fbpx

DETOX – CZYLI JAK ZACZĄĆ OCZYSZCZANIE ORGANIZMU?

 

Czy oczyszczanie organizmu jest potrzebne? Jak często można robić detox? Na takie pytania odpowiadam Wam już teraz!

Jestem totalną zwolenniczką oczyszczania organizmu! Parę lat temu zaczęłam swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem. Moje problemy zdrowotne zmusiły mnie do poszukiwań. Dzięki temu znalazłam odpowiedzi na nurtujące mnie wciąż pytania oraz pozbyłam się uporczywych dolegliwości. Dzięki zmianie nawyków oraz rezygnacji z pewnych produktów wyleczyłam migreny oraz nerwicę i pozbyłam się problemów ze spaniem. Odmłodniałam, odzyskałam energię do życia i jestem o wiele szczęśliwsza! Pierwsze spotkanie z detoxem odbyło się ok 2 lata temu, gdy postanowiłam przed swoim ślubem oczyścić organizm, by wyglądać jak najpiękniej podczas tego wspaniałego dnia. Postanowiłam spróbować sześciodniowy detox na sokach tzw. JUICING. W tej pierwszej kuracji pomogły mi dziewczyny z JUICY JAR
 To oczyszczanie dało mi niesamowitego kopa i potwierdziło moje wcześniejsze przypuszczenia. ( Czy widzieliście najbardziej inspirujący dokument o Juicing’u? Jeśli nie to koniecznie klikajcie w ten link: https://www.youtube.com/watch?v=V-WUP5psyuM !!! )
Pierwsze dwa dni były ciężkie ( ból głowy po odstawieniu kawy i zmęczenie), ale od dnia trzeciego już było cudnie. Energia na najwyższym poziomie, piękna cera i świetne samopoczucie spowodowało, że chciałam zrobić to jeszcze raz! Po paru miesiącach znowu zgłosiłam się po kolejne soki na 5 dni. I znowu był sukces.
Dzięki oczyszczaniu zobaczyłam jak bardzo nasz organizm nie lubi być obciążany, jak bardzo cierpi, gdy zaśmiecamy go przetworzonym jedzeniem, a nawet po prostu ciężkim jedzeniem (mięsa, ryby, tłuste potrawy, mączne potrawy, mleczne przetwory itp. ) Zrozumiałam, że nasze ciało potrzebuje przede wszystkim dobrej energii, a prawdziwą energię pozyskujemy z pełnowartościowego, nieprzetworzonego jedzenia jak warzywa, owoce, orzechy, nasiona, kasze. Inne rzeczy, które wrzucamy do żołądka odbierają nam energię, bo sprawiają, że musimy walczyć przez wiele godzin z ich strawieniem. Zobaczyłam też, że każde oczyszczanie to totalne odmładzanie organizmu. Zmarszczki, sińce pod oczami i cellulit znikają, a my stajemy się coraz piękniejsi! Jeśli rezultaty są tak wspaniałe, to czemu nie robić tego regularnie? Czyż nie cudownie jest móc leczyć się samemu? I zamiast przyjmować lekarstwa każdego dnia, wypijać pyszne soki i zdrowe koktajle, by wreszcie na koniec pozbyć się wszystkich pigułek, które wcześniej połykaliśmy?
Dzięki moim pierwszym udanym próbom, postanowiłam wprowadzić regularne oczyszczania w swoje życie. Od tego czasu robię czasami np. tydzień na samych owocach i warzywach lub np. dzień płynny (dzień płynny oprócz soków może zawierać też zupy krem) lub cały 6-dniowy juicing. Detox można robić regularnie co parę miesięcy ważne jednak, by to był dla Was motywator do zmiany stylu życia, a nie tylko jednorazowy skok.
Moja rada zacznijcie od krótkiego 5-6 dniowego detoxu na sokach, żeby zobaczyć jaki będzie rezultat i samopoczucie. Nie bójcie się, nikt jeszcze nie umarł od zredukowania jedzenia! 🙂 Soki dostarczają naszemu organizmowi wszystkie niezbędne mikroelementy, witaminy oraz niezbędną do życia wodę! Soki również alkalizują – czyli odkwaszają organizm. Usuwają toksyny oczyszczając jelita i umysł. Są nośnikiem zielonej siły, z której każdy z nas może korzystać – wystarczy pić regularnie surowe soki!!! Likwidują też stany zapalne niszczą grzyby oraz szkodliwe bakterie. Chlorofil, który występuje tylko w roślinach jest nośnikiem tlenu do wszystkich komórek naszego ciała. Tak więc robiąc detox na sokach dostarczamy organizmowi wszystko co najlepsze i leczymy schorzenia.Następny krok to wprowadzenie większej ilości warzyw i owoców w codzienne życie oraz dni płynne, a kolejny krok to Post Dr. Dąbrowskiej – ale o tym napiszę oddzielnego posta!

Powodzenia i nie poddawajcie się po pierwszych dwóch dniach – one są najgorsze. Później idzie z górki!
Love, Ewa
 
 
______________________________
 
 
 
Is cleansing the body needed? How often can you do detox? I answer those questions now!
 
 
I am a total supporter of cleansing the body! A few years ago, I started my adventure with healthy eating. My health problems forced me to do research. Thanks to this, I found answers to questions that bothered me and I got rid of stubborn ailments. Thanks to changing habits and giving up on certain products  I cured migraines and neurosis and got rid of sleeping problems. I have gotten younger, recovered my energy and I am much happier! The first meeting with detox took place about 2 years ago when I decided to cleanse my body before the wedding to make myself look most beautiful during this wonderful day. I decided to try a six-day detox on so-called Juicing. In this first course, I was helped by girls from JUICY JAR.
 
 This cleansing gave me an amazing kick and confirmed my earlier assumptions. (Have you seen the most inspiring document about Juicing? If not, please click this link: https://www.youtube.com/watch?v=V-WUP5psyuM )
 
The first two days were hard (headache after cessation of coffee and fatigue), but from day three it was already wonderful. The energy at the highest level, beautiful skin and great frame of mind caused that I wanted to do it again! After a few months I again did the % days juicing. And again there was a success.
 
Thanks to the purification I saw how much our body does not like to be burdened, how much it suffers, when we litter it with processed food, or even just heavy food (meat, fish, fatty foods, flour products, milk products, etc.). I understood that our body needs above all good energy and we get real energy from wholesome, unprocessed food like vegetables, fruits, nuts, seeds, cereal. Other things that we throw into the stomach take away our energy, because they cause us to fight for hours with their digestion. I also saw that every cleansing is a total rejuvenation of the body. Wrinkles, bruises under the eyes and cellulite disappear and we become more and more beautiful! If the results are so great why not do it regularly? Isn’t it wonderful to be able to heal yourself? And instead of taking medication every day drink delicious juices and healthy cocktails to finally get rid of all the pills we’ve swallowed before?
 
Thanks to my first successful attempts I decided to introduce regular cleansing into my life. Since then I have been doing for example a week on the fruits and vegetables only, or for example a liquid days (a liquid day in addition to juices may also contain cream vegetarian soups) or an entire 6-day juicing. Detox can be done regularly every few months, but it is important for you to treat it as a motivator to change your lifestyle not just a single jump.
 
My advice is to start with a short 5-6 day detox on juices to see what the result and your feeling will be. Do not be afraid, no one has died from reducing food yet! 🙂 Juices provide our body with all necessary micronutrients, vitamins and essential water for life! The juices also alkalize – that is deacidify the body. They remove toxins by cleansing the intestines and the mind. They are the carrier of green force that everyone can use by just drinking regular raw juices !!! They also eliminate inflammation that destroy fungi and harmful bacteria. Chlorophyll, which occurs only in plants, is the carrier of oxygen to all cells of our body. So when doing a juice detox we provide the body with the all the best stuff and we treat the diseases. 


The next step is to introduce more vegetables and fruits into everyday life and liquid days, and the next one I would suggest is Dr. Dąbrowska fasting – but I will write a separate post about it!
 
Good luck and do not give up after the first two days – they are the worst. Then he goes downhill!
 
Love, Ewa