fbpx

YOGA – BALANCE FOR MY LIFE

 

 

Wiele lat temu, gdy byłam jeszcze zawodową i aktywną tancerką, zapisałam się do szkoły jogi. Nie bardzo wiedziałam na czym będą polegać zajęcia, ale czułam, że potrzebuję, by moje ciało stało się bardziej elastyczne.
 

Chciałam się rozwijać i usprawniać, więc poszukiwałam nowych metod. Niestety trafiłam do szkoły hatha jogi, która bardzo mnie zraziła do ćwiczeń. Długie siedzenie w jednej pozycji, szczególnie z głową w dół, powodowało bóle głowy i zupełnie nie dodawało mi energii potrzebnej do treningów tanecznych.
Czułam się źle… zrezygnowałam.
Po latach, gdy pojawiły się problemy ze snem, znowu spróbowałam poszukać zajęć z jogi. Duży stres, rozwijanie własnego biznesu odbił się niestety na moim zdrowiu. Wiedziałam, że joga będzie dla mnie zbawieniem.
Znalazłam inną szkołę Astanga Yoga Studio, którą polecił mi znajomy.
Zakochałam się od pierwszych zajęć nie tylko w szkole, ale i we właścicielce Ewie Jaros!
Jak się okazało, są różne odmiany jogi i trzeba znaleźć taką, która nam pasuje najbardziej.
Astanga Vinyasa Yoga jest dynamiczną formą hatha jogi, a praktyka wykonywana jest w rytmie energetyzującego oddechu ujjayi.
Każde zajęcia dodawały mi energii i czułam się po nich jakbym latała.
Ci, którzy myślą, że joga jest nudna i że ćwiczenia są mało męczące, są w wielkim błędzie!!! Zawsze wydawało mi się, że wszystkie inne aktywności będą nudne i że nigdzie nie znajdę takiej satysfakcji i radości z ruchu jaką doświadczałam tańcząc. W tańcu zawsze towarzyszyła mi muzyka, a każdy trening był ogromnym wysiłkiem. Taniec to też ogromne emocje oraz cudna energia.
Joga to nie taniec, ale płynność ruchów podczas przechodzenia z pozycji do pozycji oraz rytm biorący się z oddechu to cechy wspólne dla obu dziedzin. Moje problemy ze snem zniknęły, bóle kręgosłupa również. Ciało oraz głowa i dusza połączyły się w jedność.
Teraz regularnie ćwiczę i czuję się coraz sprawniejsza.
Każdy trening to wysiłek, ale i odpoczynek. Cieżko nawet nazwać to uczucie, którego doświadczam po spotkaniu z jogą. Uwierzcie mi jednak, że zawsze jestem zlana potem – co uwielbiam, ale też czuję, że joga poprawia moją koncentrację, uwagę i daje mi dużo równowagi w życiu.
Joga poprawia też życie seksualne, pogłębia uczucie przyjemności i satysfakcji oraz bliskości z partnerem! 🙂
Polecam i zachęcam Was do spróbowania astangi jogi!
GO FOR IT!
Love, Ewa

 

 

 

 
 
___________________________
 
 
Yoga – my love!
 
Many years ago, when I was still an active and professional dancer, I signed up for yoga school. I do not quite know what are the classes about but I felt that I need to make my body became more flexible. I wanted to improve in dancing, so I looked for new methods. Unfortunately, I came to the wrong school of hatha yoga. Long sitting in one position, especially with my head down, resulting in headaches and completely took away the energy needed for dance training.
I felt bad … I gave up.
 
After many years when I started to have problems with sleep, again I tried to look for yoga classes. Big stress, developing your own business rebounded unfortunately for my health. I knew that yoga would be my salvation. I found another school – Ashtanga Yoga Studio, which was recommended to me by a friend.
I fell in love from the first class not only in school, but also in the owner Ewa Jaros!
As it turned out, there are different types of yoga and you have to find the one that suits you best.
Ashtanga Vinyasa Yoga is a dynamic form of hatha yoga, and the practice is done in rhythm energizing breath ujjayi.
 
Each class gave me energy, and I felt like I was flying after them. Those who think that yoga is boring and that exercises are not very tiring, they are very mistaken !!! It always seemed to me that all the other activities, will be boring and that I won’t find the satisfaction and joy of movement which I experienced in dancing. In dance music has always accompanied me, and every workout was a tremendous effort. Dancing gives also great excitement and marvelous energy. Yoga is not a dance but the continues movement and rhythm of your own breathing are common to both fields. My sleep problems are gone, back pain also. My body and head and soul merged in unity.
 
Now I exercise regularly and I feel more and more efficient. Each workout is an effort, but also I feel rested. It is difficult to even call the feeling that I experience after meeting with yoga. Believe me that I’m always drenched in sweat – which I love, but I feel that yoga improves also my concentration, attention and gives me a lot of balance in my life.
Yoga also improves sex life, deepens the feeling of pleasure and satisfaction, and closeness with your partner! 🙂
 
I recommend and encourage you to try astanga yoga! 
Love, Eve