fbpx

MODA NA ZDROWIE!!!


FIT FASHION FREAK 
 Czas start!
Jestem zawodową tancerką oraz projektantką mody. Od dziecka uprawiałam sport, a od 4 lat mam swoją markę modową Shabatin. 
Od długiego czasu chodził mi po głowie pewien pomysł…. aż wreszcie powstał mój autorski projekt łączący moje pasje – modę, zdrowe i czyste jedzenie oraz sport. 
Zdecydowałam się na przerobienie bloga, założenie nowego konta na Facebook’u oraz łagodne zmodyfikowanie mojego instagrama Instagrama oraz założenie kanału na YouTube
 (jeszcze jest w trakcie budowy:) )
Wszystko po to by pokazać Wam mój świat i zainspirować do modnego i zdrowego życia.
MODA NA YouTubeZDROWIE to jest moje hasło, które chciałabym żebyście zapamiętali. To jest hasło, z którym się w 100% identyfikuję. Bo zadawałam sobie pytanie, czy bycie modnym dotyczy tylko sfery zewnętrznej… ubrania, biżuterii, butów? Czy można połączyć sferę mody ze zdrowym stylem życia? Co tak na prawdę oznacza dla mnie słowo MODA?
Okazało się, że dla mnie jedno bez drugiego nie działa. Pięknie i modnie ubrana kobieta, czy mężczyzna nie zrobi dobrego wrażenia, gdy w oczach brakuje blasku, gdy skóra jest szara, a włosy słabe. Bez zadbania o nasze zdrowie i nasze wnętrze nigdy nie będziemy błyszczeć.
Interesuje mnie holistyczne podejście do tematu i pokazanie Wam jak spójne są te dwie rzeczy. Ubiór to końcowa sprawa, dopełnienie, taka wisienka na torcie, ale prawdziwe piękno wypływa z zewnątrz.
Chciałabym stworzyć miejsce, gdzie w smaczny i modny sposób będę mogła mówić o zdrowiu i sporcie, a Wy będziecie zmotywowani i chętni do zmiany razem ze mną!
LET’S DO IT TOGETHER!
  • Pierwsza wskazówka potrzebna do przemiany to wprowadzenie zdrowego nawyku.
  • Gdy zmiana stanie się częścią Waszego życia i stanie się nawykiem (ok 2 tyg) możemy wprowadzić następną małą zmianę.
  • Wprowadzajcie zmiany powoli i nie wszystkie na raz.
  • Nie załamujcie się, gdy o czymś zapomnicie. Podejdźcie do zmian pozytywnie i z otwartym sercem.
Oto moje ulubione, dzięki którym dziś wyglądam podobno młodziej niż 10 lat temu 🙂
1. Ciepła woda z cytryną po przebudzeniu na czczo
2. Po ciepłym, zimny prysznic na okolice narażone na cellulit (wciąż toczę walkę)
3. Zielone koktaile przynajmniej 3-4 razy w tygodniu
4. Zezygnacja z mięsa (nie dla wszystkich)
6. Naturalny sok z żurawin – bez konserwantów bez cukru na wieczór (działa moczopędnie)
7. Rezygnacja z krowiego nabiału
  Czekam na Wasze opinie i jeśli macie pytania co do moich ulubionych nawyków i chcecie je wprowadzić do swojego życia, piszcie do mnie!
Mam nadzieję, że rozkocham Was w swoim nowym FREAK’OWYM projekcie!:)
LOVE, Ewa 

 

 

photo. Justyna Gieleta
hair. Rafał Krajewski
make up. Patrycja Dławichowska
clothes. Shabatin

______________________________________________________

FIT FASHION FREAK


 Let’s go!


I am a professional dancer and fashion designer. Since I was a child I have been practicing sport and since 4 years I have my own Shabatin fashion brand.
For a long time, I was thinking of an idea …. until finally i created my own project connecting my passions – fashion, healthy and clean food and sport.
I decided to make changes in my blog, set up a new Facebook account and mildly modify my Instagram and also set up a channel on YouTube.
 (Still under construction :))
Everything is created to be able to show you my world and to inspire you for fashionable and healthy living.


FASHIONABLE HEALTH is my password I would like you to remember. This is a password with which I identify 100%. Because I was wondering if being fashionable was only for the outer sphere… clothes, jewelery, shoes? Can you connect the fashion world with a healthy lifestyle? What does this really mean to me – FASHION?


It turned out that for me one without the other does not work. Beautifully and fashionably dressed woman or man will not make a good impression when the eyes lack glare, when the skin is gray and the hair is weak. Without taking care of our health and our interior we will never shine.
I am interested in a holistic approach to the subject and show you how coherent these two things are. Dress is the final thing, the cushion such a cherry on the cake, but real beauty flows from the inside.


I would like to create a place where I can talk about health and sport in a tasty and fashionable way, and you will be motivated and willing to do the change with me!


LET’S TO IT TOGETHER!

  • The first tip to change is to introduce a healthy habit.
  • When a change becomes part of your life and becomes a habit (about 2 weeks) we can make another small change.
  • Make changes slowly and not all at once.
  • Do not worry when you forget something. Come to change positively and with open heart.Here are my favorites, thanks to which I seem to look younger today than 10 years ago 🙂


1. Warm water with lemon after waking up on an empty stomach
2. After a warm, cold shower to the area exposed to cellulite (I still fight with it)
3. Green cocktails at least 3-4 times a week
 4. Stopping eating meat (not for everyone)
6. Natural cranberry juice – (no preservatives, no sugar) in the evening – it works diuretic
7. Stopping eating cow’s dairy
  I am waiting for your feedback and if you have questions about my favorite habits and want to introduce them into your life, write to me!


I hope you will fall in love with my new FREAK project!


LOVE, Ewa