fbpx

POWER IN GREEN

Wierzę w zielone. Wierzę w naturę. Wierzę w prawdę.
Wierzę, że nasz organizm pracuje najlepiej, gdy nie jest obciążony i gdy nasze jelita pracują swobodnie. Wierzę, że możemy mieć wymarzoną energię i nigdy nie odczuwać zmęczenia. Wierzę, że niezależnie od wieku – bo to tylko numerki, które wprowadzają niepotrzebne ograniczenia, możemy się czuć i wyglądać rewelacyjnie! Wszystko jednak zależy od nas samych.
I tylko my możemy zmienić własne samopoczucie.
Zacznijmy od wprowadzenia małych zmian! Gdy poczujemy, że zmienia się nasze życie będziemy chcieli więcej! Moim początkiem była ciepła woda z cytryną rano przed śniadaniem oraz zielone koktajle i generalnie wszystko co ZIELONE! Może chcecie spróbować?
Kochani 3.01 skończyłam 39 lat. Nie czuję tego wieku. Kiedyś myśląc o 40 latkach, myślałam staruchy… Kiedy patrzyłam na nich, widziałam staruchy… 🙂
Dziś sama jestem w tym miejscu, a czuję się czasami lepiej niż, gdy miałam 25 lat. Przybyło mi trochę zmarszczek, ale generalnie nie narzekam. Nie widzę starucha w odbiciu w lustrze!!! 🙂 Ciało mam sprawne, mózg raczej też :), ale najważniejsze, że mam cały czas chęć działania, realizowania swoich pomysłów, ciągle stawiam sobie nowe cele i nigdy nie mam dość. Energii mi nie brakuje, no chyba, że jem tak, jak podczas Świąt Bożego Narodzenia….  haha!
Wiem, że to wszystko bierze się z jedzenia. Od momentu, gdy wprowadziłam zmiany w jadłospisie, wszystko zaczęło się zmieniać. Moje życie się zmieniło, ja się zmieniłam… Odmłodniałam nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Wyleczyłam nerwicę. Lepiej śpię. Jestem spokojniejsza i więcej się uśmiecham.
Czy wiecie kim/czym jesteście?
Pewnie odpowiedź, którą bym usłyszała to: „jestem prawnikiem, trenerem, nauczycielem, lekarzem, biznesmenem” itd. Ale to jest praca jaką wykonujecie. To nie definiuje kim/czym jesteście! To może odpowiedź byłaby taka: „jestem Polakiem, Żydem, Chińczykiem, Muzułmaninem, Niemcem, Hindusem” itd. To określa skąd pochodzimy, czy w jakiej wierze jesteśmy wychowani. To nadal nie definiuje kim/czym jesteśmy!
Ludzie też często używają numerków, by określić, gdzie są mówią: „teraz, gdy mam już 40 lat ciężej jest mi się odchudzić, albo mam już 50 lat, więc wszystko już się sypie….” To wszystko są metki, które się nadaje ludziom, by ich określić. Określić w jakiej są grupie. Nadal to NAS nie określa.
Tego kim/czym jesteśmy?
Jesteśmy czystą energią, która nigdy się nie zatrzymuje, czystą energią, która cały czas płynie. Gdy ją stopujemy ciężkim jedzeniem, przetworzonym jedzeniem, truciznami, alkoholem, papierosami, używkami, cukrem itd, to niestety nasz organizm się bardzo męczy. Nasz organizm stara się, by energia mogła nadal swobodnie płynąć i próbuje zwalczyć te wszystkie toksyny. W międzyczasie starzejąc się i niszcząc dużo szybciej.
Jeśli jednak pomyślimy, że jesteśmy energią i jedyne co musimy robić to dawać tej energii płynąć, że nie musimy liczyć kalorii, nie musimy kupować produktów z „metkami” (zero kalorii), nie musimy ważyć się codziennie (znowu numerki) to czy nie będzie łatwiej?
Kochani jedyne o czym musimy myśleć to jakie jeść produkty i pomyśleć co one dają naszemu organizmowi. Jeśli wiemy, że orzechy są dobre na mózg to je jedzmy, jeśli wiemy że warzywa i owoce odżywiają nas, zawierają witaminy i minerały, jeśli wiemy, że kasze i ziarna zawierają dużo różnych pierwiastków potrzebnych naszemu organizmowi, to czemu chcielibyśmy jeść chipsy i zaśmiecać oraz spowalniać naszą naturalną piękną energię. To tak jakbyśmy w nasz nowy ukochany samochód wlewali pomyje, zamiast dobrej benzyny i chcieli by jeździł.
Napisałam na początku, że wierzę w prawdę… Prawda jest przed naszymi oczami każdego dnia. Nikt prawdy nie oszuka. Prawda jest w naturze, bo to ona była tu przed nami i dzięki niej jesteśmy na tej ziemi. Prawdziwy jest owoc, sztuczny owocowy cukierek. To takie proste….
Ja wybieram prawdę, a Wy?
Bądźcie mądrzy i piękni!
Love, Ewa
_______________________________________
I believe in green. I believe in nature. I believe in the truth.
 
 
I believe that our body works best when it is not burdened and when our intestines are working freely. I believe that we can have the dream energy and never feel tired. I believe that regardless of age – because these are only numbers that introduce unnecessary restrictions, we can feel and look great! Everything, however, depends on us.
And only we can change our own well-being.
 
Let’s start with introducing small changes! When we feel that our lives are changing, we will want more! My start was with the hot water with lemon in the morning before breakfast and green cocktails and generally everything GREEN! Maybe you want to try?
 
Dears on the 3.01 I turned 39 years old. I do not feel this age. Once when thinking about 40 years old, I thought of the elderly … When I looked at them, I saw the elderly … 🙂
Today I am in this place, and sometimes I feel better than when I was 25 years old. I have maybe more wrinkles, but generally I do not complain. I do not see the old woman in the mirror !!! 🙂 I have a healthy body, the brain is rather heathy too :), but the most important thing is that I always have the will to act, implement my ideas, I constantly set myself new goals and I never have enough. I do not miss energy, unless I eat as much as during Christmas … haha!
I know that it all comes from food. From the moment I introduced changes in the menu, everything began to change. My life has changed, I have changed … I have got younger not only physically but also mentally. I cured my neurosis. I sleep better. I’m calmer and I smile more.
 
Do you know who you are?
Probably the answer that I would hear is: „I am a lawyer, trainer, teacher, doctor, businessman” etc. But this is the work you do. It does not define who / what you are! Maybe the answer would be: „I am a Polish, a Jew, a Chinese, a Muslim, a German, an Indian” etc. This determines where we come from or in what faith we are brought up. It still does not define who / what we are!
People also often use numbers to determine where they are saying: „now that I’m 40 years old, it’s harder to lose weight, or I’m 50 years old, so everything is falling apart …” These are all tags that we give people to define them. Specify what group they are in. It is still not defining us though!
Who / what we are?
 
We are pure energy that never stops, pure energy that flows all the time. When we stop it with heavy food, processed food, poisons, alcohol, cigarettes, stimulants, sugar, etc., unfortunately our body gets tired. Our body tries to allow energy to continue to flow freely and tries to fight all these toxins. In the meantime, aging and destroying much faster.
If, however, we think that we are energy and the only thing we have to do is to make this energy flow, we do not have to count calories, we do not have to buy products with „tags” (zero calories), we do not have to weigh ourselves every day (numbers again) would it will be easier? I think so! 
The only thing we have to think about is what products to eat and think what they give to our body. If we know that nuts are good for the brain then we should eat them, if we know that vegetables and fruits nourish us, contain vitamins and minerals, if we know that groats and grains contain a lot of different elements needed by our body, why would we like to eat chips and slow down our natural beautiful energy. It’s as if we were pouring slop into our new beloved car instead of a good gasoline and wanted it to run properly. 
 
I wrote at the beginning that I believe in the truth … The truth is in front of our eyes every day. No one can deceive the truth. The truth is in nature, because it was here before us and thanks to it we are on this earth. The fruit is real, fruity candy is artificial . It’s so simple….
I choose the truth, and you?
 
Be smart and beautiful!
Love, Ewa