fbpx

BE HEALTHY & BE SEXY

 

HELLO SEXY!!!
Dziś cały wpis poświęcam moim wszystkim pięknym dziewczynom!
Czy czujecie się sexy? Czy lubicie podkreślać swoje atuty? Czy jesteście odważne?
Miałabym wiele pytań, gdybym tak mogła z Wami sobie chwilkę pogadać… 🙂

Czasem mam poczucie, że wiele z nas zapomina o swoim seksapilu. O tym, że każda z nas ma coś do zaoferowania i że jesteśmy po prostu piękne! Może nie wszystkie potrafimy podkreślić to co w nas najpiękniejsze, ale w większości boimy się być źle ocenione, wstydzimy się swojego ciała i zamiast widzieć pozytywy wciąż widzimy negatywy! Krytykujemy się zbyt często, co też wpływa na późniejszy brak wiary w siebie i swoje możliwości. Chowamy duże biusty, chowamy duże pupy… a przecież one są takie piękne! Jeśli mamy co pokazać to to pokazujmy!
Ja nie mam dużego biustu, ale pupę całkiem sporą 🙂 Dlatego staram się ją czasem podkreślać strojem, gdy mam taką możliwość… Nie chowam jej… 🙂
Choć wciąż pracuję nad jej kształtem oraz nad nogami, z których nie jestem zbyt dumna… (cellulit i kształt) to nie załamuję się!
Może nie muszę zakładać mini, jeśli nie chcę zwracać uwagi na to co mniej w sobie lubię, ale w takim razie szukam innych atutów w swojej sylwetce, którymi mogę się pochwalić np. brzuch. 🙂
Każda z nas ma coś co może zaznaczyć, wyeksponować, pokazać… Każda z nas jest piękna!
Chcę żebyście pokochały siebie i dały sobie więcej wolności oraz były bardziej odważne…
Bądźcie sexy! Nic w tym złego!
Ja coraz więcej dobrej energii czerpię ze zdrowego jedzenia, z odpowiedniego nawodnienia, z ćwiczeń na siłowni i jogi. To wszystko przekłada się na moje samopoczucie oraz chęć większego eksperymentowania z ubiorem. Dodaje mi to odwagi…
Wówczas chcę być bardziej sexy i czuję się bardziej atrakcyjna.
Dlatego przekazuję Wam całą swoją wiedzę i pozytywną energię, tak abyście przekonali się o słuszności takiego podejścia do życia. Chcę Wam pokazać, że w każdym wieku można podjąć wyzwanie i zawalczyć o swoje zdrowie oraz wygląd. W każdym wieku wypada być sexy i wypada eksponować swoje ciało.
Dziś można być HOT pięćdziesiątką! 🙂
Ja podjęłam decyzję, że chcę być piękna i atrakcyjna. I walczę o to każdego dnia. Dbam o siebie, dużo pracuję nad swoją sylwetką, staram się zdrowo odżywiać i pięknie ubierać. Dbam o skórę, paznokcie… Czytam i kształcę się w temacie tzw. „Beauty Foods” i jak to na nas wpływa.
Wierzę, że jesteśmy tym co jemy. Więc, gdy jemy pięknie i czysto, tak też się czujemy.
Pijcie naturalne soki, pijcie wodę kokosową, zielone koktajle, wodę z cytryną. Jedzcie dużo zielonego, kasz, zup, nasion i orzechów. Dawajcie sobie wszystko co piękne i bądźcie HOT!
Jak widzicie nawet w dresie można wyglądać całkiem sexy… tak myślę hihi… 🙂
Kocham Was,
Ewa
Make up. Ewa Szabatin
sweatshirt and sweatpants Cardio Bunny, shoes Uterque, coat Urban Outfitters
 
 
_________________________
 
 
HELLO SEXY !!!
 
Today my posts are dedicated to all my beautiful girls!!!
Do you feel sexy? Do you like to emphasize your beauty? Are you brave?
I would have many questions if I could talk to you some time …
 
Sometimes I have the feeling that many of us forget about our sex appeal. The fact that each of us has something to offer and that we are just beautiful! Maybe not all of us know how to emphasize what is most beautiful in us, but most of us are just afraid of being badly evaluated, we are ashamed of our bodies and instead of seeing the positives we still see the negatives! We criticize ourselves too often, which also affects the later lack of self-confidence. We hide big busts, we hide big butts … and yet they are so beautiful! If we have something to show then let’s show it!
I do not have a big bust, but a bigger butt 🙂 
So I try to emphasize it sometimes when I have the opportunity … I do not hide it … 🙂
Although I’m still working on its shape and over my legs, which I’m not too proud of … (cellulite and the  shape) but I’m not  complaining! Maybe I do not have to put on a mini skirt if ​​I do not want to pay attention to what I like less in me, but then I’m looking for other strengths in my body, such as my belly. 🙂
Each of us has something that can tick, expose, show … Every one of us is beautiful!
I want you to love yourself and give yourself more freedom and be more courageous …
Be sexy! Nothing wrong with that!
 
I am getting more and more good energy from healthy eating, with proper hydration, with exercise in the gym and yoga. It all depends on my well-being and I do desire to experiment more with the clothes when I feel good with myself.  It gives me courage…
Then I want to be more sexy and feel more attractive.
That is why I am giving you all my knowledge and positive energy so that you will be convinced of the correctness of this approach to life. I want to show you that at any age you can take on the challenge and fight for your health and appearance. At all age you can feel sexy and to expose your body. Today you can be HOT at fifty years old! 🙂 Why not? 
 
I decided that I want to be beautiful and attractive. And I fight for it every day. I take care of myself, I work a lot on my silhouette, I try to eat healthy and dress beautifully. I take care of the skin, nails … I read and educate myself in the topic of so called. „Beauty Foods” and how it affects us.
I believe we are what we eat. So, when we eat beautifully and purely, we feel like it too.
 
Drink natural juices, drink coconut water, green cocktails, water with lemon. Eat plenty of green, groats, soups, seeds and nuts. Give yourself everything that is beautiful and be HOT!
As you can see in the tracksuit I can look pretty sexy … I think so hihi … 🙂
 
I love you,
Ewa