – POZNAJ CZYM JEST BODY SHAPEWysportowana sylwetka i zdrowe ciało to cel dla każdej z nas. Dieta i ćwiczenia body shape to z kolei klucz do jego osiągnięcia.

 
Body shape to zestaw ćwiczeń, których celem jest wzmocnienie sylwetki i wyrzeźbienie wszystkich partii naszego ciała. Ćwiczenia wykonuje się zazwyczaj na siłowni, a cały trening składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest rozgrzewka. Pamiętaj, jest to bardzo ważne, aby przed przystąpieniem do ćwiczeń rozgrzać wszystkie mięśnie. Pozwoli to uniknąć kontuzji, nadwyrężeń mięśni, które mogą wyeliminować z treningów nawet na kilka tygodni! Rozgrzewka powinna trwać nawet 10 minut. Kolejnym etapem jest streching, który dodatkowo podnosi temperaturę naszego ciała. Ćwiczenia właściwe powinny zajmować większą część treningu. Ja najbardziej właśnie lubię tą część 🙂 Ćwiczenia wykonuję najczęściej w seriach i staram się angażować wszystkie partie mojego ciała. Świetnie modelują sylwetkę, brzuch, pośladki, uda i rozluźniają grzbiet.

Jak wygląda mój trening body shape?

Na początek staram się zawsze przez 5 minut intensywnie skakać przez skakankę. Jest to ćwiczenie, które świetnie angażuje wszystkie partie ciała, od rąk i ramion poprzez mięśnie pośladków i ud.

 

Podczas zajęć bardzo przydatne są różne akcesoria jak hantle, gumy, stepy. Najlepiej wybrać na początek te, które są lekkie, a użycie ich podczas treningu nie sprawia nam kłopotu. Ważne, aby nie zrazić się na początku, później można już tylko dodawać bardziej wymagające sprzęty. Zobaczycie, to sprawia ogromną przyjemność :)Podczas treningu staram się wykonać serię ćwiczeń z wykorzystaniem odważników kettle. Są one doskonałym narzędziem podczas treningu siłowego i wytrzymałościowego. Kettle mają przesunięty środek ciężkości, przez co zmuszają mięśnie przedramion do pracy. To z kolei wzmacnia ich siłę i wytrzymałość. W zależności od wykonywanego ćwiczenia można wykorzystać jeden lub dwa odważniki. Pamiętaj! Kettle poprawiają ogólną kondycję organizmu i przygotowuje nas do kolejnych
ćwiczeń. Trening z kettlami traktuj jak trening zasadniczy, który dla uzyskania optymalnych efektów powinien trwać do 15 minut.

Innym narzędziem, który wykorzystuję podczas ćwiczeń jest piłka. Jest ona świetna dla osób, które zaczynają dopiero przygodę z fitnessem. Dzięki niej nauczysz się koordynacji ruchowej i poprawisz swój zmysł równowagi. Piłka pełni rolę amortyzatora i podpory, która odciąża mięśnie i stawy, ale jednocześnie wpływa na wzmocnienie mięśni głębokich. Odpowiadają one za prawidłową postawę ciała i chronią przed kontuzjami. Podczas treningu staram się wykonać serię ćwiczeń z piłką, która trwa nie więcej niż 10 minut.

 

W swoi treningu nigdy nie zapominam o wzmocnieniu ud i pośladków. Silne nogi są niezwykle ważne, aby prawidłowo wykonywać codzienne zadania. Dlatego zawsze 15-20 minut treningu poświęcam na wykonywanie podskoków. Do tego ćwiczenia można wykorzystać ławeczkę lub oponę. To ostatnie szczególnie dobrze wpływa na kształtowanie mięśni ud i pośladków. Opona choć jest twarda po wykonaniu na nią podskoku wymaga przede wszystkim utrzymania równowagi. Bardzo łatwo można ją stracić wykonując nieumiejętny skok lub nie łapiąc równowagi po jego wykonaniu. Dlatego nie przejmuj się jeśli na początku nie uda ci się wykonać prawidłowego skoku. Początki są zawsze trudne, ale później będzie już tylko lepiej 🙂

Pamiętajcie! Ćwiczenia nie tylko świetnie kształtują nasze ciało, ale przede wszystkim są źródłem radości, dobrego samopoczucia i zapewniają zastrzyk energii na kolejne godziny. Dzięki ćwiczeniom przyspiesza się przemiana materii, szybciej spalamy kalorie, a wszelkie wady podstawy są niwelowane.

______________________________

An athletic figure and a healthy body is a goal ofo each of us. Diet and exercise are the key to achieve it.

 Body shape is a set of exercises whose aim is to strengthen the figure and sculpt all parts of our body. Exercises are usually performed at the gym, and the whole workout consists of several stages. The first one is warm-up. Remember, it is very important to warm up all muscles before you exercise. This will avoid injury, muscle strain, which can eliminate training for up to several weeks! The warm-up should last up to 10 minutes. The next stage is stretching, which additionally raises the temperature of our body. Exercises should take up most of the training. I like this part the most 🙂 I usually do exercises in series and I try to engage all parts of my body. They perfectly shape the figure, the abdomen, buttocks, thighs and relax the back.

What does my body shape workout looks like?

At the beginning I always try to jump through the skipping rope for 5 minutes. It’s an exercise that greatly engages all parts of body, frotm the hands and arms to the muscles of the buttocks and thighs.

 Various accessories such as dumbbells, rubbers, steppes are very useful during the classes. It’s best to choose those that are lightweight at the beginning and use them during training does not cause us any trouble. It is important not to get off the hook at first, then you can only add more demanding equipment. You will see, it’s a great pleasure :)During training, I try to do a series of exercises using kettle weights. They’re a great tool during strength and endurance training. Kettles have a shifted center or gravity, which forces the forearm muscles to work. This in turn, strengthens their strength and endurance. Depending on the exercise, you can use one or two weights. Remember! Kettle improve the overall condition of the body and prepares us for the next exercises. Practice with it as basic training dhould take up to 15 minutes for gain optimal results.

Anothet tool that I use while exercise is the ball. It’s great for people who are just starting thei adventure with fitness. Thanks to it you’ll lear a good movement coordination and improve your sense of balance. The ball acts as a shock absorber and support, which relieves the muscles and joints. But the same time affects the strengthening of deep muscles. They’re responsable for the correct posture and protect against injuries. During the training, I try to do a series of exercises with the ball which lasts no more than 10 minutes.

In my training I never forget about strengthening things and buttocks. Strong legs are extremely important to properly perform everyday tasks. Therefore, I always devote 15-20 minutes of training jumps. You can use a bench ora a tire for this exercise. The latter has a particularly good effect on the shaping of the muscles and buttocks. It’s very easy to lose it by doing jump or not catching your balance. Don’t worry if at the begining you fail to make the right jump. The beginnings are always difficult, but later it will be only better 🙂

 

Remember! Exercises
not only shape our body greatly, but above all are a source of joy,
well-being and provide an injection of energy for the next hours. Thanks to the exercises, metabolism is accelerated, calories are burned faster, and any defects of the base are eliminated.